رای شماره 857 و858 مورخ 1395/10/28 هیات عمومی دیوان عدالت اداری

بسم الله الرحمن الرحیم

شماره دادنامه: 858-857

تاریخ دادنامه: 28/10/1395

کلاسه پرونده: 94/3- 93/547

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: 1- سازمان بازرسی کل کشور 2- آقای محمدحسن درویشی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده 30 آیین‌نامه اجرایی ماده 218 قانون مالیاتهای مستقیم

گردش کار:

الف) آقای محمدحسن درویشی به موجب دادخواستی ابطال ماده 30 آیین‌نامه اجرایی ماده 218 قانون مالیاتهای مستقیم را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

« احتراماً، به استحضار می رساند اداره امور مالیاتی به استناد ماده 30 آیین‌نامه اجرایی ماده 218 قانون مالیاتهای مستقیم صرفاً با استناد به مقررات ماده 30 و آیین‌نامه اجرایی تنها به علت اینکه شخص ثالث ظرف مدت سه روز کاری از تاریخ ابلاغ توقیف نامه پاسخ نداده اقدام به توقیف و برداشت وجوه متعلقه به شخص ثالث نزد بانک‌ها می‌نماید، به عبارت دیگر اداره مذکور به استناد ماده مذکور بدون توجه به اینکه شخص ثالث وجوهی از بدهکار را در اختیار داشته باشد مطالبات خود را از محل وجوه شخص ثالث که برای مقاصد دیگری در حسابهای بانکی خود سپرده نموده، برداشت می‌نماید که در نتیجه آن خسارت غیر قابل جبرانی به شخص ثالث وارد می‌گردد. ضمناً مفهوم ماده 30 آیین‌نامه مذکور، اجازه امور مالیاتی برای استیفاء مطالبات خود از دارایی شخص ثالث بدون وجود دین نبوده و نمی‌باشد. بنابراین مستنداً به بند ب ماده 80 قانون دیوان عدالت اداری، به جهت مغایرت مصوبه با شرع و قانون و همچنین خروج مصوبه از اختیارات مقام تصویب کننده مراتب ذیل را به استحضار می رساند:

الف: مغایرت مصوبه با موازین شرعی

1) به موجب نص صریح آیه 39 سوره نجم (و ان لیس للانسان الاما سعی) (و اینکه برای انسان جز حاصل تلاش او نیست) حقی و مالکیتی برای کسی ایجاد نمی شود مگر آنکه حاصل سعی و تلاش آن باشد.

2) سازمان امور مالیاتی به استناد ماده 30 آیین‌نامه اجرایی ماده 218 قانون مالیاتهای مستقیم و به صرف اینکه ظرف مدت سه روز کاری از تاریخ ابلاغ توقیف نامه اداره امور مالیاتی از ناحیه شخص ثالث پاسخ داده نشود، به اعتبار این مرور زمان مال شخص ثالث را به نفع خود مصادره و برداشت می‌نماید. این در حالی است که شورای محترم نگهبان در سال 1363 مرور زمانهای قانونی مواد 731 به بعد قانون آیین دادرسی مدنی را خلاف موازین شرع تشخیص نموده، لذا در جایی که قانون مرور زمان که موجب مالکیت می‌شود خلاف شرع تشخیص داده شده، به طریق اولی آیین‌نامه ای که چنین اختیاری به اشخاص می دهد که با انقضای مدت زمانی محدود، اموال و دارایی اشخاص را به صرف سپری شدن زمان، تملک نماید، نیز خلاف شرع به نظر می‌رسد.

ب: مغایرت مصوبه با مقررات قانون مدنی

1) به موجب ماده 140 قانون مدنی که بر اساس موازین شرعی تدوین شده و از سوی شورای محترم نگهبان نیز مغایر شرع تشخیص داده نشده، اسباب تملک حصر شده، به جز موارد مذکور به طریق دیگری تملک حاصل نمی شود، لذا اقدام سازمان امور مالیاتی به صرف انقضای سه روز کاری از تاریخ ابلاغ توقیف نامه توجیه شرعی ندارد.

2) نظر به اینکه اعطای حق یا سلب حق اشخاص مستلزم وضع قانون می‌باشد، اقدام مقام تصویب کننده آیین‌نامه اجرایی ماده 218 قانون مالیاتهای مستقیم اعطای اختیار به اداره امور مالیاتی برای برداشت مال شخص ثالث به جای مال مدیون واقعی به صرف عدم پاسخ ظرف مدت سه روز کاری از تاریخ ابلاغ توقیف نامه اداره امور مالیاتی نوعی قانونگذاری تلقی می‌شود که خارج از حیطه اختیار مقام تصویب کننده است. نظر به اینکه در مورد مشابه سازمان تامین اجتماعی وفق ماده 40 آیین‌نامه اجرایی ماده 50 قانون تامین اجتماعی اقدام به توقیف و برداشت اموال ثالث به صرف عدم انکار وجود مال مدیون در مهلت 10 روزه می نمود، که این موضوع مورد اعتراض در هیات عمومی دیوان عدالت اداری واقع و در نهایت دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره 91/30/48231- 16/7/1391 اعلام کرده است که:

ماده 40 آیین‌نامه خلاف موازین شرع شناخته شد و انکار شخص ثالث ولو در خارج از مهلت ده روزه مذکور موثر است و در صورت ترافع مدعی باید به دادگاه صالحه مراجعه تا رسیدگی شود.

بنابراین در اجرای مواد 41 و 20 قانون دیوان عدالت اداری، ماده 40 آیین‌نامه اجرایی ماده 50 قانون تامین اجتماعی به موجب دادنامه شماره 835 - 9/11/1391 به لحاظ مغایرت با موازین شرع مقدس اسلام از تاریخ تصویب ابطال گردیده است. با عنایت به مراتب فوق و اینکه ماده 30 آیین‌نامه اجرایی ماده 218 قانون مالیاتهای مستقیم مغایر موازین شرعی و قانونی و خارج از حدود اختیار مقام تصویب کننده آیین‌نامه به نظر می‌رسد. لذا با توجه به ماده 12 قانون دیوان عدالت اداری تقاضای ابطال ماده 30 آیین‌نامه مذکور که موجب تضییع حقوق اشخاص می‌شود را دارد.»

ب) سازمان بازرسی کل کشور نیز به موجب شکایت نامه شماره 226523-28/11/1393، ابطال ماده 30 آیین‌نامه اجرایی ماده 218 قانون مالیاتهای مستقیم را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

« رئیس محترم دیوان عدالت اداری

سلام علیکم

احتراماً، به پیوست تصویری از گزارش اداره کل بازرسی استان البرز و مستندات مرتبط با آن راجع به مغایرت ماده 30 آیین‌نامه اجرایی ماده 218 قانون مالیاتهای مستقیم (مصوب 3/12/1366 و آخرین اصلاحات مصوب 27/11/1380) که در کمیسیون تطبیق مصوبات دستگاههای اداری با قانون این سازمان مورد بررسی و تایید قرار گرفته است، ارسال می‌گردد:

ماده 30 آیین‌نامه اجرایی ماده 218 قانون مذکور مقرر داشته است: « هرگاه شخص ثالث، منکر وجود تمام یا قسمتی از طلب، وجه نقد یا اموال منقول مودی نزد خود باشد باید ظرف مدت سه روز کاری از تاریخ ابلاغ توقیف نامه، مراتب را کتباً به اداره امور مالیاتی ذی ربط اطلاع داده و رسید دریافت نماید. در این صورت عملیات اجرایی نسبت به مورد ادعای شخص ثالث متوقف می‌شود و قسمت اجرا می‌تواند برای اثبات وجود وجوه و اموال یا مطالبات در نزد شخص ثالث به مرجع صلاحیت دار مراجعه نماید. مرجع صلاحیت دار موضوع را به قید فوریت و خارج از نوبت رسیدگی می‌نماید در صورتی که اطلاع مزبور داده نشود شخص ثالث مکلف است وجه نقد یا سایر اموال را به اداره امور مالیاتی ذی ربط تسلیم نماید، اگر اعتراضی داشته باشد به مرجع صالح شکایت کند.»

هیات عمومی دیوان عدالت اداری طی دادنامه شماره 835- 9/11/1391، موضوع مشابهی (ماده 40 آیین‌نامه اجرایی ماده 50 قانون تامین اجتماعی) را حسب نظر فقهای شورای نگهبان خلاف موازین شرع اعلام داشته و انکار شخص ثالث را ولو در خارج از مهلت ده روز موثر دانسته و دادگاه صالح را مرجع ترافع اعلام کرده است.

ماده 87 قانون اجرای مدنی (مصوب 1/8/1365) اشعار می دارد: « هرگاه مال متعلق به محکوم علیه نزد شخص ثالث اعم از حقیقی یا حقوقی باشد یا مورد درخواست توقیف طلبی باشد که محکوم علیه از شخص ثالث دارد اخطاری در باب توقیف مال یا طلب و میزان آن به پیوست رونوشت اجراییه به شخص ثالث ابلاغ و رسید دریافت می‌شود و مراتب فوراً به محکوم علیه نیز ابلاغ می‌گردد.» لذا ماده 30 آیین‌نامه فوق الذکر که در آن مهلت زمانی سه روزه برای اطلاع دادن کتبی به اداره امور مالیاتی توسط شخص ثالث برای توقیف عملیات اجرایی نسبت به وی شرط شده است و شخص ثالث مکلف به تسلیم وجه نقد و سایر اموال به اداره امور مالیاتی به صرف عدم اطلاع با تشخیص اداره امور مالیاتی گشته است مغایر با قوانین و مقررات موضوعه می‌باشد.

بنا به مراتب و با عنایت به تبصره (2) ماده (2) قانون تشکیل این سازمان، خواهشمند است دستور فرمایید موضوع در هیات عمومی آن دیوان مطرح و به طور فوق العاده و خارج از نوبت مورد رسیدگی قرار گیرد. موجب امتنان است که از تصمیم متخذه این سازمان را مطلع فرمایند. »

متن آیین‌نامه اجرایی ماده 218 قانون مالیاتهای مستقیم در قسمت مورد اعتراض به قرار زیر است:

« ماده 30- هرگاه شخص ثالث، منکر وجود تمام یا قسمتی از طلب، وجه نقد یا اموال منقول مودی نزد خود باشد باید ظرف مدت سه روز کاری از تاریخ ابلاغ توقیف نامه، مراتب را کتباً به اداره امور مالیاتی ذی ربط اطلاع داده و رسید دریافت نماید. در این صورت عملیات اجرایی نسبت به مورد ادعای شخص ثالث متوقف می‌شود و قسمت اجرا می‌تواند برای اثبات وجود وجوه و اموال یا مطالبات در نزد شخص ثالث به مرجع صلاحیت دار مراجعه نماید. مرجع صلاحیت دار موضوع را به قید فوریت و خارج از نوبت رسیدگی می‌نماید در صورتی که اطلاع مزبور داده نشود شخص ثالث مکلف است وجه نقد یا سایر اموال را به اداره امور مالیاتی ذی ربط تسلیم نماید، اگر اعتراضی داشته باشد به مرجع صالح شکایت کند.

تبصره1: در مواردی که وجود اموال یا وجوه یا حقوق موضوع ماده 27 این آیین‌نامه نزد شخص ثالث طبق اسناد رسمی محرز باشد، صرف انکار شخص ثالث، مانع از ادامه عملیات اجرایی نمی‌باشد واگر شخص ثالث از تسلیم اموال یا وجه یا حقوق مذکور توقیف شده نزد وی امتناع نماید و اداره امور مالیاتی به آن مال دسترسی پیدا نکند معادل قیمت و هزینه های آن از اموال وی توقیف و به فروش خواهد رسید.

تبصره 2: چنانچه وجود وجوه و یا اموال یا حقوق موضوع ماده 27 این آیین‌نامه مورد ادعای قسمت اجرا در نزد شخص ثالث در مراجع صلاحیت دار به اثبات برسد و بدهی مالیاتی معادل آنچه نزد شخص ثالث است پرداخت نشده و یا نشود، شخص منکر به تادیه وجوه و مطالبات و تحویل اموال یا قیمت آن و هر نوع هزینه مترتبه ملزم خواهد شد. جمع این مبالغ از طریق فروش اموال وی وصول خواهد شد.»

در پاسخ به شکایت سازمان بازرسی کل کشور، مدیرکل دفتر حقوقی وزارت امور اقتصادی و دارایی به موجب لایحه شماره 54263/91- 31/3/1394 تصویر نامه های شماره 4130/212/- 2/3/1394 سرپرست دفتر حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور و 186495/91- 12/11/1393 مدیرکل دفتر حقوقی وزارت امور اقتصادی و دارایی را ارسال کرده است که متن آنها به قرار زیر است:

متن نامه شماره 4130/212/ص-2/3/1394 سرپرست دفتر حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور به قرار زیر است:

« جناب آقای موحدی ساوجی

مدیرکل دفتر حقوقی وزارت امور اقتصادی و دارایی

سلام علیکم

احتراماً، بازگشت به نامه شماره 3144/91- 16/12/1394، در خصوص بررسی و اظهار نظر درباره موضوع دادخواست « سازمان بازرسی کل کشور» در رابطه با مغایرت ماده 30 آیین‌نامه اجرایی ماده 218 قانون مالیاتهای مستقیم با قانون آن سازمان، به پیوست تصویر نامه های شماره 34988/212/د- 10/10/1393 این دفتر و نامه شماره 27505/233/د- 10/8/1393 دفتر حسابداری و وصول مالیات سازمان متبوع «در خصوص اظهار نظر درباره موضوع شکایت مشابه، فرستاده می‌شود.

با عنایت به مفاد نامه های مورد اشاره و با توجه به اینکه آیین‌نامه مورد بحث در راستای وظایف و اختیارات محوله و در اجرای مواد 210 الی 218 قانون مالیاتهای مستقیم مطابق قوانین و مقررات، وضع و تصویب شده است و در این راستا مواد 27 الی 30 این آیین‌نامه نحوه بازداشت اموال منقول اشخاص ثالث را بیان می دارد، بنابراین ماده (30) آیین‌نامه اجرایی موضوع شکایت هیچ مغایرتی با قوانین و مقررات موضوعه ندارد.

همچنین در خصوص ادعای شاکی نسبت به خلاف شرع بودن موضوع شکایت اعلام می دارد: با توجه به طرح شکایت مشابه پیشین در دیوان عدالت اداری نسبت به تقاضای ابطال ماده 30 آیین‌نامه اجرایی یاد شده (شکایت آقای محمدحسن درویشی) و حسب پاسخ استعلام به عمل آمده از شورای محترم نگهبان، موضوع این ماده در جلسه مورخ 24/10/1393 فقهای محترم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و خلاف شرع شناخته نشد. بنابراین شکایت شاکی از این جهت نیز محکوم به رد می‌باشد. »

متن نامه شماره 186495/91- 12/11/1393 مدیرکل دفتر حقوقی وزارت امور اقتصادی و دارایی به قرار زیر است:

« رئیس محترم دیوان عدالت اداری

سلام علیکم

احتراماً، در خصوص پرونده کلاسه 93/547 موضوع دادخواست آقای محمدحسن درویشی به خواسته ابطال ماده 30 آیین‌نامه اجرایی ماده 218 قانون مالیاتهای مستقیم ضمن معطوف نمودن نظر آن مرجع به نامه شماره 34988/212/د- 10/10/1393 دفتر حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور مزیداً به استحضار می رساند:

از نظر این دفتر بحث مرور زمان، موضوع ماده 731 آیین دادرسی مدنی سابق با مهلت سه روزه شخص ثالث جهت انکار وجود اموال منقول، وجه نقد یا طلب مودی نزد وی مندرج در ماده 30 آیین‌نامه اجرایی ماده 218 قانون مالیاتهای مستقیم موضوعاً ارتباط با یکدیگر ندارد.

در ارتباط با حکم ماده 30 آیین‌نامه اجرایی اشعار می‌دارد که در ماده مذکور عدم انکار شخص ثالث در مهلت سه روزه موجب عدم توقف عملیات اجرایی می‌گردد و این امر مانع از این نخواهد بود که شخص ثالث پس از سپری شدن مهلت سه روزه مندرج در ماده 30 مارالذکر هم منکر وجود مال منقول، طلب و یا وجه نقد مربوط به مودی نزد خود گردد و مورد را تا رسیدن به حقیقت و نتیجه مطلوب و متقاعد نمودن اداره وصول و اجرا و نهایتاً رفع تعرض پیگیری نماید.

لذا با عنایت به مراتب مذکور ماده (30) آیین‌نامه اجرایی مورد اعتراض و شکایت شاکی، منطبق با موازین شرعی و قانونی و در حدود اختیارات و صلاحیت وزرای امور اقتصادی و دارایی و دادگستری تصویب گردیده است. لذا رسیدگی و رد شکایت شاکی مورد استدعاست. »

در پاسخ به شکایت آقای محمدحسن درویشی، مدیرکل دفتر حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور به موجب لایحه شماره 34988/212/د- 10/10/1393 توضیح داده است که:

« رئیس محترم دیوان عدالت اداری

سلام علیکم

احتراماً، درباره پرونده شماره 93/547 موضوع شکایت آقای « محمدحسن درویشی» به خواسته ابطال ماده (30) «آیین‌نامه اجرایی ماده (218) قانون مالیاتهای مستقیم» به پیوست تصویر نامه شماره 27505/233/د-10/8/1393 دفتر حسابداری و وصول مالیات فرستاده می‌شود و در رد شکایت نامبرده، به شرح زیر معروض می دارد:

الف) صلاحیت آیین‌نامه نویسی و مقررات گذاری مالیاتی در خصوص عملیات اجرایی وصول مالیات و امکان توقیف، مزایده و فروش اموال مودی مالیاتی در نزد اشخاص ثالث از منطوق صریح ماده (218) قانون مالیاتهای مستقیم برای وزرای امور اقتصادی و دارایی و دادگستری حاصل شده که در پیوند با اصل (138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، صلاحیت یاد شده به وزرای دو وزارتخانه های یاد شده، واگذار شده است. بنابراین ماده (30) آیین‌نامه اجرایی یاد شده، در راستای مواد 210 تا 218، 160 و 162 قانون مالیاتهای مستقیم و اصل 138 قانون اساسی، در حیطه صلاحیتها و وظایف قانونی وزرای یاد شده صادر گردیده است. از این رو برخلاف ادعای شاکی در بخشهای آغازین و خطوط پایانی متن شکواییه، آیین‌نامه اجرایی یاد شده و ماده (30) آن در گستره صلاحیتهای قانونی و تکلیفی آنها تصویب شده است و بر این پایه، ادعای شاکی در این خصوص خلاف واقع و به استناد مفهوم مخالف بند 1 ماده (12) « قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری» مصوب 1392 محکوم به رد می‌باشد. گرچه شاکی وزارت دادگستری را طرف شکایت قرار نداده است، لیکن با توجه به تعدد مرجع تصویب کننده، ارسال نسخه ای از شکواییه به وزارت دادگستری طبق ماده (83) قانون پیش گفته، بایسته است.

ب) مبانی حقوقی تقریر ماده (30) آیین‌نامه یاد شده، از باب قدرت و اقتدار مالیاتی است که به دلیل برخورداری دولت و سازمان امور مالیاتی کشور از امتیازات حقوق عمومی و اعمال حاکمیت مالیاتی برای وصول به هنگام مالیات، پیش گیری و جلوگیری از فرار مالیاتی، ضمانت حسن اجرای قوانین مالیاتی، اجرای عدالت مالیاتی و برای رعایت و حفظ نظم عمومی اقتصادی و مالیاتی، توسط مقام و مرجع قانونی مقررات گذاری مالیاتی وضع و پیش بینی گردیده است، تا طلب مودی مالیاتی نزد اشخاص ثالث و یا هر گونه اموال منقول و غیر منقول مودی نزد اشخاص ثالث، برای احقاق حقوق، منافع و مصلحت عمومی (طلب مالیاتی دولت) مورد توقیف، مزایده و فروش قرار گیرد، که این شیوه از ضمانت اجرای مالیاتی به وسیله مقررات گذاری مالیاتی به شکل آیین‌نامه اجرایی در همه نظامهای حقوقی مالیاتی جهان مرسوم و از دیدگاه حقوقی امری بدیهی به شمار می آید. صلاحیتی را که قانونگذار در ماده (218) قانون مالیاتهای مستقیم برای وزرای امور اقتصادی و دارایی و دادگستری در رابطه با تهیه و صدور آیین‌نامه یاد شده، در نظر گرفته است صلاحیتی عام و مطلق است.

ج) بر خلاف ادعای شاکی، اصولاً مرور زمان مالیاتی اسقاط حق است و به صراحت در مواد متعدد « قانون مالیاتهای مستقیم» مصوب 3/12/1366 با اصلاحیه های بعدی از جمله مواد 239 و 270 (بند 2) قانون پیش گفته، مورد پذیرش قانونگذار قرار گرفته است، ققهای محترم شورای نگهبان نیز نه در هنگام تصویب قانون مالیاتهای مستقیم و نه در هنگام اصلاح آن در 27/11/1380 تاکنون، هیچ گونه اظهار نظر منفی از حیث عدم انطباق آن با موازین شرعی نسبت به مرور زمان مالیاتی که در مواد متعدد قانون مالیاتهای مستقیم پیش بینی گردیده است، به عمل نیاورده اند. بنابراین، ادعای شاکی بابت خلاف شرع بودن مرور زمان پیش بینی شده در قوانین و مقررات مالیاتی، به ویژه موعد سه روزه اعتراض شخص ثالث که در ماده (30) آیین‌نامه یاد شده مقرر گردیده، هیچ گونه پایگاه فقهی، حقوقی و قانونی در حقوق مالیاتی کنونی ایران ندارد و از این حیث ادعای شاکی محکوم به رد می‌باشد.

د) اصولاً مرجع تشخیص انطباق و عدم مغایرت قوانین و مقررات با موازین شرعی، برابر اصول 4، 91، 94 تا 96 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، فقهای شورای نگهبان است. فقهای شورای نگهبان در رویه عملی خود از هنگام تصویب « قانون مالیاتهای مستقیم» در 3/12/1366 تاکنون تصویب چندین اصلاحیه بعدی آن در مجلس شورای اسلامی، هرگز مرور زمانهای مقرر در قوانین مالیاتی- چه مرور زمان تشخیص مالیات، چه مرور زمان اعتراضات مالیاتی- را مغایر با شرع اسلام اعلام نکرده و برعکس، آن را مورد تایید خود قرار داده است.

استناد شاکی به نظریه مربوط به سال 1363 شورای نگهبان (بدون ذکر شماره و تاریخ دقیق) ارتباط موضوعی و مفهومی با مرور زمان مالیاتی، به ویژه مرور زمان تشخیص و اعتراض مالیاتی ندارد. مرور زمانهای مقرر در قوانین مالیاتی در پیوند نزدیک با نظم عمومی اقتصادی و مالیاتی و منافع و حقوق عمومی دولت و جامعه است. از این رو، قانونگذار و مجلس شورای اسلامی و مرجع مقررات گذاری در قوه مجریه، مرور زمانهای متعددی را درباره مالیات پیش بینی کرده اند. در حالی که، موضوع نظریه شورای نگهبان که مورد استناد شاکی قرار گرفته است، پیوندی با نظم عمومی اقتصادی و مالیاتی و منافع حقوق عمومی و مالی دولت ندارد. بلکه نظریه مورد استناد شاکی در باره مواد (731) به بعد « قانون آیین دادرسی مدنی» سابق بوده و در « قانون آیین دادرسی مدنی» مصوب 21/1/1379 مرور زمان اعتراض، تجدیدنظر خواهی و اقامه دعوا پیش بینی شده و مورد تایید شورای نگهبان نیز قرار گرفته است.

حتی در قوانین متعدد از جمله در ماده (173) « قانون آیین دادرسی کیفری» مصوب 28/6/1378 و مواد 13 (بند «ث») و 839 (بند «پ») « قانون آیین دادرسی کیفری» مصوب 4/12/1392 و ماده 105 « قانون مجازات اسلامی» مصوب 1/2/1392 به صراحت، مرور زمان کیفری مورد پذیرش قرار گرفته است. در تبصره (2) ماده 16 « قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری» نیز با تعیین مهلت شکایت، مرور زمان پذیرفته شده است. ضمن اینکه شورای نگهبان در مورخ 16/12/1361 شمول مرور زمان پیش بینی شده در « آیین‌نامه انتظامی نظام پزشکی» از حیث اینکه آیین‌نامه یاد شده، برای حفظ نظم عمومی در جامعه است، شمول مرور زمان در آن را مخالف موازین شرعی ندانسته است.

ماده (30) آیین‌نامه اجرایی ماده (218) قانون مالیاتهای مستقیم، نیز در واقع در بر دارنده موازین نظم عمومی اقتصادی و مالیاتی می‌باشد. تا بر پایه اصول سرعت در فرآیند رسیدگی در مراجع صلاحیت دار و فوریت وصول مالیات، هرچه زودتر طلب مالیاتی دولت به منظور انجام بهینه خدمات عمومی به مرحله وصول برسد. ضمن اینکه، حق اعتراض ظرف مهلت سه روز کاری برای شخص ثالث در نظر گرفته است تا حقوق مورد ادعای اشخاص ثالث، مورد نقض و تضییع واقع نشود.

ه-) حتی شورای نگهبان در نظریات اولیه خود، برابر نظریه شماره 7257- 27/11/1361 غیر شرعی بودن مرور زمان دعاوی را شامل اشخاص حقیقی و حقوقی که در کشورشان مرور زمان پذیرفته شده، ندانسته است.

آنچه که شورای نگهبان در سال 1361 خلاف موازین شرعی دانسته، « مرور زمان مدنی» است که مربوط به حوزه حقوق خصوصی می‌باشد، نه مرور زمان مالیاتی که به حوزه حقوق عمومی مربوط می‌شود.

بنابراین با توجه به مطالب فوق الاشعار ماده (30) آیین‌نامه اجرایی مورد اعتراض و شکایت شاکی، نه مغایرت با شرع و قانون دارد و نه خارج از صلاحیت وزرای امور اقتصادی و دارایی و دادگستری صادر گردیده است، از این رو مستند به مفهوم مخالف بند (1) ماده (12) « قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری» مصوب 25/3/1392 رد شکایت شاکی را درخواست می‌نماید. »

در خصوص ادعای مغایرت ماده 30 از آیین‌نامه مورد اعتراض با شرع مقدس اسلام، دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره 3334/100/93-28/10/1393 اعلام کرده است که:

« موضوع ماده 30 آیین‌نامه اجرایی ماده 218 قانون مالیاتهای مستقیم، در جلسه مورخ 24/10/1393 فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و خلاف موازین شرع شناخته نشد. »

هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 28/10/1395 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.

رای هیات عمومی

الف- با توجه به اینکه حسب نامه شماره 3334/100/93-28/10/1393 دبیر شورای نگهبان، فقهای شورای نگهبان ماده 30 آیین‌نامه اجرایی ماده 218 قانون مالیاتهای مستقیم را مغایر موازین شرع تشخیص نداده اند، بنابراین در اجرای حکم مقرر در تبصره 2 ماده 84 و ماده 87 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 و در تبعیت از نظر فقهای شورای نگهبان رای بر عدم ابطال ماده 30 آیین‌نامه مورد اعتراض از بُعد عدم مغایرت با موازین شرعی صادر می‌شود.

ب- با توجه به حکم مقرر در ماده 218 قانون مالیاتهای مستقیم مبنی بر اینکه قسمت وصول مالیات به آیین‌نامه موکول شده و چگونگی وصول مالیات در ماده 30 آیین‌نامه پیش بینی شده است، بنابراین تصویب آن از حدود اختیارات مرجع مصوِّب خارج نیست و با مواد قانونی مورد استناد شاکیان نیز مغایرت ندارد و قابل ابطال تشخیص نشد.

محمدکاظم بهرامی - رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری

منبع