تاریخ دادنامه قطعی: ۱۳۹۳/۰۹/۰۴
شماره دادنامه قطعی: ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۴۲۰۱۰۷۸

پیام: بازداشتن از کسب وکار به نحو تعرض، فاقد وصف مجرمانه است.

رأی دادگاه بدوی

در خصوص اتهام آقای م.، ۴۵ ساله، آزاد به قید التزام با تعیین وجه التزام، دایر بر بازداشتن از کسب وکار به نحو تعرض به شاکی آقای ع.، موضوع شکایت شاکی و گزارش مرجع انتظامی؛ با توجه به جمیع محتویات پرونده و تحقیقات انجام شده و با عنایت به اظهارات شاکی در جلسه رسیدگی و دفاعیات متهم در مرحله تحقیقات مقدماتی و نظر به عدم احراز وقوع جرم و عدم صدق عنوان جزایی بر اقدامات موردادعای دادسرا مستنداً به ماده ۱۷۷ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری رأی برائت صادر و اعلام می‌گردد. رأی صادره حضوری و ظرف مهلت ۲۰ روز از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.

رئیس شعبه ۱۰۲ دادگاه عمومی جزایی رباط کریم - فرهمندفر

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای ع. نسبت به دادنامه شماره ۷۵۹- ۹۳۰ مورخه ۱۵/۰۵/۹۳ صادره از شعبه ۱۰۲ دادگاه عمومی جزایی رباط کریم که به موجب آن و طبق شکایت ایشان علیه آقای م. تحت عنوان بازداشتن از کسب وکار به نحو تعرض که رسیدگی به لحاظ عدم احراز وقوع بزه و عدم صدق عنوان جزایی منتهی به صدور حکم بر برائت مشتکی عنه گردیده است؛ توجهاً به مندرجات پرونده خصوصاً چون از ناحیه تجدیدنظرخواه ایراد و اعتراض موثری که موجبات نقض دادنامه موصوف را فراهم نماید ابراز و یا عنوان نگردیده و تجدیدنظرخواهی نیز با هیچ یک از موارد مندرج در ماده ۲۴۰ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری منطبق نمی‌باشد، علی هذا دادگاه اعتراض را مردود دانسته و مستنداً به بند الف ماده ۲۵۷ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری دادنامه معترض عنه را تأیید می نماید. رأی صادره قطعی می‌باشد.

رئیس شعبه ۴۲ دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه

راثی نصیری - اسماعیل نژاد