رای شماره 1022 مورخ 1396/10/12 هیات عمومی دیوان عدالت اداری

بسم الله الرحمن الرحیم

شماره دادنامه: 1022

تاریخ دادنامه: 12/10/1396

کلاسه پرونده: 95/518

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: شرکت پشتیبان توسعه مهرونداد با وکالت آقای علی رضانژاد

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره 4913/260/د-14/11/1392 سازمان امور مالیاتی کشور

گردش کار: شرکت پشتیبان توسعه مهرونداد با وکالت آقای علی رضانژاد به موجب دادخواستی ابطال بخشنامه شماره 4913/260/د-14/11/1392 سازمان امور مالیاتی کشور را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

"ریاست محترم دیوان عدالت اداری (هیات عمومی دیوان عدالت اداری)

با سلام احتراماً ضمن پوزش خواهی از تصدیع اوقات به استحضار می رساند در تاریخ 22/10/1392 معاونت حقوقی رئیس جمهور نظریه ای مبنی بر معافیت روغن نباتی تصفیه نشده از پرداخت مالیات و عوارض ارزش افزوده صادر که این نظریه منجر به صدور بخشنامه ای در تاریخ 14/11/1392 توسط معاونت مالیاتی ارزش افزوده تهران گردید و متاسفانه در این بخشنامه معاونت مالیاتی تاریخ اجرای این بخشنامه را برای 22/10/1392 معین نموده است. در حالی که به استناد مواد 2 و 4 قانون مدنی اثر قانون نسبت به آتیه است و قانون نسبت به ماقبل خود هیچ اثری ندارد و عطف به ماسبق نمی گردد و به همین منظور آیین‌نامه ها و تصویب نامه ها و بخشنامه های دولتی به طریق اولی باید از این قاعده تبعیت نمایند. لذا چون بخشنامه مزبور برخلاف این قاعده وضع شده است و تاریخ اجرای آن را 22/10/1392 تعیین نموده ناگزیر تسری آن به ماقبل صحیح نمی‌باشد. لذا با عنایت به مراتب فوق تقاضا داریم به منظور جلوگیری از تضییع حقوق این شرکت این قسمت از بخشنامه مذکور را که تاریخ اجرای آن را از 22/10/1392 به بعد تعیین نموده است را ابطال فرمایند. ضمناً جهت تضییع حقوق موکل اثر ابطال به زمان تصویب طبق ماده 13 قانون دیوان مورد استدعاست."

متن بخشنامه مورد اعتراض به قرار زیر است:

118

92

معافیت روغن نباتی موضوع بند (4) ماده (12) قانون مالیات بر ارزش افزوده

الف

مخاطبین

روسای محترم امور مالیاتی شهر و استان تهران

مدیران کل محترم مالیات بر ارزش افزوده شهر و استان تهران

مدیرکل محترم امور مالیاتی مودیان بزرگ

مدیران کل محترم امور مالیاتی استانها

موضوع

ابلاغ نظریه معاونت محترم حقوقی به شماره 158591/17075-22/10/1392 مبنی بر معافیت روغن نباتی خام (تصفیه نشده) از شمول قانون مالیات بر ارزش افزوده

به پیوست نظریه شماره 67767/17075-9/5/1392 سرپرست محترم امور هماهنگی و رفع اختلافات حقوقی دستگاههای اجرایی ریاست جمهوری در خصوص روغن نباتی تصفیه نشده، که به موجب نظریه شماره 158591/17075-22/10/1392 معاونت محترم حقوقی رئیس جمهور مورد تایید و تاکید قرار گرفته، جهت اطلاع و اقدام لازم ابلاغ می‌گردد.-معاونت مالیاتی بر ارزش افزوده اداره دارایی

در پاسخ به شکایت مذکور، به موجب لایحه شماره 275611/212/د-13/7/1395 توضیح داده است که:

"به استحضار می رساند: با توجه به نظریه حقوقی شماره 67767/17075-9/5/1392 سرپرست امور هماهنگی و رفع اختلافات حقوقی دستگاههای اجرایی معاونت حقوقی ریاست جمهوری که به موجب نظریه شماره 158591/17075-22/10/1392 معاونت حقوقی رئیس جمهور مورد تایید و تاکید واقع شده است، «روغن نباتی خام (تصفیه نشده) نیز مشمول بند (4) ماده (12) قانون مالیات بر ارزش افزوده قرار گرفته و معاف از مالیات بر ارزش افزوده می‌باشد.»

در این راستا، سازمان امور مالیاتی کشور با صدور بخشنامه شماره 4913/260/د-14/11/1392 (بخشنامه موضوع شکایت) مفاد نظریه های یاد شده را مبنی بر معافیت روغن نباتی خام (تصفیه نشده) از شمول قانون مالیات بر ارزش افزوده به واحدهای مالیاتی ابلاغ و آن را از تاریخ 22/10/1392 (زمان صدور نظریه اخیرالذکر معاونت محترم حقوقی رئیس جمهور) لازم الاجرا اعلام کرده است.

با عنایت به مراتب فوق و با استناد به نامه شماره 3348/260/د-6/7/1395 معاون مالیات بر ارزش افزوده سازمان متبوع و نظر به عدم نقض و تجاوز به قوانین و عدم خروج از صلاحیتهای ذاتی سازمان امور مالیاتی کشور در راستای مواد 7 و 9 (بند ث آن) از آیین‌نامه اجرایی بند (الف) ماده (59) «قانون برنامه سوم توسعه...» موضوع مصوبه شماره 27133/ت23913 ه--10/6/1380 هیات وزیران، با توجه به ماده 12 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392، رسیدگی و رد شکایت شاکی را درخواست می‌نماید."

هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 12/10/1396 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.

رای هیات عمومی

مطابق ماده 53 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 17/2/1387 مقرر شده «تاریخ اجرای این قانون در رابطه با مواد 18، 24، 25، 28، 31، 35، 36، 42 و 48 از تاریخ تصویب و در مورد ماده 51 از اول ماه پس از تصویب این قانون خواهد بود و سایر مواد آن از اول مهر ماه سال 1387 است.» با توجه به اینکه مطابق بند 4 ماده 12 قانون مذکور عرضه و واردات روغن نباتی از پرداخت مالیات معاف بوده و با لحاظ حکم ماده 53 قانون مذکور، حکم ماده 12 از ابتدای مهر سال 1387 مجری است، بنابراین حکم بخشنامه شماره 4913/260/د- 14/11/1392 از این حیث که تاریخ اجرای عدم شمول قانون مالیات بر ارزش افزوده بر روغن نباتی خام (تصفیه نشده) را 22/10/1392 تعیین کرده در حالی که از ابتدای مهر سال 1387 باید اجرا می شد، مغایر قانون است و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 88 و 13 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال می‌شود.

محمدکاظم بهرامی - رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری

منبع