رای شماره 859 و860 مورخ 1395/10/28 هیات عمومی دیوان عدالت اداری

بسم الله الرحمن الرحیم

شماره دادنامه: 860-859

تاریخ دادنامه: 28/10/1395

کلاسه پرونده: 95/116 و 95/458

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای علیرضا احمدیان زارچی با وکالت آقای یاسر شکراله زاده

موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده 1 آیین‌نامه اجرایی نحوه و شرایط اجاره و واگذاری اماکن و محلها در فرودگاههای کشور

گردش کار:

شاکی به موجب لایحه شماره 1840-22/12/1394 که ثبت دفتر اندیکاتور هیات عمومی شده، ابطال ماده 1 آیین‌نامه اجرایی نحوه و شرایط اجاره و واگذاری اماکن و محلها در فرودگاههای کشور را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

« احتراماً، به استحضار قضات محترم هیات عمومی دیوان عدالت اداری می رساند که لایحه قانونی واگذاری و تخلیه اماکن و محلها در فرودگاههای کشور مصوب 2/7/1358 شورای انقلاب می‌باشد که در 3 ماده تصویب گردیده است:

ماده 1 قانون مذکور شکل و قالب واگذاری اماکن و محلهای فرودگاههای کشور را به صورت عقد اجاره معین کرده است و در ماده 2 قانون مذکور، عنوان عقد اجاره ماده 1 را از شمول قانون روابط موجر و مستاجر مصوب سال 1356 مستثنی داشته است. اما نکته ای که حائز اهمیت است در ماده 1 آیین‌نامه اجرایی آن است. آیین‌نامه اجرایی قانون مذکور که در تاریخ 21/9/1358 به پیشنهاد وزارت راه و ترابری توسط شورای انقلاب جمهوری اسلامی تصویب شده است در ماده 1 (یک) آیین‌نامه اجرایی، محدوده مندرج در ماده 1 قانون مذکور، یعنی عقد اجاره، گسترش و توسعه پیدا کرده است و شکل و قالب قرارداد منعقده فی مابین واگذار کننده (شرکت فرودگاههای کشور) و واگذار شونده (اشخاص حقیقی یا حقوقی) دیگر فقط محدود به عقد اجاره نبوده و استفاده از عبارت: « یا هر ترتیب معوض دیگر»، مفید معنای توسعه ماده 1 قانون این آیین‌نامه است که این امر خارج از حدود اختیارات مرجع تصویب کننده و تجاوز از آن وفق اصل 170 و بند 1 ماده 12 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 می‌باشد. چرا که آیین‌نامه اجرایی نمی تواند دایره شمول قانون عادی را تضییق یا توسعه دهد و این امر خلاف هدف قانون عادی می‌باشد.

مع هذا، با عنایت به مستندات فوق و با توجه به افزایش شمول و دامنه ماده 1 آیین‌نامه اجرایی برخلاف محدوده تعیین شده در قانون عادی، از آن مرجع مزبور، تقاضای ابطال ماده 1 آیین‌نامه اجرایی فوق الذکر را استدعا دارم. »

همچنین وکیل شاکی به موجب لایحه شماره 1481- 21/9/1395 اعلام کرده است که:

« هیات محترم عمومی دیوان عدالت اداری

با سلام:

احتراماً پیرو اعلام وکالت در پرونده کلاسه 95/458 و 95/116 آن هیات، در تکمیل درخواست ابطال موکل نظر آن مقام را به مطالب ذیل جلب می‌نماید:

1- ماده 1 لایحه قانونی و واگذاری و تخلیه اماکن و محلها در فرودگاههای کشور مقرر می دارد:

« به سازمان هواپیمایی کشور اجازه داده می‌شود اماکن و محلهایی نظیر دفترکار شرکتها و موسسات محل رستوران- تریا- فروشگاه- غرفه- کیوسک- زمین و غیره را در فرودگاههای کشور با احراز ارتباط با فعالیتها و نیازمندیهای هواپیمایی کشور حسب ضرورت به تشخیص خود، به اشخاص حقیقی یا حقوقی واجد شرایط با اجازه واگذار نماید.

تبصره: ترتیب، نحوه و شرایط واگذاری به موجب آیین‌نامه ای خواهد بود که ظرف یک ماه از تاریخ تصویب این قانون وسیله سازمان هواپیمایی کشور تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.»

متن ماده قانونی اجاره املاک را با شرایط تجویز نموده است و در تبصره هیات وزیران موظف به تصویب آیین‌نامه گردیده است.

2- شورای انقلاب در زمان نبود هیات وزیران به عنوان نهاد جایگزین در اجرای تبصره ماده 1 لایحه فوق اقدام به تصویب آیین‌نامه نموده است و مقرر داشته:

« شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران در جلسه مورخ 21/9/1358 بنا به پیشنهاد شماره 11101،2-28/8/1358 وزارت راه و ترابری به استناد تبصره ماده 1 لایحه قانونی واگذاری و تخلیه اماکن و محلها در فرودگاههای کشور مصوب شهریور ماه 1358 آیین‌نامه اجرایی نحوه و شرایط و اجاره و واگذاری اماکن و محلها در فرودگاههای کشور را که زیر نظر سازمان هواپیمایی کشوری اداره و نگهداری می‌شوند، به شرح زیر در 18 ماده و 1 تبصره تصویب نمودند:

ماده 1 سازمان هواپیمایی کشوری می‌تواند به تشخیص خود، اماکن و محلها و تاسیسات واقع در فرودگاههای کشور، اعم از زمین، ساختمان و تاسیسات را که تخصیص آنها به امور مذکور در ماده 2 لطمه ای به امر بی خطری پرواز وارد نسازد و مانعی در انجام امور و فعالیتهای فنی و اداری فرودگاهها ایجاد ننماید، با رعایت مقررات مربوط به هواپیمایی کشوری و فرودگاهها متناسب با موضوع و طبیعت کار، به اشخاص حقیقی یا حقوقی اعم از عمومی (دولتی) یا خصوصی به اجاره و یا هر ترتیب معوض دیگر واگذار نماید و اجاره بها و حق الاستفاده متناسب دریافت نماید...»

در این ماده مقام تصویب کننده در حدود صلاحیت هیات وزیران حرکت نکرده علی رغم مشخص بودن حدود قانون دایره آن را اضافه کردن عبارت « و یا هر ترتیب معوض دیگر واگذار نماید» افزایش داده است. چرا که چنین اجاره ای در این مورد به هیات وزیران داده نشده بود و فقط قانون اعلام شرایط اجاره را به عهده هیات وزیران گذاشته بودند. لذا با عنایت به اینکه مقام تصویب کننده خارج از حدود وظایف مبادرت به تصویب این عبارت از ماده 1 آیین‌نامه مذکور نموده است از آن هیات محترم استدعای ابطال آن را دارد.»

متن ماده 1 آیین‌نامه اجرایی که مورد اعتراض قرار گرفته به شرح زیر است:

« ماده 1- سازمان هواپیمایی کشوری می‌تواند به تشخیص خود، اماکن و محلها و تاسیسات واقع در فرودگاههای کشور اعم از زمین، ساختمان و تاسیسات را که تخصیص آنها به امور مذکور در ماده 2 لطمه ای به امر بی خطری پرواز وارد نسازد و مانعی در انجام امور و فعالیتهای فنی و اداری فرودگاهها ایجاد ننماید، با رعایت مقررات مربوط به هواپیمایی کشوری و فرودگاهها متناسب با موضوع و طبیعت کار به اشخاص حقیقی یا حقوقی اعم از عمومی (دولتی) یا خصوصی به اجاره و یا هر ترتیب معوض دیگر واگذار نماید و اجاره بها و حق الاستفاده متناسب دریافت نماید.

منظور از واگذاری و اجاره در این آیین‌نامه مطلقاً برقراری روابط استیجاری مقرر در قانون موجر و مستاجر و نظایر آن نبوده و حقوقی نظیر حق کسب و پیشه ایجاد نمی کند و از هر حیث تابع شرایط قرارداد و این آیین‌نامه و لایحه قانونی واگذاری اماکن و محلها در فرودگاههای کشور است. »

علی رغم ارسال نسخه ثانی شکایت و ضمایم آن برای طرف شکایت، تا زمان رسیدگی به پرونده در هیات عمومی دیوان عدالت اداری هیچ پاسخی از طرف شکایت واصل نشده است.

هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 28/10/1395 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.

رای هیات عمومی

نظر به اینکه آیین‌نامه مورد اعتراض به تصویب شورای انقلاب رسیده و شورای مذکور در سال 1358 به جانشینی از مقنن نسبت به وضع قانون اقدام می کرده است و هرچند که بنا بوده آیین‌نامه مورد اعتراض به تصویب هیات وزیران برسد اما از آنجایی که آیین‌نامه موضوع تبصره ماده 1 لایحه قانونی و واگذاری و تخلیه اماکن و محلها در فرودگاه های کشور به تصویب شورای انقلاب رسیده است، بنابراین به اعتبار مرجع مصوِّب آن، رسیدگی به ابطال مصوبات شورای مذکور از شمول ماده 12 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 خارج است و قابل طرح در هیات عمومی تشخیص نشد.

محمدکاظم بهرامی - رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری

منبع