عدم اظهارنظر نسبت به قسمتی از خواسته

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1400/09/10
برگزار شده توسط: استان فارس/ شهر استهبان

موضوع

عدم اظهارنظر نسبت به قسمتی از خواسته

پرسش

خواهان دادخواست مطالبه وجه و خسارت تاخیر تادیه آن را مطرح و دادگاه در صدر رای از این خواسته نام برده؛ لیکن در ذیل دادنامه صرفاً به محکومیت خوانده به پرداخت اصل وجه چک حکم صادر نموده است و خسارت تاخیر تادیه مورد تصریح واقع نشده است؛ تکلیف چیست؟

نظر هیات عالی

با توجه به عبارت مندرج در ماده 515 ق.آ.د.م که مقرر داشته:... دادگاه در موارد یاد شده میزان خسارت را پس از رسیدگی معین کرده و ضمن حکم راجع به اصل دعوا یا به موجب حکم جداگانه محکوم‌علیه را به تادیه خسارت ملزم خواهد نمود... در صورتی که تعیین خسارت تاخیر تادیه در حکم اصداری مغفول مانده باشد، دادگاه با توجه به اطلاق عبارت مذکور می‌تواند رسیدگی و به موجب حکم علی‌حده محکوم‌علیه را به پرداخت خسارت تاخیر تادیه موضوع ماده 522 ق.آ.د.م در حق خواهان ملزم نماید و با این توضیحات نظریه اکثریت مطلوب است.

نظر اکثریت

به دلیل اینکه دادرس نفیاً یا اثباتاً اظهارنظر ننموده؛ لذا می‌تواند به موجب رای تکمیلی نظر قضایی خود را در خصوص خواسته دوم (خسارت تاخیر تادیه) طبق ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی صادر کند.

نظر اقلیت

موضوع مشمول قاعده فراغ دادرس است؛ لذا وی نمی‌تواند مجدداً اظهارنظر نماید؛ ازاین‌رو خواهان می‌تواند خواسته خود را تحت دادخواست جداگانه مطرح نماید.

منبع
برچسب‌ها