رای شماره 107 مورخ 1382/03/11 هیات عمومی دیوان عدالت اداری

کلاسه پرونده: 4/82

شاکی: آقای بیژن مهرورز

موضوع: ابطال اظهارنامه سازمان زمین شهری در مورد تملک پلاک 356/82

تاریخ رای: یکشنبه 11 خرداد 1382

شماره دادنامه: 107

مقدمه: شاکی به شرح دادخواست تقدیمی و لایحه تکمیلی آن نسبت به اظهارنامه سازمان زمین شهری دائر بر تملک پلاک ثبتی معترض بوده درخواست ابطال آن را دارند.هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‌الاسلام‌والمسلمین دری‌نجف‌آبادی و با حضور روسای شعب بدوی و روسا ومستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‌نماید.

رای هیات عمومی

طبق ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری تصویب نامه‌ها و آیین‌نامه‌ها و سایر نظامات دولت از جهات مقرر در ماده مذکور قابل اعتراض و رسیدگی در هیات عمومی دیوان است. نظر به اینکه اظهارنامه مورد اعتراض در زمره مقررات و نظامات دولتی قرار ندارد، اعتراض نسبت به آن قابل رسیدگی و اتخاذ تصمیم در هیات عمومی دیوان نمی‌باشد.

رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - درّی نجف آبادی

منبع