جدول عناوین مجرمانه قابل گذشت

نوع جرم ماده قانونی مستند
توهین به نماینده سیاسی کشور خارجی ماده 517 ق.م.ا.ت تبصره ماده 517 ق.م.ا.ت
جعل و تزویر در اسناد و نوشته های غیر رسمی یا استفاده از آنها ماده 536 ق.م.ا.ت ماده 104 ق.م.ا
سوء استفاده از ضعف نفس اشخاص ماده 596 ق.م.ا.ت ماده 104 ق.م.ا
توهین به اشخاص عادی ماده 608 ق.م.ا.ت ماده 104 ق.م.ا
توهین به مامور دولت ماده 609 ق.م.ا.ت ماده 104 ق.م.ا
سقط جنین به واسطه ضرب یا اذیت و آزار زن حامله ماده 622 ق.م.ا.ت ماده 104 ق.م.ا
عدم استرداد طفل ماده 632 ق.م.ا.ت ماده 104 ق.م.ا
رها کردن طفل در مکان خالی از سکنه ماده 633 ق.م.ا.ت ماده 104 ق.م.ا
مزاحمت تلفنی ماده 641 ق.م.ا.ت ماده 104 ق.م.ا
فریب در ازدواج ماده 647 ق.م.ا.ت ماده 104 ق.م.ا
افشای اسرار شغلی ماده 648 ق.م.ا.ت ماده 104 ق.م.ا
اخذ نوشته یا سند به جبر و اکراه ماده 668 ق.م.ا.ت ماده 104 ق.م.ا
تهدید ماده 669 ق.م.ا.ت ماده 104 ق.م.ا
سوءاستفاده از سفید امضا ماده 673 ق.م.ا.ت ماده 104 ق.م.ا
خیانت در امانت ماده 674 ق.م.ا.ت ماده 104 ق.م.ا
تحریق (آتش زدن عمدی اشیاء و اموال منقول دیگری) ماده 676 ق.م.ا.ت ماده 104 ق.م.ا
تخریب ماده 677 ق.م.ا.ت ماده 104 ق.م.ا
کشتن حیوان حلال گوشت دیگری ماده 679 ق.م.ا.ت ماده 104 ق.م.ا
آتش زدن و اتلاف اسناد غیردولتی ماده 682 ق.م.ا.ت ماده 104 ق.م.ا
چراندن محصول دیگری ماده 684 ق.م.ا.ت ماده 104 ق.م.ا
قطع اصله نخل خرما ماده 685 ق.م.ا.ت ماده 104 ق.م.ا
جرایم موضوع ماده 690 ق.م.ا.ت در مواردی که املاک و اراضی متعلق به اشخاص خصوصی باشد ماده 690 ق.م.ا.ت ماده 104 ق.م.ا
تصرف عدوانی (تصرف ملک غیر به قهر و غلبه) ماده 692 ق.م.ا.ت ماده 104 ق.م.ا
تصرف عدوانی مجدد ماده 693 ق.م.ا.ت ماده 104 ق.م.ا
ورود به منزل یا مسکن دیگری به عنف یا تهدید ماده 694 ق.م.ا.ت ماده 104 ق.م.ا
افترا ماده 697 ق.م.ا.ت ماده 104 ق.م.ا
نشر اکاذیب ماده 698 ق.م.ا.ت ماده 104 ق.م.ا
افترای عملی ماده 699 ق.م.ا.ت ماده 104 ق.م.ا
هجو کردن یا انتشار هجویه ماده 700 ق.م.ا.ت ماده 104 ق.م.ا
نقصان اعضا در اثر بی احتیاطی در رانندگی ماده 716 ق.م.ا.ت ماده 104 ق.م.ا
ایراد صدمه بدنی غیر عمدی بر اثر تصادف ماده 717 ق.م.ا.ت ماده 104 ق.م.ا
هتک حیثیت افراد از طریق سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی ماده 744 ق.م.ا.ت ماده 104 ق.م.ا
انتقال مال غیر کمتر از یک میلیارد ریال ماده 1 ق.م.ر.ا.م.غ ماده 104 ق.م.ا
کلاهبرداری کمتر از یک میلیارد ریال ماده 1 ق.ت.م.م.ا.ا.ک ماده 104 ق.م.ا
کلیه جرایم در حکم کلاهبرداری در صورت داشتن بزه دیده ----- ماده 104 ق.م.ا
کلیه جرایمی که مجازات کلاهبرداری درباره آنها مقرر شده در صورت داشتن بزه دیده ----- ماده 104 ق.م.ا
کلیه جرایمی که طبق قانون کلاهبرداری محسوب می‌‌شود در صورت داشتن بزه دیده ----- ماده 104 ق.م.ا
سرقت مشدد به ارزش 200 میلیون ریال و کمتر از آن به شرطی که سارق فاقد سابقه موثر کیفری باشد ماده 656 ق.م.ا.ت ماده 104 ق.م.ا
کیف زنی و جیب بری به ارزش 200 میلیون ریال و کمتر از آن به شرطی که سارق فاقد سابقه موثر کیفری باشد ماده 657 ق.م.ا.ت ماده 104 ق.م.ا
سرقت تعزیری ساده به ارزش 200 میلیون ریال و کمتر از آن به شرطی که سارق فاقد سابقه موثر کیفری باشد ماده 661 ق.م.ا.ت ماده 104 ق.م.ا
ربودن به ارزش 200 میلیون ریال و کمتر از آن به شرطی که سارق فاقد سابقه موثر کیفری باشد ماده 665 ق.م.ا.ت ماده 104 ق.م.ا
جرایم تعزیری درجه 5 تا 8 افراد زیر هجده سال در صورت داشتن بزه دیده ----- ماده 104 ق.م.ا
شروع به جرم و معاونت در همه جرائم قابل گذشت ----- ماده 104 ق.م.ا

محتوای مرتبط (1 مورد)

عناوین و برچسب‌ها