تاریخ نظریه: ۱۳۹۳/۱۰/۰۹
شماره نظریه: ۷/۹۳/۲۴۶۵
شماره پرونده: ۹۳-۱۸۶/۱-۱۵۵۶

استعلام:

به موجب مقررات تبصره ۴ ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی مقررات تعدد جرم در مورد جرایم تعزیری درجه های هفت وهشت اجرا نمی شود و این مجازاتها با هم جمع می‌گردد چنانچه فردی مرتکب سه فقره جرم تعزیری درجه هفت و چهار فقره بزه تعزیری درجه هشت شود ایا به استناد تبصره ۴ این قانون می بایست برای مرتکب هفت فقره مجازات تعیین و اجرا شود چرا (با قید اینکه جرایم ارتکابی مشابه یا متفاوت باشند

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

مقررات تعدّد، عام وکلی است و شامل جرایم ارتکابی نوجوانان بین ۱۵ تا ۱۸ سال نیز می‌شود و در فرض سوال با رعایت ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲، طبق بندهای پ وت ماده ۸۹ این قانون، مجازات درجه ۵ و۶ تعیین و اشد آنها با مجازات درجه ۷ که به شرح بند ث ماده مذکور تعیین می‌شود، جمع می­گردد.