رای وحدت رویه شماره 170 مورخ 1398/02/10 هیات عمومی دیوان عدالت اداری

بسم الله الرحمن الرحیم

شماره دادنامه: 170

تاریخ دادنامه: 1398/02/10

شماره پرونده: 98/261

اعلام کننده تعارض: آقای علیرضا چاره پو

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

موضوع: اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری

گردش کار: اشخاصی که در اجرای حکم مذکور بازخرید شده و با پرداخت کل حق السهم مربوط، مشترک صندوق بازنشستگی بوده اند و پس از رسیدن به شرایط بازنشستگی، بازنشسته شده اند با تقدیم دادخواست به طرفیت صندوق بازنشستگی کشوری حق عائله مندی، اولاد و عیدی را درخواست کرده اند که شعب دیوان در رسیدگی به دادخواست آنها به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است:

گردش کار پرونده ها و مشروح آراء به قرار زیر است:

الف: شعبه 22 بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره 9109980900086735 با موضوع دادخواست آقای علیرضا چاره پو به طرفیت سازمان بازنشستگی کشوری و به خواسته احقاق حق عایله مندی و حق اولاد به موجب دادنامه شماره 9209970902202235-18/12/1392 به شرح زیر رای صادر کرده است:

در خصوص شکایت آقای علیرضا چاره پو به طرفیت سازمان بازنشستگی کشوری به خواسته فوق لایحه دفاعیه و با عنایت به محتویات پرونده بالاخص مدارک تقدیمی وسیله شاکی و نبودن دلیلی بر استحقاق و بازخریدی وی که دلالت بر صحت اقدامات و تصمیمات مشتکی عنه داشته و بر همین اساس چون تخلفی از قوانین و مقررات ذیربط در این مورد مشهود نیست و ایراد موجهی از سوی شاکی به عملکرد آن مرجع وارد نگردیده است و خواسته مطروحه فوق الذکر بنا بر کیفیت موجود قابلیت تحقق را ندارد و الزام طرف شکایت به اجابت خواسته مزبور فاقد مبنای قانونی است و مستنداً به ماده 10 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 حکم به رد شکایت صادر و اعلام می‌گردد. رای صادره ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در شعب تجدیدنظر دیوان است.

رای مذکور به موجب رای شماره 9309970955600770-29/9/1393 شعبه 6 تجدیدنظر دیوان عدالت اداری تایید شده است.

ب: شعبه 21 بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره 8909980900085416 با موضوع دادخواست آقای ابوالفضل جعفری مرام به طرفیت سازمان بازنشستگی کشوری و به خواسته احقاق حق و مزایای حقوق (عایله مندی- اولاد- عیدی) به موجب دادنامه شماره 9109970902100803-27/3/1391 به شرح زیر رای صادر کرده است:

در خصوص دعوای آقای ابوالفضل جعفری مرام به طرفیت سازمان بازنشستگی به خواسته فوق الذکر نظر به اینکه طرف شکایت دلیلی بر اینکه مزایا مورد درخواست مختص ایام اشتغال بوده و نامبرده فوق با بازخرید کردن خویش عملاً از این مزایا محروم گردیده و دلیلی هم که اثبات نماید این امور از مزایای بازنشستگی نبوده و به همه بازنشستگان می‌بایست تعلق نمی گیرد [نمی گرفت] ارائه نداده است بلکه در فیش حقوقی ارائه شده این مزایا در قسمت حقوق و مزایا قید گردیده است و از طرفی وفق ماده 8 مصوبه هیات وزیران که در راستای اجرایی شدن بند ب ماده 127 قانون برنامه سوم توسعه کارکنانی که در راستای این مصوبه بازخرید می‌شوند با پرداخت کل حق السهم مربوط کماکان و حسب مقررات مربوط از مزایای بیمه خدمات درمانی و بازنشستگی می‌توانند بهره مند شوند بنابراین ضمن رد دفاعیات بلاوجه طرف شکایت حکم به ورود دعوای مطروحه بر اساس مقررات مربوط صادر و اعلام می‌گردد. این رای قطعی است.

ج: شعبه 21 بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره 8909980900085397 با موضوع دادخواست آقای محمد رزمی به طرفیت سازمان بازنشستگی کشوری و به خواسته احقاق حق و مزایای حقوق (عائله مندی- اولاد- عیدی) به موجب دادنامه شماره 9109970902100808-27/3/1391 به شرح زیر رای صادر کرده است:

در خصوص دعوای آقای محمد رزمی به طرفیت سازمان بازنشستگی کشوری به خواسته فوق الذکر نظر به اینکه طرف شکایت دلیلی بر اینکه خواسته فوق از مزایای ایام اشتغال می‌باشد و نامبرده با بازخرید کردن خود عملاً از این مزایا محروم می‌گردد و دلیلی هم که اثبات نماید این امور از مزایای بازنشستگی نمی‌باشد ارائه ننموده و از طرفی برخورداری وی از این امتیاز (بازنشستگی) با توجه به بازخرید نمودن خود بر اساس مصوبه شماره 5088/ت68858-18/12/1382 هیات وزیران می‌باشد و در موارد مخالف با اصل باید بر موضع نص و تعیین اکتفا نمود که همانا برخورداری از بازنشستگی و پرداخت مزایا است بنابراین دعوای مطروحه دارای وجاهت قانونی و حکم به ورود آن صادر می‌شود. این رای قطعی است. این رای مستند به ماده 13 قانون دیوان عدالت اداری صادر گردیده است.

هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 10/2/1398 با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.

رای هیات عمومی

اولاً: تعارض در آراء محرز است.

ثانیاً: با توجه به حکم بند 92 قانون بودجه سال 1391 که مقرر شده است « به دولت اجازه داده می‌شود به منظور ساماندهی و پرداخت به موقع کمک هزینه عائله مندی و اولاد و عیدی بازنشستگان مشمول صندوق بازنشستگان و موظفین کشوری، اعتبار مربوط به اقلام مذکور را از بودجه دستگاه های اجرایی و ملی استانی کسر و به اعتبارات هزینه ای صندوق مذکور اضافه نماید.» و با عنایت به اینکه تاریخ بازخرید از خدمت شاکیان حد فاصل سالهای 1382 الی 1387 و تاریخ بازنشستگی آنها در سالهای 1385 و 1387 بوده است و از طرفی تا تاریخ تصویب و اجرای مقرره قانونی مذکور، تکلیفی متوجه صندوق بازنشستگی کشوری از حیث خواسته شاکیان نبوده است، بنابراین رای شماره 2235-18/12/1392 شعبه 22 بدوی دیوان عدالت اداری که در شعبه 6 تجدیدنظر دیوان عدالت اداری طی دادنامه شماره 770-29/9/1393 عیناً تایید شده و به رد شکایت صادر شده است صحیح و موافق مقررات تشخیص شد. این رای به استناد بند 2 ماده 12 و ماده 89 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است.

مرتضی علی اشراقی- معاون قضایی دیوان عدالت اداری

منبع