امکان طرح دعوی اخذ ارش علی‌رغم ارسال اظهارنامه مبنی بر اختیار فسخ در بیع مبیع معیوب

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1400/09/10
برگزار شده توسط: استان فارس/ شهر مهر

موضوع

امکان طرح دعوی اخذ ارش علی‌رغم ارسال اظهارنامه مبنی بر اختیار فسخ در بیع مبیع معیوب

پرسش

با توجه به ماده 422 قانون مدنی که بیان می‌دارد: خواهان ابتدای یک اظهارنامه مبنی بر فسخ معامله برای خوانده ارسال نموده که پس از چند روز دادخواستی مبنی بر پرداخت ارش از جانب خوانده داده است؛ حال سوال است که با توجه به اظهارنامه ابتدایی فسخ قبل از دادخواست، می‌توان گفت خواهان از فسخ عدول کرده است یا باید فسخ وی را صحیح دانسته و دعوی مبنی بر اخذ ارش معیوب دارد نمود؟

نظر هیات عالی

نظر اقلیت مطلوب هیات عالی می‌باشد؛ برخلاف نظر اکثریت که گفته‌اند هنوز حکم مبنی بر اعلام فسخ معامله صادر نشده است؛ نیازی به صدور حکم نبوده است، چراکه نسخ ایقاع بوده و حکم دادگاه نیز جنبه‌ اعلامی دارد. پس در صورت تحقق فسخ و شرایط آن و احراز آن پس از تحقق فسخ، به لحاظ حکم قانون مبنی بر استرداد عوضین، جایی برای مطالبه ارش نمی‌ماند، مگر آن که هر دو طرف بر این موضوع توافق نمایند.

نظر اکثریت

با توجه به اینکه هنوز حکم مبنی بر اعلام فسخ صادر نشده است و خواهان امتیاز در فسخ معامله یا اخذ ارش مبیع معیوب را داشته است، دعوی قابل پذیرش می‌باشد.

نظر اقلیت

با توجه به اینکه خواهان دو اختیار داشته (فسخ معامله یا اخذ ارش) اما به موجب اظهارنامه ارسالی از اختیار فسخ خود استفاده نموده است؛ به نظر می‌رسد طرح دعوی اخذ ارش مسموع نمی‌باشد و سالبه به انتفاع موضوع می‌باشد و اراده خواهان مبنی بر فسخ سابق بر دادخواست، مشخص شده است؛ لذا نباید دادخواست را پذیرفت؛ همچنین مستند به ماده 435 قانون مدنی خیار عیب دارای فوریت می‌باشد.

منبع
برچسب‌ها