رای وحدت رویه شماره 369 مورخ 1381/10/15 هیات عمومی دیوان عدالت اداری

کلاسه پرونده: 120/80

شاکی: شهرداری خمینی شهر

موضوع: اعلام تعارض آراء صادره از شعب اول و 3 و8 و12 و16 دیوان عدالت اداری

تاریخ رای: یکشنبه 15 دی 1381

شماره دادنامه: 369

مقدمه: الف) شعبه اول در رسیدگی به پرونده کلاسه 77/596 موضوع شکایت آقای علی نصراصفهانی به طرفیت شهرداری خمینی شهر به خواسته لغو و ابطال اجراییه شهرداری خمینی شهر و رای مورخ 1377/04/14 کمیسیون ماده 77 قانون شهرداری به شرح دادنامه شماره 2503 مورخ 1377/11/10 چنین رای صادر نموده ‌است … رای کمیسیون مستند به هیچ اصل و یا مجوزی از مقررات جاریه نمی‌باشد و… به اینکه علی فرض اینکه اظهارنظر نماینده ولی فقیه و سایر مجوزات صادره در سال 1366 را ملاک قرار دهیم و اصل بر این بگذاریم که هنوز به قوت خودشان باقی می‌باشند از آنجایی که اذن‌های مزبور مشروط به نداشتن اثر تورمی محسوس است و یا بعضاً مسئولیت شرعی و قانونی را نپذیرفته‌اند و مرجعی نیز برای تحصیل و تحقق شرط تعیین شده (اثر تورمی) در مجموع شکایت شاکی وارد تشخیص و ضمن نقض رای معترض عنه و ابطال جوانب متفرع بر آن رای به ورود شکایت صادر می‌گردد.ب) شعبه دوازدهم در رسیدگی به پرونده کلاسه 77/850 موضوع شکایت آقای حکمت‌الله حسینی به طرفیت کمیسیون ماده 77 شهرداری خمینی شهر به خواسته ابطال رای قطعی مورخ 1377/03/17 کمیسیون مذکور به شرح دادنامه‌های شماره1435 مورخ 1378/11/27 چنین رای صادر نموده ‌است، با توجه به طرح عوارض پیشنهادی شهرداری‌های اصفهان و تایید ریاست دیوانعالی کشور به عنوان نماینده ولایت فقیه نسبت به عوارض و حدول تعرفه پیوست و ابلاغ آن توسط استانداری اصفهان به شهرداری‌های استان و با توجه به تعرفه پیوست بر تعلق عوارض هفت درصد بر تولید تیرچه بلوک ایرادی بر رای کمیسیون ماده 77 شهرداری خمینی شهر به شرح صورتجلسه مورخ 1377/03/17 به نظر نمی‌رسد …ج) شعبه 16 دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه 76/2513 موضوع شکایت آقای حسین مازندرانیان به طرفیت شهرداری آران و بیدگل به خواسته ابطال رای مورخ 1376/07/28 کمیسیون ماده 77 قانون شهرداری‌ها به شرح دادنامه شماره 405 مورخ 1373/03/19 چنین رای صادر نموده است به موجب رای شماره 1132 مورخ 1369/05/04 هیات عمومی دیوان عوارض مورد مطالبه به استناد بند یک ماده 35 قانون تشکیل شورای اسلامی و یا تنفیذ نماینده ولی فقیه مطالبه می‌گردد خلاف قانون شناخته نشده است علیهذا تخلفی از مقررات به نظر نمی‌رسد و حکم به رد شکایت صادر می‌گردد.د) شعبه سوم در رسیدگی به پرونده کلاسه78/814 موضوع شکایت آقای محمدتقی شکری نژاد به طرفیت شهرداری خمینی شهر به خواسته ابطال رای مورخ 1378/05/10 کمیسیون ماده 77 به شرح دادنامه شماره 1582 مورخ 1378/12/07 به لحاظ اینکه ایرادی که موجبات مخدوش بودن رای معترض عنه گردد آقامه نشده حکم به رد شکایت صادر نموده‌ است.ه‌(شعبه هشتم در رسیدگی به پرونده کلاسه 77/660 موضوع شکایت آقای حمید طوقانی به طرفیت شهرداری خمینی شهر به خواسته اعتراض به مطالبه 7% عوارض فروش به شرح دادنامه شماره 86 مورخ 1379/02/05 با ت وجه به تعرفه مصوب وزارت کشور و تعیین 7% عوارض فروش تیرچه بلوک سیمانی تخلفی از مقررات تشخیص نداده و حکم به رد شکایت صادر نموده‌ است.هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‌الاسلام‌والمسلمین دری‌نجف‌آبادی و با حضور روسای شعب بدوی و روسا ومستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به‌صدور رای می‌نماید.

رای هیات عمومی

نظر به اینکه عوارض کارگاه‌های تولیدی تیرچه بلوک سیمانی براساس بند الف ماده 35 قانون تشکیلات شورای اسلامی کشوری مصوب 1361 و با رعایت شرایط و ضوابط مقرر در ماده مذکور تعیین و پیشنهاد شده و مورد موافقت مقام ذیصلاح قرارگرفته است و عنایت به دادنامه شماره 132 مورخ 1369/05/04 هیات عمومی دیوان مبنی بر اعتبار تعرفه و مصوبه عوارض فوق‌الذکر، دادنامه‌های شماره 1435 مورخ 1378/11/27 شعبه دوازدهم و 405 مورخ 1377/03/19 شعبه شانزدهم و 1582 مورخ 1378/12/07 شعبه سوم و 86 مورخ 1379/02/05 شعبه هشتم دیوان در حدی که متضمن این معنی می‌باشد صحیح و موافق اصول و موازین قانونی است این رای به استناد قسمت اخیر ماده 20 اصلاحی قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1378/02/01 برای شعب دیوان و سایر مراجع ذیربط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.

رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - درّی نجف آبادی

منبع