رای شماره 2157 مورخ 1397/12/21 هیات عمومی دیوان عدالت اداری

بسم الله الرحمن الرحیم

شماره دادنامه: 2157

تاریخ دادنامه: 21؍12؍1397

شماره پرونده: 97؍2966

موضوع شکایت و خواسته: درخواست اعمال مقررات ماده 13 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نسبت به رای شماره 740-1395/09/30 هیات عمومی

گردش کار: 1- با دادخواست آقای علی نصراللهی و به موجب رای شماره 740-30؍9؍1395 هیات عمومی دیوان عدالت اداری، بند 2 صورتجلسه مورخ 29؍8؍1386 شورای اسلامی شهر اراک در خصوص افزایش ارزش معاملاتی ساختمان ابطال شده است.

2- متعاقباً آقای علی نصراللهی به موجب دادخواستی ابطال صورتجلسه مذکور را از تاریخ تصویب و در اجرای ماده 13 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری درخواست می کند.

3- پرونده در اجرای فراز دوم ماده 35 آیین‌نامه اداره جلسات هیات عمومی و هیاتهای تخصصی به هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری ارجاع شد و پس از وصول نظریه آن هیات، در دستور کار هیات عمومی قرار گرفت.

هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 21؍12؍1397 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.

رای هیات عمومی

نظر به عدم احراز تضییع حقوق اشخاص، هیات عمومی با اعمال مقررات ماده 13 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و تسری ابطال مصوبه ابطال شده موضوع رای شماره 740-30؍9؍1395 به زمان تصویب آن موافقت نکرد.

محمدکاظم بهرامیرئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری

منبع