رای وحدت رویه شماره 366 مورخ 1381/10/15 هیات عمومی دیوان عدالت اداری

کلاسه پرونده:80/120

شماره دادنامه: 366

تاریخ: 15/10/1381

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: شهرداری خمینی شهر

موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب اول و 3و8و12و16 دیوان عدالت اداری

مقدمه: الف- شعبه اول در رسیدگی به پرونده کلاسه 77/596 موضوع شکایت آقای علی نصر اصفهانی به طرفیت شهرداری خمینی شهر به خواسته لغو و ابطال اجراییه شهرداری خمینی شهر و رای مورخ 14/4/1377 کمیسیون ماده 77 قانون شهرداری به شرح دادنامه شماره 2503 مورخ 10/11/1377 چنین رای صادر نموده است،... رای کمیسیون مستند به هیچ اصل و یا مجوزی از مقررات جاریه نمی‌باشد. و... به اینکه علی‌الفرض اینکه اظهار نظر نماینده ولی فقیه و سایر مجوزات صادره در سال 1366 را ملاک قرار دهیم و اصل را براین بگذاریم که هنوز به قوت خودشان باقی می‌باشند از آنجائی که اذنهای مزبور مشروط به نداشتن اثر تورمی محسوس است و یا بعضاً مسئولیت شرعی و قانونی را نپذیرفته‌اند و مرجعی نیز برای تحصیل و تحقق شرط تعیین شده (اثر تورمی) در مجموع شکایت شاکی وارد تشخیص و ضمن نقض رای متعرض‌عنه و ابطال جوانب متفرع بر آن رای به ورود شکایت صادر می‌گردد. ب- شعبه دوازدهم در رسیدگی به پرونده کلاسه 77/850 موضوع شکایت آقای حکمت‌الله حسینی به طرفیت کمیسیون ماده 77 شهرداری خمینی شهر به خواسته ابطال رای قطعی مورخ کمیسیون مذکور به شرح دادنامه‌های شماره 1435 مورخ 7/11/1378 چنین رای صادر نموده است، با توجه به طرح عوارض پیشنهادی شهرداریهای اصفهان و تایید ریاست دیوانعالی کشور به عنوان نماینده ولایت فقیه نسبت به عوارض و جدول تعرفه پیوست و ابلاغ آن توسط استانداری اصفهان به شهرداریهای استان و با توجه به تعرفه پیوست بر تعلق عوارض هفت‌درصد بر تولید تیرچه بلوک ایرادی بر رای کمیسیون ماده 77 شهرداری خمینی شهر به شرح صورتجلسه مورخ 17/3/1377 به نظر نمی‌رسد... ج- شعبه 16 دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه 76/2513 موضوع شکایت آقای حسین مازندرانیان به طرفیت شهرداری آران و بیدگل به خواسته ابطال رای مورخ 28/7/1376 کمیسیون ماده 77 قانون شهرداریها به شرح دادنامه شماره 405 مورخ 19/3/1377 چنین رای صادر نموده است، به موجب رای شماره 132 مورخ 4/5/1369 هیات عمومی دیوان عوارض مورد مطالبه به استناد بند یک ماده 35 قانون تشکیل شورای اسلامی و یا تنفیذ نماینده ولی فقیه مطالبه می‌گردد، خلاف قانون شناخته نشده است، علیهذا تخلفی از مقررات به نظر نمی‌رسد و حکم به رد شکایت صادر می‌گردد. د- شعبه سوم در رسیدگی به پرونده کلاسه 78/814 موضوع شکایت آقای محمد تقی شکری نژاد به طرفیت شهرداری خمینی شهر به خواسته ابطال رای مورخ 10/5/1378 کمیسیون ماده 77 به شرح دادنامه شماره 1582 مورخ 7/12/1378 به لحاظ اینکه ایرادی که موجبات مخدوش بودن رای معترض عنه گردد اقامه نشده حکم به رد شکایت صادر نموده است. ه-- شعبه هشتم در رسیدگی به پرونده کلاسه 77/660 موضوع شکایت آقای حمید طوقانی به طرفیت شهرداری خمینی شهر به خواسته اعتراض به مطالبه 7% عوارض فروش به شرح دادنامه شماره 86 مورخ 5/2/1379 با توجه به تعرفه مصوب وزارت کشور و تعیین 7% عوارض فروش تیرچه‌بلوک سیمانی تخلفی از مقررات تشخیص نداده و حکم به رد شکایت صادر نموده است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‌الاسلام‌والمسلمین دری نجف آبادی و با حضور روسای شعب بدوی و روسا و مستشاران شعب تجدید نظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‌نماید.

رای هیات عمومی

نظر به اینکه عوارض کارگاههای تولیدی تیرچه ‌بلوک سیمانی براساس بند الف ماده 35 قانون تشکیلات شوراهای اسلامی کشوری مصوب 1361 و با رعایت شرایط و ضوابط مقرر در ماده مذکور تعیین و پیشنهاد شده و مورد موافقت مقام ذیصلاح قرار گرفته است و عنایت به دادنامه شماره 132مورخ 4/5/1369 هیات عمومی دیوان مبنی بر اعتبار تعرفه و مصوبه عوارض فوق‌الذکر، دادنامه‌های شماره 1435 مورخ 27/11/1378 شعبه سوم و 86 مورخ 5/2/1379 شعبه هشتم دیوان درحدی که متضمن این معنی می‌باشد صحیح و موافق اصول و موازین قانونی است. این رای به استناد قسمت اخیر ماده 20 اصلاحی قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1/2/1378 برای شعب دیوان و سایر مراجع ذیربط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.

رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - دری نجف آبادی

منبع