تاریخ دادنامه قطعی: ۱۳۹۳/۰۹/۲۶
شماره دادنامه قطعی: ۹۳۰۹۹۷۰۹۲۵۳۰۲۱۰۳

پیام: جعل و استفاده از سند مجعول به عنوان مقدمه بزه کلاهبرداری، فاقد مجازات مستقل است

رأی خلاصه جریان پرونده

پرونده پیوستی حاکی از این است که آقای م. فرزند... به اتهام کلاهبرداری و جعل و استفاده از سند مجعول به سه فقره حبس و جزای نقدی محکوم شده است. شماره دادنامه ۲۷- ۱۰/۰۲/۹۳ پس از اعتراض و رسیدگی در شعبه ۹ دادگاه تجدیدنظر با اصلاح دادنامه و اعمال ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی طی دادنامه ۴۲۸- ۱۵/۰۴/۹۳ رأی بدوی تأییدشده است. در این مرحله وکیل محکوم علیه پرونده با تقدیم چهار برگ لایحه و تعدادی ضمایم درخواست تجویز اعاده دادرسی را مطرح نموده که با ثبت در دفتر دیوان عالی کشور جهت رسیدگی به این شعبه ارجاع شده و در صورت لزوم در هنگام شور برای صدور رأی قرائت خواهد شد. خلاصه آن این است که: معلوم نیست چه سندی جعل شده؟ چه کسی آن را جعل کرده؟ در چه سالی جعل اتفاق افتاده؟ کدام کارشناس رسمی دادگستری تأیید کرده که موکل فعل جعل را مرتکب شده است؟ کجا ثابت شده موکل از جعلی بودن سند اطلاع داشته؟ چطور اثبات شده موکل با انتقال برگ وکالت نامه خود از سند مجعول استفاده است؟ آیا بزه جعل مقدمه کلاهبرداری نمی‌باشد؟ اگر مثبت است پس چرا برای هر بزه یک مجازات مستقل صادر شده است؟ از کجا معلوم است که خانم ص. سند جعلی به موکل تحویل نداده باشد؟ تاریخ دقیق فوت خانم ص. مشخص نیست. آیا اگر شاکی خود نیز اسنادش را به دیگری تفویض وکالت می نمود ایشان نیز به جرم جعل، استفاده از سند مجعول و کلاهبرداری مستحق مجازات بودند؟

هیئت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش آقای رحمانی عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده و نظریه کتبی آقای حبیبی دادیار دیوان عالی کشور اجمالاً مبنی بر: «پذیرش اعاده دادرسی»; در خصوص دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۲۶۲۵۶۰۰۴۲۸- ۱۵/۰۴/۹۳ تجدیدنظرخواسته مشاوره نموده، چنین رأی می دهد:

رأی شعبه دیوان عالی کشور

نظر به این که در پرونده پیوستی تاریخ ارجاع شکایت به شعبه پنجم بازپرسی ۰۸/۰۵/۹۱ بوده اعمال ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی که موجب تعیین حداکثر مجازات ها شده صحیح نبوده مقررات قانون قبلی در مورد آن لازم الاجرا بوده است به علاوه این که جعل و استفاده از سند مجعول درحالی که در متن دادنامه به عنوان کلاهبرداری نیز محکومیت صادرشده به لحاظ این که مقدمات و مانور متقلبانه برای انتقال مال غیر همان موارد می توانست باشد تعیین مجازات جداگانه برای هر سه مورد صحیح نبوده، لذا درخواست آقای... به وکالت از آقای م. فرزند... دایر بر تجویز اعاده دادرسی نسبت به دادنامه ۴۲۸- ۱۵/۰۴/۹۳ صادره از شعبه ۹ دادگاه تجدیدنظر استان البرز با بندهای ۵ و ۶ ماده ۲۷۲ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری منطبق تشخیص داده شده، با استناد به ماده ۲۷۴ همان قانون ضمن پذیرش و قبول اعاده دادرسی پرونده جهت رسیدگی مجدد و تجدید محاکمه به دادگاه هم عرض دادگاه صادرکننده رأی قطعی ارجاع می‌شود.

رئیس شعبه سی وهشتم دیوان عالی کشور - عضو معاون

لطیفی رستمی - رحمانی