تاریخ دادنامه قطعی: ۱۳۹۳/۱۲/۲۷
شماره دادنامه قطعی: ۹۳۰۹۹۷۰۹۲۵۷۰۰۱۷۰

پیام: شورای حل اختلاف حتی با حضور قاضی نیز دادگاه دادگستری محسوب نمی شود؛ بنابراین ارسال پرونده به دیوان عالی کشور جهت تعیین مرجع صالح از سوی شورای حل اختلاف پذیرفته نیست.

رأی خلاصه جریان پرونده

آقایان م. و م.س. دادخواستی به طرفیت آقای ف.ف. به خواسته وصول طلب (حقوق) به مبلغ پانزده میلیون ریال تقدیم که به ش. شهر م. ارجاع می‌گردد. در جلسه مقرر نامبردگان اظهار می‌دارند: مبلغ مذکور را بابت پروژه انجام شده از خوانده طلبکار هستند. خوانده پاسخ می‌دهد: رسید ارائه شده را قبول دارد، لیکن بدهی به آقای س. ندارد. قاضی شورای حل اختلاف طی رأی شماره ۱۷۱ مورخه ۱۳۹۳/۱۱/۲۶ مطالبه خواهان‌ها را بابت دستمزد کار و در صلاحیت مراجع حل اختلاف مستقر در اداره کار و امور اجتماعی استان البرز دانسته، قرار عدم صلاحیت به شایستگی و اعتبار مراکز مذکور صادر و در اجرای ماده ۲۸ قانون آیین دادرسی مدنی، پرونده را جهت تعیین مرجع صالح به دیوان‌عالی کشور ارسال، که پرونده به این شعبه جهت رسیدگی در تاریخ ۱۳۹۳/۱۲/۱۳ ارجاع شده است. اینک گزارش آن تقدیم می‌گردد.

رأی شعبه دیوان عالی کشور

نظر به اینکه ماده ۲۸ قانون آیین دادرسی مدنی، دیوان‌عالی کشور را مرجع حل اختلاف در صلاحیت بین دادگاه‌های عمومی و نظامی و انقلاب با مراجع غیر قضایی قرار داده است و شورای حل اختلاف حتی با حضور قاضی شورا، دادگاه دادگستری محسوب نمی‌گردد، بنابراین پرونده قابلیت طرح و رسیدگی در دیوان‌عالی کشور ندارد. موضوع مشمول ماده ۱۶ قانون تشکیل شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۳۸۷ است. پرونده اعاده می‌شود تا وفق مقررات ماده مذکور به مرجع ذی‌صلاح ارسال نمایند.

رئیس و عضو معاون شعبه ۴۲ دیوان‌عالی کشور

علیزاده- ذات عجم