تاریخ دادنامه قطعی: ۱۳۹۳/۱۱/۲۸
شماره دادنامه قطعی: ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۲۸۰۱۶۵۲

پیام: تغییر نام یک شخص حقوقی، موجب دوگانگی و تغییر شخص حقوقی و مسئولیت های حقوقی مربوط به وی نیست.

رأی دادگاه بدوی

در خصوص دادخواست خواهان الف.ن. و م.ن. و ر.ن. با وکالت م.م. به طرفیت خوانده سازمان مسکن و شهرسازی به خواسته ابطال سند مالکیت به شماره چاپی... به نام سازمان مسکن استان تهران در خصوص پلاک ثبتی... قطعه... بخش ۱۰ تهران به نسبت سهم‌الارث خواهان مقوم به ۰۰۰/۰۰۰/۵۱ ریال دادگاه با توجه به ایراد خوانده مبنی بر اینکه نام سازمان مسکن و شهر سازی وجود خارجی نداشته و به اداره کل مسکن و شهر سازی استان تهران تغییر یافته و این دو شخصیت حقوقی مستقل دارند، هرچند که ماهیت شخصیت حقوقی را واحد می داند، ولی نظر به آنکه در شکل قضیه دو واژه دارای دو شخصیت محسوب می‌شوند، بنابراین ایراد خوانده را وارد ندانسته و مستنداً به ماده ۸۴ قانون آیین دادرسی مدنی، قرار رد دعوی خواهان را صادر و اعلام می‌دارد. قرار صادره ظرف بیست روز پس از ابلاغ، قابل تجدیدنظر در دادگاه‌های تجدیدنظر استان تهران خواهد بود.

رئیس شعبه ۲۱۵ دادگاه عمومی حقوقی تهران - حسینی

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

در خصوص تجدیدنظرخواهی خانم م.م. بوکالت از م.ن. ر.ن. الف.ن. به طرفیت اداره مسکن و شهرسازی استان تهران (سازمان مسکن و شهرسازی سابق) نسبت به دادنامه شماره ۲۳۳- ۱۳۹۱/۳/۳۰ شعبه ۲۱۵ دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن قرار رد دعوی تجدیدنظرخواه به خواسته ابطال سند مالکیت پلاک ثبتی... قطعه... واقع در بخش ده تهران به نسبت سهم‌الارث صادر گردیده، موجه و وارد است. زیرا تغییر نام یک شخصیت حقوقی موجب دوگانگی و تغییر شخصیت حقوقی و مسئولیت‌های حقوقی مربوط نمی‌باشد. نظر به مراتب، دادنامه تجدیدنظرخواسته واجد خدشه و ایراد می‌باشد و مستند به ماده ۳۵۳ قانون آیین دادرسی مدنی، قرار تجدیدنظرخواسته نقض می‌گردد و پرونده جهت رسیدگی در ماهیت دعوی به دادگاه محترم بدوی اعاده می‌گردد. این رأی قطعی است.

رئیس و مستشار شعبه ۲۸ دادگاه تجدیدنظر استان تهران

باقری - رشیدی