به منظور بالا بردن سطح آگاهی های مردم مناطق مختلف کشور، رسانه های محلی، استانی یا منطقه ای موظفند ضمن رعایت ماده (۲) قانون مطبوعات در زمینه مصوب، حداقل ۵۰)) درصد مطالب خود را مرتبط با گستره توزیع مندرج در پروانه انتشار خود درج نمایند.