رای وحدت رویه شماره 695 تا 699 مورخ 1396/07/25 هیات عمومی دیوان عدالت اداری

بسم الله الرحمن الرحیم

شماره دادنامه: 695 الی 699

تاریخ دادنامه: 25/7/1396

کلاسه پرونده: 96/990، 96/986، 96/993، 96/984، 96/985

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

اعلام کننده تعارض: آقایان: ستار سلام زاده، حسن صادقی خوانساری، امید محمدی به وکالت از آقای محمدمحسن صنیعی، محمود پورمحمد، مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خوزستان (آقای سیدخلف موسوی)

موضوع خواسته: اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری

گردش کار: در خصوص برقراری مستمری بازنشستگی ناشی از اشتغال کارمندان دولت در مشاغل سخت و زیان آور شعب دیوان عدالت اداری آراء معارض صادر کرده اند.

گردش کار پرونده ها و مشروح آراء به قرار زیر است:

الف: شعبه 16 دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره 9009980900072894 با موضوع دادخواست آقای حسین ترابی به طرفیت سازمان تامین اجتماعی تهران و به خواسته صدور حکم بازنشستگی پیش از موعد به جهت اشتغال در مشاغل سخت و زیان آور به موجب دادنامه شماره 9109970901600603-9/3/1391 به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است:

با عنایت به اینکه طبق ماده واحده قانون اصلاح تبصره 2 الحاقی ماده 76 قانون اصلاح مواد 72 و 77 و تبصره ماده 79 قانون تامین اجتماعی مصوب 1354 و الحاق 2 تبصره به ماده 76 مصوب 1371 و نیز آیین‌نامه اجرایی آن مصوب 26/12/1385 هیات وزیران مجموع شرایط بازنشستگی در مشاغل سخت و زیان آور را چنین بیان داشته که شغل بیمه شده در کمیته استانی موضوع ماده 8 آیین‌نامه اجرایی به عنوان شغل سخت و زیان آور تایید شود که در مانحن فیه تایید شده است و ایراد مشتکی عنه به کارمند بودن شاکی صحیح به نظر نمی رسد زیرا شغل نامبرده کارگر است و از طرفی بیمه شده 20 سال متوالی یا 25 سال متناوب سابقه اشتغال در مشاغل سخت و زیان آور داشته باشد که حسب بررسی و سوابق بیمه ای شاکی شرایط لازم را جهت بازنشستگی پیش از موعد را داراست لذا حکم به ورود شکایت وی صادر و اعلام می‌گردد. رای صادره مستنداً به ماده 7 قانون دیوان عدالت اداری قطعی است.

ب: شعبه 16 دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره 9009980900051189 با موضوع دادخواست آقای محمد شکارچی به طرفیت سازمان تامین اجتماعی تهران و به خواسته رسیدگی به درخواست قانون بازنشستگی پیش از موعد به موجب دادنامه شماره 9009970901603618-23/12/1390 به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است:

نظر به اینکه شغل شاکی از مشاغل سخت و زیان آور شناخته شده است و صرف داشتن حکم کارگزینی کارمندی دلیلی بر کارمند بودن شاکی نمی‌باشد خصوصاً اینکه مطابق بند 7 بخشنامه شماره 5 کارهای سخت و زیان آور (کار مداوم بر روی خطوط و پستهای انتقال برق با فشار شصت و سه کیلو ولت و بالاتر سخت و زیان آور شناخته شده و مطابق نظر کارشناسان شغل مسئول عملیات با توجه به شرح وظایف جزء کارهای سخت و زیان آور شناخته شده است. شعبه با توجه به مراتب فوق حکم به ورود شکایت و بازنشستگی شاکی بر اساس مشاغل سخت و زیان آور صادر و اعلام می‌گردد. رای صادره مستنداً به ماده 7 قانون دیوان عدالت اداری قطعی است.

ج: شعبه 25 دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره 9009980900034350 با موضوع دادخواست آقای احمد کاوند به طرفیت اداره کل تامین اجتماعی تهران و به خواسته برقراری مستمری بازنشستگی به اعتبار اشتغال در مشاغل سخت و زیان آور به موجب دادنامه شماره 9009970902503012-29/11/1390 به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است:

نظر به اینکه سخت و زیان آور بودن شغل شاکی مورد تایید کمیته تشخیص مشاغل سخت و زیان آور استان تهران در جلسه مورخ 26/11/1389 قرا رگرفته و مشارالیه دارای بیست سال متوالی سابقه پرداخت حق بیمه در مشاغل سخت و زیان آور می‌باشد لذا خواسته وی موجه تشخیص حکم به الزام مشتکی عنه نسبت به برقراری مستمری بازنشستگی وی به اعتبار اشتغال در مشاغل سخت و زیان آور صادر و اعلام می‌نماید. رای صادر شده قطعی است.

د- شعبه 15 دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره 15/87/455 با موضوع دادخواست آقای حسن ملکی به طرفیت سازمان تامین اجتماعی و به خواسته صدور حکم بازنشستگی پیش از موعد به سبب اشتغال در مشاغل سخت و زیان آور به موجب دادنامه شماره 925-17/6/1388 به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است:

با توجه به اینکه نامبرده شرایط مندرج در قانون اصلاح تبصره 2 الحاقی ماده 76 قانون تامین اجتماعی را داشته و عدم وصول پاسخ اعتراض از ناحیه تامین اجتماعی نافی حقوق خوانده نبوده و با توجه به اینکه اداره خوانده دلیلی بر عدم استحقاق خوانده ارائه ننموده لذا خواسته خواهان وارد تشخیص و حکم به ورود دعوی در اجرای مواد 1 و 7 و 13 قانون دیوان عدالت اداری صادر و اعلام می‌گردد. این رای قطعی است.

ه-- شعبه 16 دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره 9109980900029892 با موضوع دادخواست آقای ستار سلام زاده به طرفیت سازمان تامین اجتماعی آذربایجان غربی و به خواسته اعتراض به حکم بازنشستگی عادی و الزام به صدور حکم بر اساس مشاغل سخت و زیان آور به موجب دادنامه شماره 9209970901600050-19/1/1392 به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است:

پس از بررسی دادخواست و ضمائم آن با ملاحظه پاسخ مشتکی عنه نظر به اینکه شاکی در سال 1385 بازنشسته شده و از کارمندان شرکت برق بوده و کارگر نبوده تا مشمول قانون مشاغل سخت و زیان آور گردد علیهذا حکم به رد شکایت شاکی صادر و اعلام می‌گردد. رای صادره مستنداً به ماده 7 قانون دیوان عدالت اداری قطعی است.

و- شعبه 12 دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره 9009980900085035 با موضوع دادخواست آقای محمدمحسن صنیعی با وکالت آقای امید محمدی به طرفیت سازمان تامین اجتماعی و به خواسته الزام سازمان تامین اجتماعی به صدور حکم بازنشستگی بر اساس مشاغل سخت و زیان آور به موجب دادنامه شماره 9109970901202417-30/8/1391 به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است:

در مورد شکایت آقای محمدمحسن صنیعی با کالت آقای امید محمدی به طرفیت سازمان تامین اجتماعی شعبه 4 تهران به خواسته الزام مشتکی عنه به صدور حکم بازنشستگی بر اساس مشاغل سخت و زیان آور با توجه به پاسخ طرف شکایت طی لایحه دفاعی نظر به اینکه شاکی کارمند شرکت برق بوده و تقاضای وی باید به پیشنهاد دستگاه ذیربط در شورای امور اداری و استخدامی کشور مطرح و همین مبنای اقدامات بعدی قرار گیرد بنابراین رای صادره از سوی کمیته استانی مشاغل سخت و زیان آور معتبر نبوده لذا شکایت مطروح قابلیت استماع نداشته قرار رد آن صادر و اعلام می‌شود. در مورد شکایت شاکی به طرفیت شرکت برق منطقه ای تهران به خواسته الزام به پرداخت حق بیمه بر اساس مشاغل سخت و زیان آور با عنایت به مراتب مذکور قرار رد شکایت صادر و اعلام می‌گردد. رای صادره قطعی است.

ز- شعبه 12 دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره 9109980900008640 با موضوع دادخواست آقای محمود پورمحمد دمرچالی به طرفیت سازمان تامین اجتماعی و به خواسته الزام سازمان تامین اجتماعی به صدور حکم بازنشستگی بر اساس مشاغل سخت و زیان آور به موجب دادنامه شماره 9109970901202186-25/7/1391 به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است:

در خصوص آقای محمود پورمحمد دمرچالی به طرفیت سازمان تامین اجتماعی شعبه 14 تهران به خواسته الزام طرف شکایت به صدور حکم و برقراری بازنشستگی اینجانب بر اساس مشاغل سخت و زیان آور بودن طبق رای کمیته تشخیص تطبیق کارهای سخت و زیان آور به شرح دادخواست تقدیمی با توجه به اینکه شاکی برابر تصویر حکم کارگزینی کارمند شرکت دولتی است و علی القاعده می‌بایست در رابطه با بهره مندی از مزایای سخت و زیان آور بودن شغل جهت موافقت و تعیین مدت سنوات ارفاقی شورای امور اداری و استخدامی اظهار نماید و به علاوه اینکه اظهار نظر کمیته تشخیص و تطبیق کارهای سخت و زیان آور اداره کار موثر در بهره مندی از مزایای کارهای سخت و زیان آور در شرکتهای دولتی نمی‌باشد. علیهذا شکایت غیر وارد تشخیص و حکم به رد آن صادر و اعلام می‌نماید. این رای به استناد ماده 7 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 25/9/1385 قطعی است.

ح- شعبه 12 دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره 9008980900004648 با موضوع دادخواست آقای حسن صادقی خوانساری به طرفیت سازمان تامین اجتماعی و به خواسته الزام سازمان تامین اجتماعی به صدور حکم بازنشستگی بر اساس مشاغل سخت و زیان آور به موجب دادنامه شماره 9109970901202365-24/8/1391 به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است: راجع به شکایت آقای حسن صادقی خوانساری به طرفیت سازمان تامین اجتماعی شعبه 4 به خواسته الزام طرف شکایت به صدور حکم و برقراری مستمری بازنشستگی بر اساس مشاغل سخت و زیان آور به شرح دادخواست تقدیمی با عنایت به اینکه شغل نامبرده بر اساس قوانین و مقررات به تایید شورای اداری و استخدامی نرسیده است. لذا قرار رد شکایت مشارالیه صادر و اعلام می‌نماید. این رای به استناد ماده 7 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 25/9/1385 قطعی است.

هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 25/7/1396 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.

رای هیات عمومی

اولاً: تعارض در آراء محرز است.

ثانیاً: مطابق مواد 7، 8 و 13 از آیین‌نامه اجرایی بند 5 جزء «ب» ماده واحده قانون اصلاح تبصره 2 الحاقی به ماده 76 قانون اصلاح مواد 72 و 77 و تبصره ماده 76 قانون تامین اجتماعی مصوب 22/12/1380 هیات وزیران و ماده واحده قانون نحوه بازنشستگی جانبازان و مشاغل سخت و زیان آور مصوب 1/9/1367 و اصلاحیه 21/2/1383 و 15/2/1387، کمیته تشخیص و تطبیق مشاغل سخت و زیان آور صرفاً نسبت به شکایت افراد تحت شمول قانون کار که ذیحق به بازنشستگی بر اساس مقررات خاص مربوطه و برخوردار از امتیازات آن بوده صلاحیت رسیدگی دارد و افرادی که با مشخصات شغلی آنان در حکم کارگزینی به عنوان کارمند دولت باشند کارگر تلقی نمی شوند و شکایت آنان در صورت سخت و زیان آور بودن شغل آنها در شورای اداری و استخدامی قابلیت طرح و رسیدگی دارد در نتیجه آراء شعب 12 و 16 دیوان عدالت اداری به شرح مندرج در گردش کار مبنی بر رد شکایت در حدی که متضمن این معناست صحیح و موافق مقررات تشخیص می‌شود. این رای به استناد بند 2 ماده 12 و ماده 89 از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است.

محمدکاظم بهرامی - رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری

منبع