تاریخ دادنامه قطعی: ۱۳۹۳/۱۱/۰۱
شماره دادنامه قطعی: ۹۳۰۹۹۷۰۲۶۹۵۰۱۲۸۷

پیام: از آنجا که ضمان عقدی است لازم و بعد از وقوع عقد ضمان، ذمّه مضمونٌ عنه بری و ذمّه ضامن به مضمونٌ له مشغول می‌شود، ضامن نمی تواند الزام مضمونٌ عنه به فک رهن و آزاد شدن ذمّه خود را بخواهد.

رأی دادگاه بدوی

در خصوص دعوی آقایان ۱- ن. و... هردو م. با وکالت آقای س.م. به طرفیت ۱- شرکت ص. با مدیرت م.م. ۲- بانک... به خواسته الزام به فک رهن ازپلاک ثبتی... فرعی از... اصلی بخش ثبت شمیران با احتساب خسارت دادرسی به استناد تصویر مصدق سند مالکیت پلاک مرقوم و سند رهنی شماره... مورخ ۱۳۸۳/۱۲/۲۵ دفتر اسناد رسمی شماره... تهران، وکیل خواهان در تشریح خواسته بیان داشته است که: «موکلین سند مالکیت خود را بابت اخذ تسهیلات خوانده اول در رهن خوانده دوم (بانک...) قرارداده‌اند، لیکن برغم انقضای مدت سه سال به حکایت ماده ۶ قرارداد، شرکت خوانده از ایفای تعهد فک رهن از ملک خودداری می‌نماید.» رئیس هیأت مدیره شرکت خوانده ضمن حضور در جلسه دادرسی درخواست اتخاذ تصمیم شایسته نمود. دادگاه با بررسی محتویات پرونده و ملاحظه اصول و مستندات، دعوی خواهان را به طرفیت خوانده (شرکت ص.) وارد و ثابت دانسته و مستنداً به مواد ۱۰- ۲۱۹- ۲۲۰- قانون مدنی و ماده ۵۱۹ قانون آیین دادرسی مدنی، حکم به الزام خوانده موصوف به فک رهن از پلاک موصوف و پرداخت خسارت دادرسی در حق خواهان صادر و اعلام می‌نماید. در خصوص دعوی خواهان به طرفیت بانک... به لحاظ عدم توجه دعوی به خوانده موصوف، مستنداً به بند ۴ ماده ۸۴ قانون اخیر، قرار رد دعوی خواهان صادر و اعلام می‌گردد. رأی صادره حضوری و ظرف۲۰ روز پس از ابلاغ، قابل تجدیدنظرخواهی می‌باشد.

رئیس شعبه۸۰ دادگاه عمومی حقوقی تهران - عنایت

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

شرکت ص. به طرفیت تجدیدنظرخواندگان با وکالت آقای م. نسبت به دادنامه شماره ۶۷۹ - ۱۳۹۳/۸/۲۴ از شعبه ۸۰ دادگاه عمومی حقوقی تهران می‌باشد، به موجب دادنامه موصوف خواسته تجدیدنظرخواندگان مبنی بر الزام به فک رهن از پلاک ثبتی مورد نزاع موجه تشخیص و حکم برابر خواسته صادر گردیده‌است. این دادگاه جامع محتویات پرونده را مورد مطالعه و دقت قرار داد، لیکن دادنامه اصداری را شایسته تأیید نمی‌داند و جهت تجدیدنظرخواهی وارد و محمول بر صحت می‌باشد. زیرا برابر ماده ۷۰۱ قانون مدنی « ضمان عقدی است لازم و ضامن و یا مضمونٌ‌له نمی‌توانند آنرا فسخ کنند.» و از طرفی برابر ماده ۶۹۸ «بعد از اینکه ضمان به طور صحیح واقع شد، ذمّه مضمونٌ‌عنه بری و ذمّه ضامن به مضمونٌ‌له مشغول می‌شود.» لذا به استناد ماده ۳۵۸ و ۲ قانون آیین دادرسی مدنی، ضمن نقض دادنامه مزبور، مادامیکه عقد ضمان به قوت خویش باقی است، طرح دعوی قابلیت استماع ندارد. لذا قرار رد دعوی خواهان صادر و اعلام می‌گردد. این رأی قطعی است.

رئیس و مستشار شعبه ۵۲ دادگاه تجدیدنظر استان تهران

قربان‌وند - خانی