تاریخ دادنامه قطعی: ۱۳۹۳/۰۹/۲۶
شماره دادنامه قطعی: ۹۳۰۹۹۷۰۹۰۸۷۰۰۴۱۷

پیام: مسئولیت صدمات بدنی ناشی از انفجار تجهیزات بازمانده از مانور نظامی، عهده سازمان نظامی مربوطه است.

رأی خلاصه جریان پرونده

متعاقب دادنامه مورخ ۰۶/۰۴/۹۰ به شماره ۰۰۲۳۸ شعبه ۳۱ موضوع انفجار نارنجک در پادگان.... و کشته شدن چهار نفر نوجوان به نام های ع. و ح. و ن. و خ. و مجروح شدن دو نفر به نام غ. و ح. در تاریخ ۱۱/۰۷/۶۷ و نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته به شماره ۱۲۵ - ۱۳/۰۷/۸۸ صادره از شعبه دوم دادگاه نظامی یک... پرونده به شعبه دوم دادگاه نظامی یک استان... شعبه مذکور به موجب دادنامه ۰۰۰۰۱- ۰۷/۰۱/۹۳ با این استدلال که نارنجک جنگی معمولاً در اختیار و مالکیت انحصاری نیروهای مسلح است و مطابق تحقیقات و نتیجه استعلامات صورت پذیرفته حضور تیپ.... سپاه در این منطقه جهت انجام امور آموزشی نیز تأییدشده به علاوه آنچه در دفاعیات نماینده محترم حقوقی سپاه تأکید شده مشعر بر این که مسئولیت متوجه اطفال متوفی است با توجه به این که سن قانونی مرحومین در هنگام انفجار پایین تر از سن مسئولیت کیفری بوده مضافاً محل انفجار پس از خروج نیروهای مسلح بعد از انجام آموزش محصور یا ممنوعه نبوده که متوفیان با علم و باوجود حصار و علائم وارد آن شده باشند. بنابراین سبب اصلی حادثه مسئولین آموزش سپاه بوده اند که با اجتماع سبب و مباشر در مانحن فیه سبب اقوی است و بدیهی است که کودک قادر به تشخیص نارنجک و میزان خطر آن نبوده و نیست مع ذلک با توجه به احراز استقرار نیروهای منتسب به سپاه در محل حادثه و انجام آموزش پرتاب نارنجک و احراز تقصیر در عدم جمع آوری آن و گواهی گواهان و شکوائیه اولیای دم، صورت جلسه معاینه محل و کروکی ترسیم شده و دفاعیات غیر موثر نماینده محترم حقوقی سپاه و لزوم حفظ دماء مسلمین و اقتضای قاعده طل خواسته اولیای دم مرحومین در مطالبه دیه و مسئولیت سپاه را موجه تشخیص و مستنداً به مادتین ۱۱ و ۱۲ قانون مسئولیت مدنی و مواد ۱۷، ۴۴۸، ۴۵۲، ۴۸۸، ۴۹۲، ۵۴۹ قانون مجازات اسلامی سازمان سپاه را به پرداخت چهار فقره دیه کامل مرد مسلمان در حق اولیای دم مرحومان محکوم نموده است. نماینده حقوقی سپاه.... با تقدیم لایحه ای ضمن اعتراض به رأی صادره تقاضای تجدیدنظر کرده، پرونده طی تشریفات به این شعبه ارجاع شده است.

رأی شعبه دیوان عالی کشور

در خصوص اعتراض نماینده حقوقی سپاه... نسبت به دادنامه شماره ۰۰۰۰۱- ۰۷/۰۱/۹۳ صادره از شعبه دوم دادگاه نظامی یک.. با ملاحظه محتویات پرونده و مبانی استدلالی دادگاه و عدم ارائه دلیل و مدرکی از ناحیه تجدیدنظرخواه که موجب تخدیش رأی گردد دادنامه تجدیدنظرخواسته را خالی از اشکال تشخیص و مستنداً به بند الف ماده ۵ قانون تجدیدنظر آراء دادگاه ها عیناً ابرام می نماید.

رئیس شعبه سی و یکم دیوان عالی کشور - مستشار

جعفری - طباطبائی