تاریخ دادنامه قطعی: ۱۳۹۳/۰۷/۰۵
شماره دادنامه قطعی: ۹۳۰۹۹۷۰۹۰۸۴۰۰۴۲۰

پیام: مرجع صالح تجدیدنظر از حکم محکومیت به حد سرقت، دادگاه تجدیدنظر استان است.

رأی خلاصه جریان پرونده

در خصوص اتهام آقایان ۱- الف. ۲- م. ۳- س. ۴- الف. ۵- م. دایر بر تحصیل ما مسروقه و مشارکت در فقره سرقت تعزیری و ۹ فقره سرقت حدّی موضوع شکایت آقایان ۱- م. ۲- ح. ۳- ر. ۴- س. ۵- ح. ۶- ک. ۷- ق. ۸- م. ۹- ز. ۱۰- ص. دادسرای عمومی و انقلاب... پس از تکمیل تحقیقات و صدور قرار مجرمیت مبادرت به صدور کیفرخواست برای متهمین دایر بر نه فقره مجموعاً سرقت موجب حدّ قطع ید و هفت مورد سرقت موجب تعزیر درخواست مجازات می نماید. شعبه ۱۰۲ دادگاه عمومی جزایی... مسئول رسیدگی می‌باشد که پس از تشکیل جلسات دادگاه مبادرت به انشاء رأی می نماید و در خصوص سرقت موجب حدّ قطع ید متهمین م. و س. و الف. را به قطع چهار انگشت دست راست محکوم می نماید و در مورد اتهام سرقت تعزیری نیز تصمیم مقتضی اتخاذ می کند. این رأی مورد اعتراض آقایان ن. و الف. و س. و م. واقع می‌شود. شعبه سوم دادگاه تجدیدنظر استان کرمانشاه تجدیدنظرخواهی ن. و م. را مردود، رأی معترض عنه را در خصوص آن ها تأیید می کند و در مورد تجدیدنظرخواهی آقایان الف. و س. به صلاحیت رسیدگی دیوان عالی کشور رأی صادر می کند. پرونده به دیوان عالی کشور ارسال، به این شعبه ارجاع می‌گردد. این شعبه پس از بررسی به شرح آتی رأی صادر می کند.

رأی شعبه دیوان عالی کشور

نظر به محتویات پرونده و کیفیات منعکس در آن در خصوص تجدیدنظرخواهی آقایان الف. و س. و م. و ن. از رأی مذکور با توجه به تبصره ۴ ماده ۴ و بند یک ماده ۲۰ قانون تشکیل دادگاه های و انقلاب رسیدگی به مجازات حدّ قطع ید (سرقت) در صلاحیت دادگاه های عمومی جزایی می‌باشد و مرجع تجدیدنظر آن هم دادگاه تجدیدنظر استان می‌باشد، لذا دیوان عالی کشور صالح به رسیدگی نبود به صلاحیت رسیدگی دادگاه تجدیدنظر استان کرمانشاه شعبه سوم رأی صادر می‌گردد. دفتر پرونده به مرجع مرسل اعاده شود.

مستشار شعبه بیست و چهارم دیوان عالی کشور - عضو معاون

شوشتری - احتشامی