رای شماره 1453 مورخ 1395/12/24 هیات عمومی دیوان عدالت اداری

بسم الله الرحمن الرحیم

شماره دادنامه: 1453

تاریخ دادنامه: 24/12/1395

کلاسه پرونده: 93/879

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: شرکت تولیدی، کشاورزی، دامداری سبزه زار اقلید

موضوع شکایت و خواسته: ابطال صورتجلسات مورخ 14/9/1385 و 23/12/1385 شورای واگذاری و احیاء اراضی استان فارس

گردش کار: الف- شرکت تولیدی، کشاورزی، دامداری سبزه زار اقلید به موجب دادخواستی ابطال صورتجلسات مورخ 14/9/1385 و 23/12/1385 شورای واگذاری و احیاء اراضی استان فارس را خواسته است.

ب- متن صورتجلسه مورخ 14/9/1385 به قرار زیر است:

« بسمه تعالی

صورتجلسه شورای هیات 7 نفره واگذاری و احیاء اراضی استان فارس

« شورای هیات 7 نفره واگذاری و احیاء اراضی استان در مورخ 14/9/1385 با حضور اعضاء (امضا کنندگان ذیل) تشکیل و بر اساس درخواست مورخ 4/9/1385 مدیریت امور اراضی و پس از بررسی پرونده شرکت سبزه زار اقلید به نمایندگی مهدی خدامی به مساحت 6000 هکتار از اراضی موات واقع در پلاک 9/287 بخش 16 مشهور به دین قیچی شهرستان اقلید به شرح ذیل اتخاذ تصمیم گردید.

مقرر شد شرکت به مدت یک سال از این تاریخ اخطار قانونی لازم داده شود با ذکر اخطارها و تذکرات قبلی تا نسبت به احیاء کل 6000 هکتار اراضی اقدام نمایند، در غیر این صورت کل 6000 هکتار اراضی لغو خواهد گردید. ضمناً مراتب به فرمانداری محترم اقلید نیز ارسال شود.» »

ج- متن صورتجلسه مورخ 23/12/1385 به قرار زیر است:

««صورتجلسه شورای هیات 7 نفره واگذاری و احیاء اراضی استان فارس»

شورای هیات 7 نفره واگذاری و احیاء اراضی استان در مورخ 23/12/1385 با حضور اعضاء تشکیل و بر اساس درخواست مورخ 20/12/1385 مدیریت امور اراضی و پس از بررسی پرونده شرکت سبزه زار اقلید به نمایندگی مهدی خدامی به مساحت 9000 هکتار از اراضی موات واقع درپلاک 9/287 بخش 16 مشهور به دین قیچی شهرستان اقلید به شرح ذیل اتخاذ تصمیم گردید.

با توجه به گزارش شماره 85528-23/12/1385 اداره کل منابع طبیعی استان مبنی بر تخریب و شخم اراضی توسط شرکت سبزه زار بدون تامین آب اراضی شورای هیات نسبت به اصلاح مصوبه 14/9/1385 (ثبت شده در مورخ 22/9/1385 دفتر سازمان) به شرح ذیل اقدام می‌نماید:

1- منظور از احیای اراضی این است که شرکت ابتدا نسبت به تامین آب اراضی ظرف مدت 9 ماه اقدام نماید. لذا مدیریت جهاد کشاورزی می‌بایست نسبت به انجام مکاتبات و امکان تامین در اداره امور آب شهرستان اقدام و ضمناً شرکت مذکور حق تخریب و تصرف اراضی یا استحصال آب را ندارد.

2- بر اساس میزان دبی آب قابل استحصال از سمت غرب اراضی منتهی به حوزه شهر اقلید نسبت به واگذاری اراضی تصمیم گیری خواهد شد.

3- ضروری است شرکت لیست سهامدار و کارمند شاغل خود را حذف و در مهلت مقرر در بند یک نسبت به تامین آب اقدام در غیر این صورت به موجب این صورتجلسه واگذاری اراضی کلاً لغو می‌گردد»

د- در خصوص صلاحیت هیات عمومی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به خواسته، پرونده به جلسه هیات عمومی ارجاع شد.

هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 24/12/1395 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.

رای هیات عمومی

مطابق بند 1 ماده 12 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392، رسیدگی به شکایات، تظلمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از آیین‌نامه ها و سایر نظامات و مقررات دولتی و شهرداریها و موسسات عمومی غیر دولتی در مواردی که مقررات مذکور به علت مغایرت با شرع یا قانون و یا عدم صلاحیت مرجع مربوط یا تجاوز و یا سوء استفاده از اختیارات یا تخلف در اجرای قوانین و مقررات یا خودداری از انجام وظایفی که موجب تضییع حقوق اشخاص می‌شود، از جمله صلاحیتها و وظایف هیات عمومی دیوان عدالت اداری است. نظر به اینکه صورتجلسات مورد شکایت از مصادیق آیین‌نامه ها و سایر نظامات مصرح در بند 1 ماده 12 قانون فوق الذکر نیست و متضمن وضع قاعده آمره عام الشمول نیست و در آنها مواردی در خصوص زمین واگذاری به شرکت سبزه زار اقلید اعلام شده است، بنابراین قابل رسیدگی و اتخاذ تصمیم در هیات عمومی دیوان عدالت اداری تشخیص نشد و پرونده جهت رسیدگی موردی به شعبه ارجاع می‌شود.

مرتضی علی اشراقی- معاون قضایی دیوان عدالت اداری

منبع