تاریخ نظریه: ۱۳۹۲/۱۲/۰۴
شماره نظریه: ۷/۹۲/۲۳۴۶
شماره پرونده: ۹۲-۱۸۶/۱-۱۶۰۵

استعلام:

...

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

با توجه به اطلاق ماده ۱۱۵ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲، مرتکب جرم تعزیری در هر مرحله از مراحل دادرسی توبه نماید، مشمول این ماده است اعم از مرحله بدوی،‌ تجدیدنظر و اعاده دادرسی.