تاریخ دادنامه قطعی: ۱۳۹۳/۰۸/۲۵
شماره دادنامه قطعی: ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۰۴۰۱۱۰۵

پیام: محکومیت به اتهام تحصیل مال از طریق نامشروع، موجب عدم پذیرش ادعای اعسار از رد مال است.

رأی دادگاه بدوی

در خصوص دادخواست خواهان آقای ح.، ساکن تهران، به طرفیت خوانده آقای م.، ساکن تهران، به خواسته صدور حکم به اعسار و تقسیط محکوم به دادنامه شماره ۲۲۹- ۹۳۰ مورخه ۱۹/۰۳/۹۳ که در آن به اتهام تحصیل مال نامشروع به مبلغ ۲۸۶ میلیون تومان محکوم گردیده و این حکم طی دادنامه شماره ۵۶۷- ۹۳۰ مورخه ۰۶/۰۵/۹۳ در دادگاه محترم تجدیدنظر تأیید گردیده؛ بدین توضیح که: خواهان در دادخواست خود مرقوم داشتند با توجه به این که تمکن مالی و توانایی پرداخت محکوم به دادنامه فوق را ندارم و این امر به تأیید و گواهی مسجلین ذیل استشهادیه رسیده است خواهشمند است ضمن پذیرش اعسار نسبت به تقسیط آن اقدام فرمایید. دادگاه با توجه به محتویات پرونده نظر به این که خواهان دلیل اثباتی بر اعسار خود را استشهادیه محلی اعلام داشته، مع الوصف در تنظیم استشهادیه مذکور رعایت مقررات آمره و شکلی ماده ۵۰۶ از قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی از حیث تصریح مشخصات شغل و وسیله امرارمعاش مدعی اعسار و عدم تمکن مالی او برای پرداخت محکوم به با تعیین مبلغ آن و منشأ اطلاعات شهود نشده است، ثانیاً مطابق دادنامه ذکر شده خواهان اعسار در مرحله بدوی و تجدیدنظر دارای وکیل بوده که این امر حکایت از این دارد که خواهان نمی تواند معسر باشد. ثالثاً حسب دادنامه ذکرشده خواهان بابت تحصیل مال نامشروع محکوم گردیده که این امر حاکی می‌باشد که وی نمی تواند معسر باشد زیرا نامبرده یا می بایست اصل مال خوانده را مسترد کند که دست وی می‌باشد یا این که مال خوانده را که اخذ کرده آن را درجایی سرمایه گذاری کرده که بازهم می بایست آن مال را مسترد کند. بر این اساس دلیلی بر پذیرش اعسار چنین افرادی وجود ندارد، لذا دادگاه به استناد ماده ۲ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی قرار عدم استماع دعوی اعسار وی را صادر می نماید. رأی صادره حضوری محسوب و ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ، قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر تهران می‌باشد.

رئیس شعبه ۱۰۰۵ دادگاه عمومی جزایی تهران - غفاری

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

آقای ح. به طرفیت آقای م. نسبت به دادنامه شماره ۵۰۰۶۳۹ مورخ ۰۶/۰۷/۹۳ از شعبه ۱۰۰۵ دادگاه عمومی جزایی شهرستان تهران مشعر بر صدور حکم به رد دعوی اعسار و تقسیط محکوم به موضوع دادنامه ۰۵۶۷- ۰۶/۰۵/۹۳ صادره از شعبه ۴ محکمه تجدیدنظر استان تهران دادخواست تجدیدنظرخواهی به خواسته صدور حکم به نقض دادنامه فوق الاشعار و نهایتاً صدور رأی به حکم به پذیرش اعسار تقدیم نموده اند. توجهاً به مفاد دادخواست و منضمات تقدیم شده و مفاد لایحه تقدیمی تجدیدنظرخواه و صرف نظر از عدم تقدیم لایحه از سوی تجدیدنظرخوانده پس از رویت لایحه تجدیدنظرخواهی تجدیدنظرخواه و سایر محتویات پرونده مطروحه ایرادی مدلل و موجه که موثر در مقام بوده و موجبات نقض دادنامه معترض عنه را فراهم آورد ارائه و اعلام نگردیده است و توجهاً به این که دادنامه یادشده با رعایت مقررات شکلی و ماهوی صادر گردیده و عاری از منقصت قانونی است تجدیدنظرخواهی را وارد ندانسته و با رد تجدیدنظرخواهی تجدیدنظرخواه نسبت به دادنامه تجدیدنظرخواسته به استناد ماده ۳۵۸ از قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی دادنامه مارالذکر را تأیید و اعلام می دارد. رأی صادره قطعی است.

رئیس شعبه ۴ دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه

جوادی - سعادت زاده