تاریخ دادنامه قطعی: ۱۳۹۳/۱۲/۱۷
شماره دادنامه قطعی: ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۲۴۰۲۲۰۵

پیام: والدین نمی توانند به موجب توافق با یکدیگر، حق فرزند مشترک نسبت به ملاقات با هرکدام از آنها را زایل کنند.

رأی دادگاه بدوی

دادخواست خواهان خانم ز.ج. به طرفیت آقای م.الف. به خواسته ملاقات فرزند مشترک ۶ ساله به نام الف، به شرح مندرجات دادخواست تقدیمی است. دادگاه با توجه به مندرجات دادخواست تقدیمی و اظهارات طرفین و وکیل خوانده در دادگاه و سایر محتویات پرونده و اینکه توافقات انجام شده فی‌مابین طرفین، حقی را که طفل جهت ملاقات با مادر خود را دارد از بین نمی‌برد فلذا با توجه به‌ مراتب مذکور و مستنداً به ماده ۱۱۷۴ از قانون مدنی حکم به ملاقات مادر با طفل مشترک از قرار هر ماه سه روز را صادر و اعلام می‌دارد. رأی صادره حضوری و ظرف ۲۰ روز قابل اعتراض در دادگاه تجدیدنظر است.

دادرس شعبه ۲۶۳ دادگاه عمومی حقوقی تهران - حیدری

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

در خصوص تجدیدنظرخواهی م.الف. به طرفیت ز.ج. نسبت به دادنامه شماره ۰۱۵۱۲ مورخ ۱۳۹۳/۱۰/۲۴ شعبه۲۶۳ محترم دادگاه عمومی تهران در پرونده کلاسه ۰۱۱۷۹ مبنی بر صدور حکم اجازه ملاقات مادر با فرزند مشترک وارد نمی‌باشد زیرا باتوجه به محتویات پرونده و امعان‌نظر در اوراق و مندرجات آن، مفاد لایحه تجدیدنظرخواهی و لوایح دفاعیه طرفین، مدلول دادنامه تجدیدنظرخواسته رأی صادر شده دادگاه بدوی بر اساس مستندات موجود در پرونده صادر گردیده است و با عنایت به اینکه تجدیدنظرخواه ایراد و اعتراض موجهی که موجبات نقض دادنامه اعتراض شده را فراهم آورد ابراز ننموده است لذا این دادگاه با عنایت به‌ مراتب مذکور ضمن رد درخواست تجدیدنظرخواهی، رأی صادر شده دادگاه بدوی را به استناد به مواد ۳۵۸ و ۳۶۵ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی تأیید می‌نماید. این رأی قطعی است.

رئیس و مستشار شعبه۲۴ دادگاه تجدیدنظر استان تهران

مرادی هرندی- روحانی