نظریه مشورتی شماره 7/1402/225 مورخ 1402/05/24

تاریخ نظریه: 1402/05/24
شماره نظریه: 7/1402/225
شماره پرونده: 1402-9/1-225ح

استعلام:

1- چنانچه زوجه در دادگاه تمام مهریه خود را بذل و حکم طلاق دریافت کند؛ اما در مهلت مقرر صیغه طلاق را جاری نکند و اعتبار حکم به پایان رسد و پس از مدتی بار دیگر دعوای طلاق را مطرح کند، آیا می‌تواند مجدد تمام یا بخشی از مهریه خود را بذل کند و یا آنکه مهریه بذل شده و از عهده زوج ساقط شده است و زوجه در صورت ضرورت، باید مال دیگری را بذل کند؟
2- آیا بین موردی که زوجین توافق بر ادامه زندگی و عدم اجرای صیغه طلاق نموده باشند و فرضی که زوجه خود در خصوص ثبت و اجرای طلاق اقدام نکرده باشد، تفاوت است؟
3- چنانچه پاسخ این است که در اثر بذل مهریه،‌ تعهد زوج به پرداخت مهریه ساقط شده است، آیا زوجه می‌تواند با اثبات اینکه به ما بذل رجوع کرده است، محق به دریافت مهریه شود؟ در صورتی که زوجه حق رجوع به ما بذل را اسقاط کرده باشد، پاسخ چیست؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

1، 2 و 3- در رسیدگی به دعوای زوجه به طرفیت زوج دائر بر طلاق، زوجه برای بذل مهریه یا دیگر حقوق مالی خود در قبال طلاق اعلام آمادگی کرده و این امر صرفاً پیشنهادی به دادگاه است؛ چنانچه دادگاه پس از رسیدگی حکم به طلاق صادر کند، مادام که زوجه بر اساس حکم دادگاه و با رعایت تشریفات مقرر قانونی حکم طلاق را به اجرا نگذارد و صیغه طلاق جاری نشود، مهریه و یا دیگر حقوق مالی پیشنهادی برای بذل از عهده و ذمه زوج ساقط نمی‌شود و به عبارتی، تا پیش از اجرای صیغه طلاق خلع، اصولاً بذلی از سوی زوجه صورت نگرفته است تا مهریه یا دیگر حقوق مالی وی ساقط شود؛ بنابراین در فرض استعلام که پس از صدور حکم طلاق از سوی دادگاه، زوجه با انصراف از اجرای آن به زندگی مشترک بازگشته است، عقیده به اسقاط مهریه یا دیگر حقوق مالی زوجه فاقد وجاهت است.

منبع