تاریخ دادنامه قطعی: ۱۳۹۳/۱۰/۲۸
شماره دادنامه قطعی: ۹۳۰۹۹۷۰۹۰۶۱۰۰۶۴۹

پیام: چنانچه کسی ادعا کند که خواهر وی اقدام به اخذ شناسنامه از ثبت احوال کرده و عکس او را بر روی شناسنامه الصاق کرده و تقاضای حذف عکس و ابطال شناسنامه را داشته باشد؛ رسیدگی به آن در صلاحیت اداره ثبت احوال است.

رأی خلاصه جریان پرونده

خانم م.خ. فرزند ج. دادخواستی به‌طرفیت خانم س.خ. فرزند ج. و اداره ثبت‌احوال اهواز به خواسته حذف عکس خوانده از سند و ابطال کلیه اقدامات انجام شده در خصوص سند مغصوب بدین مضمون که خوانده که خواهر وی می‌باشد بدون اطلاع وی با مشخصات ایشان از اداره ثبت‌احوال اقدام به اخذ شناسنامه یا عکس خود گرفته است و در هرحال دو شناسنامه با نام خواهان صادر که یکی دست خوانده بوده و با عکس صادر شده لذا خواهان حذف عکس و ابطال آن است تقدیم دادگاه‌های عمومی حقوقی اهواز و به شعبه ششم ارجاع و شعبه مذکور موضوع را از مصادیق بند ۴ ماده ۳ قانون ثبت‌احوال تشخیص و به صلاحیت رسیدگی مرجع مذکور قرار عدم صلاحیت صادر و طبق ماده ۲۸ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی به دیوان‌عالی کشور ارسال کرده، پس از وصول به این شعبه ارجاع گردیده است:

رأی شعبه دیوان عالی کشور

با عنایت به خواسته خواهان استدلال شعبه ششم دادگاه عمومی حقوقی اهواز به شرح دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۶۱۱۰۹۰۰۵۵۳۰ موجه تشخیص و صلاحیت رسیدگی اداره ثبت‌احوال اهواز تأیید و ادامه رسیدگی به آن مرجع محوّل می‌گردد. دفتر پرونده به مرجع مربوطه اعاده شود.

اعضای معاون شعبه اول دیوان‌عالی کشور

حیاتی - اکبری