رای شماره 312 و313 مورخ 1382/08/18 هیات عمومی دیوان عدالت اداری

تاریخ: 1382/08/18

شماره دادنامه: 312، 313

کلاسه پرونده: 82/151، 152

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: 1- آقای سیروس سراوندی‌راد 2- خانم دره یثربی

موضوع شکایت و خواسته: الزام سازمان بازنشستگی کشوری به اجرای رای شماره 421 الی 440 مورخ 27/11/1381 هیات عمومی دیوان عدالت اداری

مقدمه: شکات طی دادخواستهای تقدیمی اعلام داشته‌اند، متعاقب رای صادره هیات عمومی دیوان عدالت اداری دادنامه‌های شماره 421 الی 440 مورخ 27/11/1381 به سازمان بازنشستگی کشوری جهت اجرای رای راجعه شده لکن سازمان تمایلی به اجرای قانون و مفاد رای هیات عمومی ندارد. بنا به مراتب درخواست الزام سازمان بازنشستگی کشوری به تبعیت از دادنامه فوق‌الذکر را دارد. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‌الاسلام‌والمسلمین دری‌نجف‌آبادی و با حضور روسای شعب بدوی و روسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی وانجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‌نماید.

رای هیات عمومی

با عنایت به صلاحیت های هیات عمومی دیوان موضوع مواد 20 و 25 قانون دیوان عدالت اداری نظر به اینکه موضوع شکایت و خواسته شکات مبنی بر الزام سازمان بازنشستگی کشوری به اجرای رای شماره 42 الی 440 مورخ 27/11/1381 هیات عمومی دیوان و اصلاح حقوق بازنشستگی قابل رسیدگی و امعان نظر در هیات عمومی تشخیص داده نمی‌شود و پرونده‌ها جهت رسیدگی به قسمت دوم خواسته (اصلاح حقوق بازنشستگی) به شعبه 4 بدوی دیوان ارجاع می‌شوند.

دری نجف آبادی- رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری

منبع