نظریه مشورتی شماره 7/1402/310 مورخ 1402/05/28

تاریخ نظریه: 1402/05/28
شماره نظریه: 7/1402/310
شماره پرونده: 1402-186/2-310ک

استعلام:

در خصوص بزه ازدواج در زمان عده موضوع ماده 644 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات مصوب 1375) با توجه به قید در زمان زوجیت یا عده دیگری، آیا لفظ عده مطلق بوده و شامل عده وفات نیز می‌شود و یا اینکه با توجه به قید زوجیت و دیگری و نظر به تفسیر مضیق قوانین کیفری، صرفاً عده طلاق رجعی در زمان حیات زوج را شامل می‌شود؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

با عنایت به اطلاق واژه «عده» مندرج در ماده 644 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب 1375، ازدواج و تزویج زنی که در عده وفات به سر می‌برد نیز جرم و مستوجب مجازات مندرج در ماده یاد‌شده است.

منبع