مجازات حبس کمتر از یک سال در بزه کلاهبرداری

تاریخ دادنامه قطعی: 1393/08/19
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: مجازات حبس کمتر از یک سال در بزه کلاهبرداری به استناد رضایت شاکی بعد از قطعیت حکم، برخلاف موازین قانونی است.

رای دادگاه بدوی

در خصوص اتهام آقای م. مبنی بر جعل یک فقره چک به شماره... مورخ 1387/09/10 به مبلغ یک صد و چهل ودو میلیون تومان و استفاده از آن، کلاهبرداری به مبلغ وجه چک کیفرخواست مورخ 90100081 مورخ 1390/08/20 نظر به شکایت شاکی خصوصی، گزارش مرجع انتظامی، نظریه کارشناس رسمی دادگستری و اقرار صریح متهم در مراحل اولیه و البته عدم حضور وی در جلسه دادگاه جهت دفاع از اتهام و رفع مسئولیت کیفری با وصف ابلاغ، مستندا به مواد 536 ، 10 از قانون مجازات اسلامی و ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس و ارتشا وکلاهبرداری حکم به محکومیت متهم به تحمل شش ماه حبس بابت جعل و معدوم نمودن سند جعلی و تحمل سه سال حبس با رد مبلغ ماخوذه به شاکی و دو برابر آن به عنوان جزای نقدی صادر و اعلام می دارد. رای صادره غیابی، ظرف ده روز از ابلاغ، قابل واخواهی در این دادگاه و سپس ظرف بیست روز قابل پژوهش در محاکم استان می‌باشد.

رئیس شعبه --- دادگاه عمومی جزایی تهران - خلجی

رای دادگاه

در خصوص واخواهی آقای م. نسبت به دادنامه غیابی 1032 - 900997 مورخ 14/10/90 حاکی از محکومیت مشارالیه به حبس و جزای نقدی بابت اتهام جعل و کلاهبرداری؛ دادگاه نظر به اظهارات و مدافعات طرفین و البته وکلای مشارالیها و لوایح تقدیمی و همین که اظهارات و دفاعیات مطروحه به کیفیتی نبوده که موجب تزلزل وی و بی اعتباری دادنامه مذکور را در برداشته باشد مستندا به ماده 217 ، 218 از قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری ضمن رد اعتراض مذکور با تخفیف حبس مندرج در حکم از بابت کلاهبرداری به یک سال به استناد بند 5 و تبصره 2 قانون 22 قانون مجازات اسلامی دادنامه معترض عنه را در حیث محکومیت عینا تایید و استوار نموده و اعلام می دارد. رای صادره حضوری و ظرف بیست روز قابل پژوهش در محاکم استان می‌باشد.

رئیس شعبه --- دادگاه عمومی جزایی تهران - خلجی

رای دادگاه تجدیدنظر استان

در خصوص درخواست آقای م. با وکالت آقای...، دایر به تخفیف مجازات، با توجه به محتویات پرونده مشارالیه طی دادنامه شماره --- مورخ 14/05/91 در تایید رای غیابی شماره 1032 مورخ 14/10/90 صادره از شعبه --- دادگاه عمومی جزایی تهران که به اتهام جعل و استفاده از آن و کلاهبرداری که در خصوص جعل به تحمل شش ماه حبس تعزیری و معدوم نمودن سند و تحمل سه سال حبس تعزیری با رد مبلغ ماخوذه به شاکی و دو برابر آن به عنوان جزای نقدی محکوم که در مرحله واخواهی محکومیت در مورد کلاهبرداری به یک سال تقلیل یافته است. رای مذکور طی دادنامه شماره --- مورخ 28/08/91 صادره از شعبه --- تجدیدنظر استان تهران با حذف شش ماه حبس بابت جعل و تقلیل جزای نقدی به میزان مبلغ قید شده در چک تایید شده و اصلاح گردیده و ملاحظه می‌شود متقاضی تخفیف مجازات رضایت شاکی خصوصی را طی سند رسمی مورخ 08/03/93 تنظیمی از دفترخانه شماره... قرچک اخذ کرده است که موجبات تخفیف مجازات را نسبت به پرداخت جزای نقدی فراهم کرده است. دادگاه استنادا به ماده 277 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری محکومیت به پرداخت جزای نقدی را به مبلغ سی میلیون تومان تقلیل و تخفیف داده ولیکن در خصوص اتهام کلاهبرداری که یک سال در نظر گرفته شده است و حداقل مجازات می‌باشد که با لحاظ تبصره یک ماده 1 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری و وحدت رویه شماره 628 مورخ 31/06/77 تخفیف محمل قانونی ندارد و اعمال ماده 277 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری صحیح به نظر نمی رسد. حکم صادره قطعی است.

رئیس شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه

شریعتی - افشار

منبع
برچسب‌ها