(اصلاحی ۱۴۰۲/۰۲/۱۰)- شاکی می‎تواند دادخواست خود را قبل از وصول پاسخ طرف شکایت، مسترد کند و در این صورت، شعبه قرار ابطال دادخواست صادر می‌کند. شاکی می‎تواند دادخواست خود را تجدید نماید.