تاریخ دادنامه قطعی: ۱۳۹۳/۱۰/۲۹
شماره دادنامه قطعی: ۹۳۰۹۹۷۰۹۲۵۱۰۲۹۵۱

پیام: رسیدگی به بزه کلاهبرداری رایانه ای، در صلاحیت دادگاه محل وقوع بانک افتتاح کننده حساب(محل واریز وجه) است.

رأی خلاصه جریان پرونده

شعبه سوم بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب... در خصوص شکایت آقای ب. دایر بر برداشت اینترنتی از حساب وی(کلاهبرداری اینترنتی) با این استدلال که متهم در حوزه قضایی شهرستان... دستگیرشده است طی قرار شماره ۰۶۹۲- ۱۳۹۲/۰۷/۱۲ و با استناد به ماده ۵۴ قانون آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری به اعتبار صلاحیت دادسرای عمومی و انقلاب... اظهارنظر نموده است. بازپرس شعبه ۵ دادسرای عمومی و انقلاب... نیز با این استدلال که پرونده موردنظر مربوط به متهم در دادسرای عمومی و انقلاب... منجر به صدور قرار مجرمیت و کیفرخواست شده و در دادگاه مطرح و منتهی به صدور رأی شده است و رسیدگی توأم ممکن نبوده با ردّ صلاحیت خود به اعتبار صلاحیت دادسرای...(مرجع قضایی محل وقوع جرم) قرار صادر کرده است و با حدوث اختلاف در صلاحیت پرونده به دیوان عالی کشور ارسال که جهت رسیدگی به این شعبه ارجاع و اینک حسب‌الارجاع تحت نظر قرار دارد.

رأی شعبه دیوان عالی کشور

با توجه به محتویات پرونده و مفاد شکایت شاکی و محل افتتاح حساب وی که در شهرستان... بوده و با عنایت به مفاد رأی وحدت رویه شماره ۷۲۹- ۱۳۹۱/۱۲/۰۱ هیئت عمومی دیوان عالی کشور با تأیید قرار صادره از دادسرای... بین مرجع مذکور و دادسرای... حل اختلاف می‌گردد.

شعبه ۳۶ دیوان عالی کشور

ابراهیم بهنام اصل - محمد سلیمانی