رای شماره 835 مورخ 1396/08/30 هیات عمومی دیوان عدالت اداری

بسم الله الرحمن الرحیم

شماره دادنامه: 835

تاریخ دادنامه: 30/8/1396

کلاسه پرونده: 96/391

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای امراله نیکومنش به وکالت از آقای نصرت اله سیاح پور

موضوع شکایت و خواسته: ابطال طرح هادی روستای مهرآذین مصوب بنیاد مسکن استان تهران

گردش کار: 1- طرح هادی روستای مهرآذین توسط بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان تهران به تصویب رسیده است.

2- آقای امراله نیکومنش به وکالت از آقای نصرت اله سیاح پور به شرح دادخواست و لایحه تکمیلی ابطال مصوبه را به لحاظ اینکه باعث ایجاد راه دسترسی برای ملک واقع در پشت ملک موکل شده است درخواست کرده است.

3- در خصوص صلاحیت هیات عمومی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به خواسته، پرونده به جلسه هیات عمومی ارجاع شد.

هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 30/8/1396 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.

رای هیات عمومی

مطابق بند 1 ماده 12 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392، رسیدگی به شکایات، تظلمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از آیین‌نامه ها و سایر نظامات و مقررات دولتی و شهرداری ها و موسسات عمومی غیر دولتی در مواردی که مقررات مذکور به علت مغایرت با شرع یا قانون و یا عدم صلاحیت مرجع مربوط یا تجاوز و یا سوء استفاده از اختیارات یا تخلف در اجرای قوانین و مقررات یا خودداری از انجام وظایفی که موجب تضییع حقوق اشخاص می‌شود، از جمله صلاحیت ها و وظایف هیات عمومی دیوان عدالت اداری است. نظر به اینکه شکایت شاکی به خواسته ابطال طرح هادی روستای مهرآذین از جهت ادعای تعرضی است که به ملک شخصی وی شده است و جنبه کلی و عام الشمول ندارد، بنابراین به کیفیت مطروحه قابل رسیدگی و اتخاذ تصمیم در هیات عمومی دیوان عدالت اداری نیست و پرونده جهت رسیدگی موردی به شعبه دیوان ارجاع می‌شود.

محمدکاظم بهرامی - رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری

منبع