تاریخ دادنامه قطعی: ۱۳۹۳/۰۸/۱۹
شماره دادنامه قطعی: ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۳۱۰۰۹۸۱

پیام: مجازات حبس کمتر از یک سال در بزه کلاهبرداری به استناد رضایت شاکی بعد از قطعیت حکم، برخلاف موازین قانونی است.

رأی دادگاه بدوی

در خصوص اتهام آقای م. مبنی بر جعل یک فقره چک به شماره... مورخ ۱۳۸۷/۰۹/۱۰ به مبلغ یک صد و چهل ودو میلیون تومان و استفاده از آن، کلاهبرداری به مبلغ وجه چک کیفرخواست مورخ ۹۰۱۰۰۰۸۱ مورخ ۱۳۹۰/۰۸/۲۰ نظر به شکایت شاکی خصوصی، گزارش مرجع انتظامی، نظریه کارشناس رسمی دادگستری و اقرار صریح متهم در مراحل اولیه و البته عدم حضور وی در جلسه دادگاه جهت دفاع از اتهام و رفع مسئولیت کیفری با وصف ابلاغ، مستنداً به مواد ۵۳۶، ۱۰ از قانون مجازات اسلامی و ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس و ارتشا وکلاهبرداری حکم به محکومیت متهم به تحمل شش ماه حبس بابت جعل و معدوم نمودن سند جعلی و تحمل سه سال حبس با رد مبلغ مأخوذه به شاکی و دو برابر آن به عنوان جزای نقدی صادر و اعلام می دارد. رأی صادره غیابی، ظرف ده روز از ابلاغ، قابل واخواهی در این دادگاه و سپس ظرف بیست روز قابل پژوهش در محاکم استان می‌باشد.

رئیس شعبه ۱۰۴۹ دادگاه عمومی جزایی تهران - خلجی

رأی دادگاه

در خصوص واخواهی آقای م. نسبت به دادنامه غیابی ۱۰۳۲- ۹۰۰۹۹۷ مورخ ۱۴/۱۰/۹۰ حاکی از محکومیت مشارالیه به حبس و جزای نقدی بابت اتهام جعل و کلاهبرداری؛ دادگاه نظر به اظهارات و مدافعات طرفین و البته وکلای مشارالیها و لوایح تقدیمی و همین که اظهارات و دفاعیات مطروحه به کیفیتی نبوده که موجب تزلزل وی و بی اعتباری دادنامه مذکور را در برداشته باشد مستنداً به ماده ۲۱۷، ۲۱۸ از قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری ضمن رد اعتراض مذکور با تخفیف حبس مندرج در حکم از بابت کلاهبرداری به یک سال به استناد بند ۵ و تبصره ۲ قانون ۲۲ قانون مجازات اسلامی دادنامه معترض عنه را در حیث محکومیت عیناً تأیید و استوار نموده و اعلام می دارد. رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز قابل پژوهش در محاکم استان می‌باشد.

رئیس شعبه ۱۰۴۹ دادگاه عمومی جزایی تهران - خلجی

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

در خصوص درخواست آقای م. با وکالت آقای...، دایر به تخفیف مجازات، با توجه به محتویات پرونده مشارالیه طی دادنامه شماره ۴۲۵ مورخ ۱۴/۰۵/۹۱ در تأیید رأی غیابی شماره ۱۰۳۲ مورخ ۱۴/۱۰/۹۰ صادره از شعبه ۱۰۴۹ دادگاه عمومی جزایی تهران که به اتهام جعل و استفاده از آن و کلاهبرداری که در خصوص جعل به تحمل شش ماه حبس تعزیری و معدوم نمودن سند و تحمل سه سال حبس تعزیری با رد مبلغ مأخوذه به شاکی و دو برابر آن به عنوان جزای نقدی محکوم که در مرحله واخواهی محکومیت در مورد کلاهبرداری به یک سال تقلیل یافته است. رأی مذکور طی دادنامه شماره ۱۱۱۶ مورخ ۲۸/۰۸/۹۱ صادره از شعبه ۳۱ تجدیدنظر استان تهران با حذف شش ماه حبس بابت جعل و تقلیل جزای نقدی به میزان مبلغ قید شده در چک تأیید شده و اصلاح گردیده و ملاحظه می‌شود متقاضی تخفیف مجازات رضایت شاکی خصوصی را طی سند رسمی مورخ ۰۸/۰۳/۹۳ تنظیمی از دفترخانه شماره... قرچک اخذ کرده است که موجبات تخفیف مجازات را نسبت به پرداخت جزای نقدی فراهم کرده است. دادگاه استناداً به ماده ۲۷۷ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری محکومیت به پرداخت جزای نقدی را به مبلغ سی میلیون تومان تقلیل و تخفیف داده ولیکن در خصوص اتهام کلاهبرداری که یک سال در نظر گرفته شده است و حداقل مجازات می‌باشد که با لحاظ تبصره یک ماده ۱ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری و وحدت رویه شماره ۶۲۸ مورخ ۳۱/۰۶/۷۷ تخفیف محمل قانونی ندارد و اعمال ماده ۲۷۷ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری صحیح به نظر نمی رسد. حکم صادره قطعی است.

رئیس شعبه ۳۱ دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه

شریعتی - افشار