‌فصل دهم - تطبیق

از قانون مقررات استخدامی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی
درجه یا رتبه و رسته خدمتی کلیه پرسنل موجود سپاه که قبل از تصویب این قانون به عضویت سپاه درآمده اند، طبق عوامل زیر و رعایت دیگر مواد این فصل تعیین می‌گردد:
الف - سوابق حضور در جبهه ها و سایر ماموریتها.
ب - سوابق و مهارت شغلی.
ج - کیفیت عملکرد
د - سنوات خدمتی.
ه- - مدرک تحصیلی یا مدرک معادل.
و - ارشدیت و یا تاخیر در درجات مکتسبه.
تبدیل وضعیت پرسنل کادر ثابت موجود به نظامی یا کارمندی برابر نیاز سپاه، وضعیت پرسنل، سوابق و مهارت شغلی، رسته خدمتی و تمایل افراد می‌باشد.
تبصره - پرسنل افتخاری و قراردادی موجود که پس از انقضای مدت تعهد به علت نیاز سپاه به خدمت خود ادامه داده اند، در صورت تمایل شخصی و نیاز سپاه بایستی برابر مقررات این فصل با احتساب کلیه سنوات خدمتی، حسب مورد با یکی از وضعیتهای مربوط به کادر ثابت یا پیمانی تطبیق گردند و در غیر این صورت به خدمت آنان خاتمه داده می‌شود.
درجه یا رتبه پرسنل در مرحله تطبیق برابر است با درجه یا رتبه اولیه به علاوه یک چهارم مجموع «حاصلضرب ضریب شایستگی موضوع ماده 214 این قانون در مجموع حاصلضرب ضرایب موضوع ماده 215 این قانون در سنوات خدمتی مربوطه به سال» و سایر ارشدیت های حاصل از دیگر عوامل مندرج در این فصل به سال.
تبصره - ارشدیت های مذکور در این قانون، در محاسبات تا دو رقم اعشار منظور خواهد شد:
درجه یا رتبه اولیه پرسنل بر اساس آخرین مدرک تحصیلی به شرح زیر می‌باشد:
الف - دارندگان مدرک تحصیلی پایان دوره ابتدائی درجه رزم آورسومی یا رتبه پنج.
ب - دارندگان مدرک تحصیلی پایان دوره راهنمائی (سیکل) درجه رزم آوردومی یا رتبه شش.
ج - دارندگان مدرک تحصیلی پایان دوره دبیرستان درجه رزم داریکمی یا رتبه 9.
د - دارندگان مدارک بالاتر از دیپلم به ازاء هر سال تحصیلی بالاتر یا معادل آن از دو سال ارشدیت نسبت به دارندگان مدرک دیپلم و به ازاء هر چهار سال ارشدیت از یک درجه یا رتبه بالاتر برخوردار می گردند.
تبصره 1 - پرسنل به ازاء هر سال تحصیلی بین مقاطع ابتدائی و سیکل از (16) ماه و به ازاء هر سال تحصیلی بالاتر از سیکل تا دیپلم از سه سال ارشدیت و به ازاء هر چهار سال ارشدیت از یک درجه یا رتبه بالاتر برخوردار می گردند.
تبصره 2 - دارندگان مدارک پایان دوره ابتدائی نظام قدیم نسبت به دارندگان مدارک مشابه در نظام جدید از 16 ماه ارشدیت و دارندگان مدرک سیکل نظام قدیم نسبت به دارندگان مدرک مشابه در نظام جدید از سه سال ارشدیت برخوردار می گردند.
تبصره 3 - درجه یا رتبه اولیه دارندگان مدرک تحصیلی اول ابتدائی، درجه رزم یاری یا رتبه (4) بوده و به ازاء هر سال تحصیلی بالاتر (تا پنجم ابتدائی) از یک سال ارشدیت برخوردار می گردند.
به پرسنلی که در طول خدمت و دفاع مقدس به دلیل حضور حداقل یک سال در جبهه و یا یک سال انجام ماموریتهای مذکور در ماده 215 این قانون به استثناء بندهای (ه-) و (و) آن، موفق به کسب امتیاز بر اساس ماده 210 این قانون می‌شوند، در صورتی که به عنوان نظامی ادامه خدمت دهند، ارشدیت هائی به شرح زیر داده می‌شود:
الف - پرسنل با مدرک تحصیلی پآیین تر از پایان دوره ابتدائی به ازاء هر (25) امتیاز یک سال ارشدیت (معادل یک سال تحصیلی) تا پایان دوره ابتدائی و به ازاء هر 25 امتیاز (16) ماه ارشدیت (معادل یک سال تحصیلی) و حداکثر تا سیکل.
ب - پرسنل با مدرک تحصیلی پایان دوره ابتدائی تا سیکل به ازاء هر (25) امتیاز (16) ماه ارشدیت (معادل یک سال تحصیلی) تا سیکل و به ازاء هر (50) امتیاز سه سال ارشدیت (معادل یک سال تحصیلی) و حداکثر تا دیپلم.
ج - پرسنل با مدرک تحصیلی سیکل تا دیپلم به ازاء هر (50) امتیاز سه سال ارشدیت (معادل یک سال تحصیلی) تا دیپلم و به ازاء هر (75) امتیاز دو سال ارشدیت (معادل یک سال تحصیلی) حداکثر تا فوق دیپلم.
د - پرسنل با مدرک دیپلم به ازاء هر (75) امتیاز دو سال ارشدیت (معادل یک سال تحصیلی) و حداکثر تا لیسانس.
ه- - پرسنل با مدرک فوق دیپلم به ازاء هر (75) امتیاز دو سال ارشدیت (معادل یک سال تحصیلی) و حداکثر تا لیسانس.
و - پرسنل با مدرک لیسانس و بالاتر به ازاء هر (100) امتیاز شش ماه ارشدیت و حداکثر تا (400) امتیاز.
تبصره - کسانی که دارای تحصیلات پآیین تر از پنجم ابتدایی هستند، چنانچه امتیاز سوابق و مهارت شغلی آنها بیشتر از (300) امتیاز باشد، به ازاء هر (50) امتیاز بیشتر از (300) امتیاز و حداکثر تا (450) امتیاز، از سه سال ارشدیت برخوردار می گردند.
امتیازات مشاغل و پستهای سازمانی سپاه به شرح زیر می‌باشد:
الف - مشاغل فرماندهی نیرو، قرارگاههای عمده منطقه ای و بالاتر ماهانه (7) امتیاز.
ب - مشاغل فرماندهی سپاه، لشگر و مشاغل همطراز ماهانه (6) امتیاز.
ج - شغل فرماندهی تیپ مستقل و مشاغل همطراز ماهانه (5) امتیاز.
د - شغل فرماندهی گردان و مشاغل همطراز ماهانه (8 /3) امتیاز.
ه- - شغل فرماندهی گروهان و مشاغل همطراز ماهانه (3 /2) امتیاز.
و - شغل فرماندهی دسته و مشاغل همطراز ماهانه (5 /1) امتیاز.
ز - سایر مشاغل پآیین تر از فرماندهی دسته در سازمانهای رزمی ماهانه (1) امتیاز.
تبصره 1 - امتیاز آخرین شغل جانبازان غیرشاغل موضوع بندهای (ب) و (ج) ماده 121 این قانون حداقل (1) خواهد بود.
تبصره 2 - به ازاء هر سه سال اسارت یا در گروگان بودن، پرسنل از امتیازات یک رده شغلی بالاتر و حداکثر تا امتیاز بند «ب» این ماده بهره مند می‌شوند. این قبیل پرسنل به ازاء سنوات کمتر از سه سال اسارت به تناسب میزان اسارت از امتیازات موضوع این تبصره استفاده می نمایند.
تبصره 3 - مجموع مدتهای خدمت پرسنل در مشاغل و پستهای مختلف الزاماً بایستی برابر مدت سنوات خدمت وی باشد.
تبصره 4 - ملاک تعیین مشاغل همطراز موضوع این ماده توسط ستاد کل سپاه تهیه و پس از تصویب فرمانده کل، در تعیین امتیازات به مرحله اجراء گذاشته خواهد شد.
به پرسنلی که به عنوان نظامی به خدمت خویش ادامه می دهند و از ارشدیت های موضوع ماده 209 این قانون بهره مند می‌شوند به ترتیب زیر مدارک نظامی داده می‌شود:
الف - پرسنلی که دارای مدرک تحصیلی پآیین تر از سوم راهنمائی و سیکل نظام قدیم باشند، در صورتی که از ارشدیت های کافی تا سطح سیکل بهره مند شوند مدرک سیکل اعطاء می‌شود.
ب - پرسنلی که دارای مدارک تحصیلی پآیین تر از دیپلم و حداقل پایان دوره راهنمائی یا سیکل نظام قدیم بوده و از ارشدیت تا سطح دیپلم بهره مند شوند، مدرک دیپلم نظامی اعطاء می‌شود.
ج - پرسنلی که دارای مدرک تحصیلی اول و دوم راهنمائی نظام جدید یا اول و دوم متوسط نظام قدیم بوده و در یگانهای رزمی سپاه مشغول به کار بوده یا شوند، در صورتی که از امتیازات کافی تا سطح دیپلم بهره مند شوند، مدرک دیپلم نظامی به آنها اعطاء می‌شود.
تبصره - ترفیعات بعدی کلیه پرسنلی که بر اساس مفاد این ماده موفق به اخذ مدرک نظامی گردند، منوط به موفقیت در آزمون و یا گذراندن آموزشهای فشرده ای است که توسط ستاد کل سپاه و با همکاری وزارت آموزش و پرورش برگزار می‌شود، که در این صورت به این قبیل پرسنل مدارک تحصیلی رسمی معادل اعطاء می‌شود.
وضعیت پرسنلی که دارای مدرک تحصیلی پآیین تر از سوم راهنمایی یا سیکل نظام قدیم هستند و قادر به اخذ مدرک سیکل نظامی نمی گردند به کارمندان موضوع بند (ب) ماده 19 این قانون تبدیل می‌شوند.
اولین رتبه این قبیل کارمندان بر اساس مقررات این فصل در صورتی که از رتبه های تعیین شده در جدول موضوع ماده 85 این قانون بالاتر باشد، ملاک عمل محاسبه قرار خواهد گرفت و در غیر این صورت رتبه های جدول یاد شده ملاک محاسبه خواهد بود.
به نتیجه ارزشیابی عملکرد پرسنل موجود طبق عوامل زیر امتیاز داده خواهد شد و مجموع امتیازات عوامل به عنوان امتیاز شایستگی و عملکرد فرد محسوب می‌گردد. عوامل ارزشیابی و امتیازات مربوطه به ترتیب عال، خیلی خوب، خوب و قابل قبول به شرح زیر است:
الف - مدیریت 60، 45، 25، 10
ب - توانائی فکری 60، 45، 25، 10
ج - مسئولیت پذیری 50، 30، 15، 7
د - صفات اخلاقی 40، 28، 16، 7
ه- - روحیه نظامی گری 60، 45، 30، 10
و - التزام عملی به احکام 60، 45، 30، 10
ز - تبعیت پذیری 40، 28، 15، 7
ضریب شایستگی پرسنل متناسب با مجموع امتیازات شایستگی و عملکرد موضوع ماده 213 این قانون و سوابق و مهارت شغلی موضوع ماده 210 این قانون به شرح زیر محاسبه می‌گردد:
الف - تا 150 امتیاز، پرسنل نظامی ضریب (1) و پرسنل کارمند ضریب (1).
ب - از 151 تا 300 امتیاز، پرسنل نظامی ضریب 1 /1 و پرسنل کارمند ضریب 07 /1.
ج - از 301 تا 450 امتیاز، پرسنل نظامی ضریب 2 /1 و پرسنل کارمند ضریب 15 /1.
د - از 451 تا 550 امتیاز، پرسنل نظامی ضریب (3 /1) و کارمند ضریب 23 /1.
ه- - از 551 تا 650 امتیاز، پرسنل نظامی ضریب (4 /1) و پرسنل کارمند ضریب 30 /1.
و - از 651 تا 800 امتیاز، پرسنل نظامی ضریب (5 /1) و پرسنل کارمند ضریب 37 /1.
ز - از 801 تا 950 امتیاز، پرسنل نظامی ضریب (6 /1) و پرسنل کارمند ضریب 45 /1.
ح - از 951 امتیاز به بالا، پرسنل نظامی ضریب (7 /1) و پرسنل کارمند ضریب 53 /1.
ضریب جبهه و ماموریت های ویژه پرسنل سپاه، (کادر ثابت و بسیجی ویژه) که به دلیل حضور آنها در جبهه و انجام ماموریتهای ویژه به آنها تعلق می‌گیرد به شرح زیر می‌باشد:
الف - مدت در اسارت یا گروگان بودن، جبهه و ماموریتهای مشابه ضریب 5 /1.
ب - مقابله مسلحانه با گروهکها و اشرار و ماموریتهای مشابه ضریب 30 /1.
ج - حفاظت شخصیتهای درجه یک کشوری و ماموریتهای مشابه ضریب 25 /1.
د - حفاظت شخصیتهای درجه دو کشوری و ماموریتهای مشابه ضریب 20 /1.
ه- - انجام ماموریتهای مورد نیاز خارج از محل سکونت به جز موارد فوق ضریب 15 /1.
و - کلیه افرادی که برابر بخشنامه های صادره از ستاد مرکزی سپاه در پشتیبانی از یگانهای رزم و ماموریتهای سپاه مشغول بوده و از انجام ماموریتهای فوق الذکر مستثنی بوده اند ضریب 10 /1.
ز - سایر ماموریتهای سپاه و سوابق خدمتی خارج از سپاه بعد از تاریخ 1357/11/23 ضریب یک.
ح - مدت زمانی که پرسنل در حال تحصیل بوده اند ضریب صفر.
تبصره 1 - چنانچه یک منطقه در یک زمان مشمول دو ضریب واقع شود، ضریب بیشتر ملاک عمل خواهد بود.
تبصره 2 - ماموریتهای مشابه مذکور در بندهای این ماده با پیشنهاد ستاد کل سپاه و تصویب فرماندهی کل تعیین می‌گردد.
پرسنل موجود در موارد زیر از ارشدیتهای سنواتی بهره مند می‌شوند:
الف - در صورتی که قبل از مورخه 1361/12/29 به عضویت سپاه درآمده باشند، به ازاء هر سال خدمت و سابقه بسیجی تمام وقت یا همکاری تمام وقت با کمیته انقلاب اسلامی و جهاد سازندگی، یک دوم سال ارشدیت.
ب - تشویقات پرسنل قبل از تطبیق مطابق دستورالعملی که توسط ستاد کل سپاه تهیه و به تصویب فرماندهی کل می‌رسد، در ترفیعات آنها لحاظ شده و حداکثر میزان ارشدیت آن به ازاء هر سال سابقه خدمت 5 /7 ماه و حداکثر تا یک درجه خواهد بود.
ج - ضریب سنوات جانبازی جانبازان غیرشاغل موضوع بندهای (ب) و (ج) ماده 121 این قانون تا تاریخ 1369/11/29، 5 /1 برابر محسوب می‌شود.
د - سنوات بعد از شهادت و مفقودالاثر شهداء و مفقودالاثرها تا مورخ 1369/11/29 دو برابر محسوب می‌شود.
ه- - سنوات بعد از وفات و معلولیت منجر به از کارافتادگی پرسنل موضوع ماده 133 این قانون تا تاریخ 1369/11/29 با ضریب یک محسوب می‌گردد.
و - سنوات خدمت پرسنل در موارد مذکور در بندهای «الف» و «ب» و «ج» و «د» ماده 217 این قانون با ضریب یک محسوب می‌گردد.
تبصره - تعیین چگونگی اعمال مصادیق تشویقات پرسنل در زمینه های عقیدتی - سیاسی با همکاری حوزه نمایندگی ولی فقیه در سپاه تهیه می‌گردد.
سنوات خدمتی پرسنل موجود برای محاسبه زمان بازنشستگی در موارد زیر منظور می‌گردد:
الف - مدت زمان محکومیت محکومین سیاسی قبل از انقلاب طبق مصوبه مورخ 1358/09/06 شورای انقلاب.
ب - سابقه خدمت کلیه پرسنل بسیجی ویژه، پاسدار ذخیره، افتخاری و قراردادی که به صورت تمام وقت با سپاه همکاری نموده اند.
ج - پرسنلی که در سایر نهادهای انقلاب اسلامی همکاری تمام وقت داشته اند و یا مستخدم رسمی دستگاههای دولتی بوده اند، مشروط به انتقال کسورات سهم صندوق بازنشستگی.
د - پرسنلی که خدمت وظیفه عمومی را انجام داده اند.
ه- - مدت زمانی که پرسنل به عضویت رسمی سپاه درآمده اند.
و - دو برابر مدت اسارت و گروگانها.
کلیه ارشدیتهائی که به نحوی در ترفیعات موثر بوده اند و یا مدت زمان اوضاع خدمتی که در ترفیعات پرسنل موثر نمی‌باشد و در فصول دیگر این قانون تصریح گردیده است، به همان میزان در تطبیق پرسنل لحاظ خواهد شد.
ستاد کل سپاه موظف است برای ارزشیابی و سنجش میزان معلومات و تجربه پرسنل موجود و تعیین کمبود معلومات آموزشی متناسب با سطح آموزشی مورد نیاز درجات آنها مطابق فصل آموزش و ترفیعات این قانون، نسبت به برگزاری آزمون در تمامی رسته های خدمتی اقدام نماید.
تبصره 1 - ارزشیابی و سنجش معلومات پرسنل و رفع سایر کمبودهای آموزشی آنها در زمینه آموزشهای عقیدتی - سیاسی، توسط نمایندگی ولی فقیه در سپاه برگزار می‌گردد.
تبصره 2 - سپاه موظف است آخرین دوره آموزشی مورد نیاز درجه تطبیقی پرسنل را به صورت فشرده برگزار نماید و برای رفع سایر کمبودهای آموزشی پرسنل تطبیق شده، برنامه های آموزشی را اجرا نماید.
تبصره 3 - سپاه باید پرسنلی را که دارای مدرک دیپلم بوده و بخواهند به صورت نظامی ادامه خدمت دهند و درجه تطبیقی آنها کمتر از ستوان سومی بشود، در اولین دوره دانشکده علوم پایه نظامی یا دانشکده علوم و فنون نیروها شرکت دهد.
تبصره 4 - ترفیعات بعدی پرسنل که تطبیق شده اند مشروط به طی دوره های آموزشی متناسب با درجه آنها می‌باشد.
تبصره 5 - در صورت کمبود امکانات آموزشی سپاه، پرسنل فقط می‌توانند از یک درجه ترفیع قبل از طی دوره های آموزشی لازم بعد از تطبیق بهره مند شوند.
عملکرد پرسنل در ستاد کل، ستاد کل سپاه، نیروها، حوزه نمایندگی ولی فقیه، حفاظت اطلاعات و وزارت با توجه به عوامل مندرج در ماده 213 این قانون، در کمیسیونی با ترکیب زیر مورد بررسی قرار می‌گیرد:
الف - بالاتر مقام سازمانهای مزبور یا نماینده تام الاختیار ایشان.
ب - معاون نیروی انسانی سازمانهای مزبور (معاون اداری - پرسنلی وزارت) یا نماینده تام الاختیار ایشان.
ج - فرمانده یا مسئول مستقیم رده مربوطه یا نماینده تام الاختیار ایشان.
تبصره 1 - کمیسیونهای مزبور می‌توانند از سازمان حفاظت اطلاعات و سایر سازمانهایی که اطلاعات آنان در خصوص عملکرد پرسنل موثر می‌باشد، به منظور اظهارنظر دعوت نمایند.
تبصره 2 - به منظور نظارت و کنترل عملکرد کمیسیونهای مذکور در این ماده، کمیسیونی مرکب از اعضاء زیر در ستاد کل تشکیل می‌شود:
الف - رئیس ستاد کل یا جانشین وی.
ب - فرمانده کل سپاه یا جانشین وی.
ج - نماینده ولی فقیه در سپاه یا جانشین وی.
د - رئیس ستاد کل سپاه یا جانشین وی.
ه- - وزیر یا جانشین وی حسب مورد.
و - رئیس سازمان حفاظت اطلاعات سپاه حسب مورد.
اعطاء درجه به پرسنل بر اساس مفاد این فصل حداکثر تا درجه سرتیپ دومی با تصویب مقامات ماده 87 این قانون می‌باشد و اعطای درجات بالاتر خارج از عوامل و امتیازات این فصل بوده و صرفاً در اختیار فرماندهی کل می‌باشد.
تبصره - چنانچه درجه پرسنل پس از محاسبه برابر مفاد این قانون بیشتر از سرتیپ دومی گردیده، ولی نائل به آن درجات نمی شوند، میزان درجه یا ارشدیت اضافه بر آن به همان مقدار به عنوان ارشدیت تعیین گردیده و در محاسبات حقوق و مزایای آنان لحاظ می‌گردد.
پرسنل کادر ثابت و بسیجی ویژه برابر مقررات این فصل تطبیق می‌شوند و تطبیق پرسنل وظیفه و پیمانی بر اساس مقررات سایر فصول این قانون بوده و تطبیق بسیجیان عادی و فعال بر اساس دستورالعملی است که متناسب با مقررات عمومی این قانون توسط ستاد کل سپاه تهیه و به تصویب فرماندهی کل خواهد رسید.
دریافتی ماهانه پرسنل مشمول این قانون پس از مرحله تطبیق با آخرین دریافتی استحقاقی وی مورد مقایسه قرار گرفته و در صورت کاهش، مابه التفاوت آن تا سقف حقوق دریافتی قبل، به پرسنل پرداخت می‌گردد.
تبصره - هرگونه افزایش حقوق و مزایای پرسنل موضوع این ماده تا زمان صفر شدن این مابه التفاوت، از آن کسر خواهد شد.
دولت موظف است پس از تصویب این قانون کسورات بازنشستگی گذشته پرسنل سپاه اعم از سهم دولت و سهم پرسنل را محاسبه نموده و همه ساله یک دهم کسورات گذشته را به صندوق بازنشستگی سپاه پرداخت نماید.
سپاه موظف است ظرف مدت یک سال پس از تصویب این قانون کلیه پرسنل موجود را بر اساس مقررات این فصل تطبیق نموده و همزمان برای کلیه پرسنل به اجراء بگذارد و پس از انجام تطبیق کلیه پرسنل مطابق مقررات مندرج در سایر فصول قبلی این قانون به خدمت خود ادامه خواهند داد.
تبصره - کلیه ارشدیت های مذکور در این فصل تا تاریخ 1369/11/29 قابل محاسبه و عمل خواهد بود.