تاریخ دادنامه قطعی: ۱۳۹۳/۰۸/۱۹
شماره دادنامه قطعی: ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۲۳۰۱۱۶۲

پیام: صدور حکم به مجازات کمتر از ۹۱ روز حبس ممنوع است.

رأی دادگاه بدوی

در خصوص اتهام آقای الف. دایر بر شرب خمر و نگه داری چهارصد و پنجاه سی سی مشروب الکلی دست ساز؛ با توجه به تحقیقات انجام شده و کیفرخواست صادره از دادسرای عمومی و انقلاب پردیس و گزارش مرجع انتظامی و اقرار صریح متهم و کشف مشروب و گواهی پزشکی قانونی بزه های انتسابی به متهم را محرز و مسلم دانسته و مستنداً به مواد ۷۰۲ قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۵ و مواد ۲۶۴ و ۲۶۵ و ۱۷۲ و ۲۷ و ۳۷ و بند ث ماده ۳۸ و ۲۱۵ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ نامبرده را از حیث اتهام شرب خمر به تحمل هشتاد ضربه شلاق حدی و از حیث اتهام نگه داری مشروب با توجه به حسن سابقه متهم به تحمل ده روز حبس تعزیری و ده ضربه شلاق تعزیری و پرداخت جزای نقدی معادل سه برابر ارزش عرفی (تجاری) مشروب کشف شده با احتساب ایام بازداشت قبلی محکوم می نماید. ضمناً رأی بر معدوم شدن مشروب کشف شده صادر می‌گردد. رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض در محاکم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.

رئیس شعبه ۱۰۱ دادگاه عمومی جزایی شهرستان پردیس - شیخ الحکمایی

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای ت. نسبت به دادنامه شماره ۴۰۱۴۶۹- ۹۳ مورخ ۰۵/۰۷/۹۳ در پرونده کلاسه ۲۰۱۳۸۵- ۹۳ صادره از شعبه ۱۰۱ دادگاه عمومی جزایی پردیس که به موجب آن تجدیدنظرخواه به اتهام شرب خمر و نگه داری ۴۵۰ سی سی مشروبات الکلی دست ساز و با احراز بزهکاری و به استناد مواد مندرج در دادنامه از حیث شرب خمر به هشتاد ضربه شلاق و از حیث نگه داری مشروبات الکلی علاوه بر معدوم نمودن آن ها و با رعایت تخفیف در مجازات به ده روز حبس و ده ضربه شلاق و جزای نقدی معادل سه برابر ارزش عرفی مشروبات مکشوفه در حق دولت محکوم شده است نظر به این که تجدیدنظرخواه در محدوده تجدیدنظرخواهی ایراد و دفاع موثری که از جهات شکلی و یا ماهیتی مندرج در ماده ۲۴۰ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری باشد اقامه ننموده و ازنظر این دادگاه ایضاً دادنامه تجدیدنظرخواسته منطبق با موازین قانونی و دلایل موجود در پرونده اصدار یافته و ایرادی که موجب نقض باشد مشهود نیست الا این که دادگاه بدوی تجدیدنظرخواه را مستحق تخفیف در مجازات تشخیص داده است و از سوی دیگر در جرائم عمدی که مجازات قانونی آن ها تا یک سال حبس باشد سیاست کیفری دایر بر حبس زدایی است به همین علت طبق ماده ۶۷ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ قانون گذار محاکم را در تعیین مجازات جایگزین حبس در صورت فقدان شرایط ماده ۶۶ این قانون مخیر نموده است. از سوی دیگر از مفاد مواد ۶۵ و ۶۶ این قانون استنباط می‌گردد که صدور حکم به مجازات کمتر از ۹۱ روز حبس قانوناً ممنوع است، لهذا دادگاه مجازات ده روز حبس و ده ضربه شلاق در خصوص نگه داری مشروبات الکلی و با دو درجه تخفیف هر یک را به پرداخت مبلغ پنج میلیون ریال جزای نقدی در حق دولت تخفیف می نماید. درنهایت به استناد ماده ۲۵۰ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری و با اصلاح نوع مجازات به شرح فوق و ضمن رد تجدیدنظرخواهی تجدیدنظرخواه دادنامه تجدیدنظرخواسته را با اصلاح مذکور تأیید می نماید. رأی صادره قطعی است.

رئیس شعبه ۲۳ دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه

منصوری - جعفری شهنی