تاریخ نظریه: ۱۳۹۳/۱۰/۰۸
شماره نظریه: ۷/۹۳/۲۴۵۰
شماره پرونده: ۹۳-۱۱۶-۱۶۷۷

استعلام:

با عنایت به ماده ۱۲۴ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت که مقرر داشته: « هیات مدیره باید اقلاً یک نفر شخص حقیقی را به مدیریت عامل شرکت برگزیند وحدود واختیارات ومدت تصدی و حق الزحمه اورا تعیین کند....» اعلام فرمائید که آیا انتخاب بیش از یک نفر بعنوان مدیریت عامل شرکت با تعیین حدود اختیارات هر کدام قانونی است یا خیر؟ مضافاً اینکه ارائه توضیحات تکمیلی در مانحن فیه مورد امتنان است.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

با توجه به ماده ۱۲۴ قانون تجارت، به نظر می‌رسد که قانون مزبور انتخاب بیش از یک مدیرعامل را تجویز نموده است، هرچند که در عمل مشاهده نشده است که شرکتی دارای بیش از یک مدیر عامل باشد، اما وسعت عملیات شرکت از نظر تنوع یا قلمرو جغرافیایی ممکن است تعدد مدیرعامل را توجیه نماید که دراین صورت نیز حدود اختیارات هریک از آنها باید به نحوی تعیین شود که با یکدیگر تداخل نداشته باشد./ن