تاریخ دادنامه قطعی: ۱۳۹۳/۰۷/۲۸
شماره دادنامه قطعی: ۹۳۰۹۹۷۰۹۰۹۳۰۰۳۲۴

پیام: ارسال پیامک غیراخلاقی از مصادیق تظاهر به فعل حرام یا رابطه نامشروع محسوب نمی گردد.

رأی خلاصه جریان پرونده

ریاست مرکز حفاظت واطلاعات قوه قضائیه طی شماره ۹۵۹۵۰- ۱۳۹۲/۰۲/۲۵ خطاب به دادستان انتظامی قضات درباره رفتار خلاف شأن و حیثیت قضایی آقای ب. گزارش نموده که النهایه با توجه به بازخریدی متهم به موقوفی تعقیب انتظامی و ارسال پرونده به دادسرای عمومی و انقلاب ویژه رسیدگی به جرائم کارکنان دولت موافقت شده است (ص ۷۵).

پرونده به بازپرس شعبه... دادسرای کارکنان دولت ارجاع که از خانم ط. پیرامون نحوه آشنایی و ارتباط حضوری و تلفنی با آقای ب. قاضی سابق تحقیق و مشارالیها به روابط تحصیلی خود و تعداد دیگری از همکلاسی ها با ایشان توضیح داده و گفته است ما چند نفر از دانشجویان در مسیر راه به دانشگاه... سوار می کرد و ۵ یا ۶ نفر آقا و خانم بودیم و مسائل شرعی را رعایت می کردند (ص ۹۷).

ضمن این که به ارتباطات خانوادگی آقای الف. با برادرش و پدرش و اطلاع داشتن از اختلافات ایشان و همسرش نیز اشاره نموده است (ص ۹۷ الی ۱۰۵). به علاوه در مورد متن بعضی از پیامک ها که بین ایشان و آقای ب. ردوبدل گردیده توضیح داده و گفته است: من مرتکب عمل حرامی نشده ام و فقط یک رابطه خانوادگی برحسب آشنایی با برادرم و خودم بود و رفت وآمدهای ما هم در مسیر دانشگاه همراه چند نفر از دوستان بوده است و حتی خودشان تأکید داشتند که خانم ها تنهایی سوار نکنند و در مورد پیام ها و پیامک ها فقط در حد درس و دانشگاه بوده و از بقیه اطلاعی نداشتم و بین من و ایشان ردوبدل نشده است. آخرین دفاع نیز اخذشده است.

آقای و. شوهر خانم ط. در بازپرسی حضور یافته و نسبت به رفتار آقای ب. و مراوده او با خانمش شکایت نموده و توضیحاتی مفصلی داده است (ص ۱۱۶ الی ۱۱۸). پرونده بازپرس از آقای ب. فرزند... به اتهام ارتکاب فعل حرام تفهیم اتهام و بازجویی نموده که ضمن قرائت و ارائه مکتوب متن بعضی از پیامک های عاشقانه متهم اظهار نموده: اتهام وارده را قبول ندارم هرگز مرتکب فعل حرامی نشده ام اگر منظور مقام قضایی پیامک موردادعای مقامات محترم گزارش کننده می‌باشد همان طور که کراراً اعلام کرده ام هرگز از سوی این جانب برای سرکار خانم ط. ارسال نگردیده و این ادعا را قبول ندارم و رد می نمایم ضمن آن که فعل حرام به موجب ماده ۶۳۸ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ در صورتی است که علناً در انظار و اماکن عمومی و معابر صورت پذیرد و تظاهر به این عمل شود صرف نظر از این که موکداً اعلام می نمایم ارسال پیامک ها را قبول ندارم. برفرض این که فرد یا افراد دیگری نیز چنین اقدامی را بنمایند این عمل ارتکاب فعل حرام نیست بلکه عمل گزارش کننده چنین امری که پوشیده و پنهان بر همگان است و فی الواقع آن را افشاء و به سمع و نظر دیگران می رساند فعل حرامی مرتکب می‌شود و از متهم که آخرین دفاع نیز اخذ گردیده که اظهار داشته: اتهام را قبول ندارم و مرتکب هیچ فعل حرامی نشده ام (ص ۱۳۴).

بازپرس در مورد اتهام آقای ب. و خانم ط. دایر به ارتکاب فعل حرام از طریق تبادل پیامک های متعدد غیراخلاقی موضوع گزارش حفاظت اطلاعات قوه قضائیه و مدارک و مستندات حاصله مشتمل بر بیش از پنجاه برگ پرینت مکالمات فی مابین قرار مجرمیت صادر و درباره اتهامات دیگر آقای ب. دایر بر ارتباط نامشروع و اعمال نفوذ برخلاف حق در جریان رسیدگی به پرونده های متهم دیگر که در مراجع قضایی محلی مطرح رسیدگی بوده به لحاظ عدم کفایت ادله اثباتی (شرعی و قانونی) قرار منع تعقیب صادر که مراتب مورد موافقت دادیار اظهارنظر واقع و منتهی به صدور کیفرخواست صادرشده است (اوراق ۱۴۲ الی ۱۴۶ پرونده).

شعبه ۷۶ دادگاه کیفری استان جلسه رسیدگی با حضور نماینده دادستان تشکیل گردیده، ابتدا نماینده دادستان مطالبی بیان و سپس وکیل شاکی نسبت به شکایت و دلایل پرونده بیاناتی مطرح در ادامه متهم پرونده از خود دفاع نموده و وکیل متهمه خانم ط. نیز از موکل خود دفاع نموده و آخرین دفاع آقای ب. نیز اخذ شده است.

دادگاه ختم رسیدگی اعلام و به موجب دادنامه شماره ۵۴۰۰۰۳۷ - ۱۳۹۳/۳/۲۷ ۱- آقای ب. قاضی بازخرید از خدمت و ۲- خانم ط. را به اتهام ارتکاب فعل حرام با توجه به اظهارات متهمه نزد بازپرس دادسرا و تصاویر پیامک های ارسال شده از تلفن همراه متهم آقای ب. خطاب به متهمه خانم ط. و گزارش حفاظت اطلاعات قوه قضائیه و نظریه معاونت دادسرای انتظامی و سایر قرائن و امارات موجود و مدافعات غیرموجه متهمان اتهام انتسابی به نامبردگان را محرز دانسته و مستنداً به ماده ۶۳۸ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ هر یک از متهمان را به ۷۴ (هفتادوچهار) ضربه شلاق محکوم و با توجه به وضعیت خاص آن ها و مستنداً به بند ث ماده ۳۸ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ مجازات شلاق تعیین نشده برای متهمان را به پرداخت ده میلیون جزای نقدی تبدیل نموده است.

رأی صادره پس از ابلاغ مورد اعتراض آقای ب. محکوم علیه پرونده و آقای... وکیل خانم ط. قرارگرفته و پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و جهت رسیدگی به این شعبه ارجاع شده است.

رأی شعبه دیوان عالی کشور

با توجه به این که ماده ۶۳۸ قانون مجازات اسلامی ناظر به مواردی است که اشخاص و افراد علناً در انظار و اماکن عمومی و معابر تظاهر به عمل حرام می نمایند و موضوع مطروحه (مانحن فیه) که ارتکاب فعل حرام قید و برای آن مستنداً به ماده مرقوم تعیین مجازات گردیده از زمره جرائم مندرج در ماده مزبور خارج می‌باشد و از جهتی حکم به تعیین مجازات یا اقدام تأمینی و تربیتی و اجرای آن ها مطابق ماده ۱۲ قانون مجازات اسلامی باید از طریق دادگاه صالح به موجب قانون و با رعایت شرایط و کیفیات مقرر در آن باشد بنابراین مانحن فیه که صرف ردوبدل نمودن پیامک و به صورت مخفیانه بوده از مصادیق ماده فوق خارج می‌باشد و تعیین مجازات وجاهت ندارد، لذا استناد دادگاه محترم به ماده ۶۳۸ قانون مجازات اسلامی صحیح و قانونی نبوده و پرونده از این حیث ناقص می‌باشد، بنابراین به استناد بند ۲ شق ب ماده ۲۶۵ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری ضمن نقض آن مجدداً جهت رسیدگی به همان شعبه ارجاع می گردند.

رئیس شعبه بیست و نهم دیوان عالی کشور - مستشار

راجی - کرمی