تاریخ دادنامه قطعی: ۱۳۹۳/۱۲/۰۶
شماره دادنامه قطعی: ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۲۴۰۲۱۳۷

پیام: تهیه مسکن مشترک توسط زوج در شهری که خود در آن سکونت نداشته و عملاً امکان تردد روزمره به آنجا را نیز ندارد، مصداق اعمال حق در جهت اضرار به زوجه است.

رأی دادگاه بدوی

در خصوص دعوی آقای ش.م. به طرفیت خانم م.ز. به خواسته الزام خوانده به تمکین با عنایت به محتویات پرونده از جمله کپی مصدق رونوشت سند نکاحیه شماره... صادره از دفتر رسمی ثبت ازدواج شماره... حوزه ثبت تهران وجود رابطه زوجیت فی‌مابین طرفین محرز است و در خصوص خواسته نظر به اینکه متعارف از تمکین حضور زوجین در یک منزل می‌باشد و عرفاً نیز منزلی که زوج آن را جهت زندگی مشترک تهیه کرده است باید در جایی باشد که امکان تردد روزمره زوج به محل وجود داشته باشد و با عنایت به اینکه زوج اظهار داشته محل کارش در شهرستان م... بوده و منزلی را در شهرستان م... (آذربایجان شرقی) جهت زندگی مشترک تهیه نموده است درحالی‌که آدرس محل سکونت خود را در دادخواست تقدیمی تهران اعلام نموده است و مطابق گزارش شماره ۹۷/۶۱۶۴/۹۳- ۲۱۶/۱۵۱ مورخ ۱۳۹۳/۹/۴ کلانتری و گزارش شماره ۱۳۹۳/۲۷/۴۰ مورخ ۱۳۹۳/۹/۵ مرجع انتظامی، خواهان در تهران مشغول به کار می‌باشد و عملاً امکان تردد روزمره خواهان به م... و برگشت ایشان به تهران غیرممکن است و اسکان دادن زوجه در شهر مراغه و سکونت زوج در تهران مصداق بارز اضرار به زوجه می‌باشد و نظر به اینکه هیچ‌کس نمی‌تواند اعمال حق خود را وسیله اضرار دیگران قرار دهد و از محتویات پرونده نیز به نظر می‌رسد زوج قصد واقعی جهت زندگی مشترک را نداشته و صرفاً قصد ایذاء خوانده را دارد لذا دادگاه در مجموع دعوی خواهان را وارد ندانسته و به استناد اصل چهلم قانون اساسی و ماده ۱۲۵۷ قانون مدنی حکم به بطلان دعوی خواهان صادر و اعلام می‌نماید. این رأی حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در دادگاه تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.

رئیس شعبه ۲۵۷ دادگاه عمومی خانواده تهران - مختاری

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

تجدیدنظرخواهی آقای ش.م. به طرفیت خانم م.ز. نسبت به دادنامه شماره ۱۴۲۳ مورخ ۱۳۹۳/۹/۲۵ شعبه ۲۵۷ دادگاه عمومی حقوقی تهران در پرونده کلاسه ۹۲۹ مبنی بر صدور حکم به بطلان دعوی الزام به تمکین وارد نمی‌باشد زیرا با توجه به محتویات پرونده و امعان ‌نظر در اوراق و مندرجات آن مفاد لایحه تجدیدنظرخواهی و لوایح دفاعیه طرفین مدلول دادنامه تجدیدنظرخواسته رأی صادر شده دادگاه بدوی بر اساس مستندات موجود در پرونده صادر گردیده است و با عنایت به اینکه تجدیدنظرخواه ایراد و اعتراض موجهی که موجبات نقض دادنامه اعتراض‌شده را فراهم آورد ابراز ننموده است لذا این دادگاه با عنایت به‌ مراتب مذکور ضمن رد دادخواست تجدیدنظرخواهی رأی صادر شده دادگاه بدوی را با استناد به مواد ۳۵۸ و ۳۶۵ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی تأیید می‌نماید، این رأی قطعی است.

رئیس و مستشار شعبه ۲۴ دادگاه تجدیدنظر استان تهران

هرندی- روحانی