شماره ۷۹/۲۱/۸۹۲ تاریخ ۱۳۷۹/۷/۳
ریاست‌ محترم‌ شورای‌ عالی‌ انقلاب‌ فرهنگی
با سلام
با توجه‌ به‌ نامه‌ شماره‌ ۱۸۱۳/ د/ ش‌ مورخ‌ ۲۵/۵/۱۳۷۹ دبیر محترم‌شورای‌عالی‌ انقلاب‌ فرهنگی‌ مبنی‌ بر ارائه‌ متنی‌ به‌ اعضای‌ شورای‌ عالی‌ انقلاب‌ فرهنگی‌ جهت‌ تفسیر اصل‌ ۲۴ قانون‌ اساسی‌ موضوع‌ در جلسه‌ مورخ‌ ۲۳/۶/۱۳۷۹ شورای‌ نگهبان‌ مطرح‌ شد و به‌ شرح‌ زیر اظهار نظر گردید:
«مطابق‌ اصل‌ ۹۸ قانون‌ اساسی‌ تفسیر هریک‌ از اصول‌ آن‌ انحصاراً بر عهده‌ شورای‌ نگهبان‌ است‌ و هیچ‌ مرجع‌ دیگری‌ حق‌ تفسیر هیچ‌ یک‌ از اصول‌ قانون‌ اساسی‌ را ندارد.»
لذا مقتضی‌ است‌ دستور فرمایند موضوع‌ در دستور کار قرار نگرفته‌ و اقدامی‌ ناسازگار با قانون‌ اساسی‌ به‌ عمل‌ نیاید.
دبیر شورای‌ نگهبان - احمد جنتی