تاریخ دادنامه قطعی: ۱۳۹۳/۱۱/۲۸
شماره دادنامه قطعی: ۹۳۰۹۹۷۰۹۰۸۹۰۰۳۸۷

پیام: در صورتی که فردی به دلیل آسیب های وارده برای مدتی توان کار کردن را از دست بدهد، مطالبه خسارت بیکاری ایام مذکور، مصداق مطالبه عدم النفع نیست.

رأی خلاصه جریان پرونده

آقای ح.ب. به طرفیت آقای ح.م. دادخواست مطالبه خسارت ایام بیکاری در پی تصادف با خودرو خوانده تقدیم نموده که در شعبه ۲۳ شورای حل اختلاف اراک به کلاسه ۹۳۰۰۰۵ ثبت و قاضی شورا به‌موجب دادنامه شماره ۳۱ - ۱۳۹۳/۲/۱۰ قرار عدم صلاحیت به شایستگی دادگاه عمومی اراک صادر نموده و پرونده در شعبه اول دادگاه عمومی به کلاسه ۹۳۰۱۴۲ ثبت و خواهان در جلسه مورخ ۱۳۹۳/۴/۱۰ دادگاه توضیح داده که: «در تاریخ ۱۳۹۲/۷/۱ با موتور با وسیله نقلیه خوانده تصادف کردم و پرونده کیفری در دادسرا مطرح است. بابت ایام بیکاری چون راننده تاکسی هستم، خسارت ایام بیکاری را خواهانم.»

خوانده اعلام نموده که: «تصادف را قبول دارم. خودروی بنده بیمه ک. است و تصادف عمدی نبوده است.» (ص ۲۹) متعاقب این جلسه، دادگاه به‌موجب دادنامه شماره ۲۷۴ - ۱۳۹۳/۴/۱۱ اجمالاً‌ چنین رأی داده است: «... نظر به اینکه توضیحات خواهان مصداق عدم‌النفع بوده و مطابق ذیل ماده ۲۶۷ قانون آیین دادرسی مدنی، عدم‌النفع قابل مطالبه نیست، لذا دادگاه رأی بر بطلان دعوی صادر و اعلام می‌دارد...» (ص ۳۲)

خواهان از این رأی فرجام‌خواهی نموده با اعسار از هزینه این مرحله که پس از صدور رأی بر قبول اعسار وی مطابق دادنامه شماره ۴۸۳ - ۱۳۹۳/۶/۱۲ و انجام تبادل لوایح، پرونده به دیوان‌عالی‌کشور ارسال و در تاریخ ۱۳۹۳/۱۰/۹ به این شعبه ارجاع شده است.

رأی شعبه دیوان عالی کشور

با عنایت به مقررات ماده ۵ قانون مسئولیت مدنی مصوب ۱۳۳۹/۲/۷ که قانونی خاص است و نظر به اینکه موضوع مطروحه از باب عدم‌النفع نیست، بلکه تصادف منجر به بیکاری موقت مصدوم شده است؛ لکن چون پرونده کیفری در جریان رسیدگی مقدماتی بوده و حکم قطعی کیفری صادر نشده است، اقتضای توقف رسیدگی داشته نه صدور رأی بر بطلان دعوی به‌طورکلی؛ لذا مستنداً‌ به ماده ۳۶۷ و بند ۲ ماده ۳۷۱ و بند ج ماده ۴۰۱ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، رأی فرجام‌خواسته را نقض و رسیدگی مجدد را به شعبه دیگر دادگاه عمومی اراک ارجاع می‌نماید.

رئیس و مستشار شعبه ۵ دیوان‌عالی‌کشور

معینی - کریم زاده