تاریخ دادنامه قطعی: ۱۳۹۳/۱۲/۱۱
شماره دادنامه قطعی: ۹۳۰۹۹۷۰۹۰۸۳۰۰۸۲۵

پیام: معافیت در سربازی به جهت مشکل اعصاب و روان و کتمان آن جنون محسوب نمی‌شود و از موارد تدلیس در نکاح نیست.

رأی خلاصه جریان پرونده

در تاریخ ۱۳۹۳/۲/۳۱ خانم س.م. دادخواستی به طرفیت آقای م.الف. به خواسته فسخ نکاح تقدیم مجتمع قضائی خانواده تهران نموده و شرح داده در تاریخ ۱۳۹۲/۶/۲۸ با خوانده به عقد دائم ازدواج نمودم و علت درخواست فسخ را تدلیس و نداشتن اوصافی که عقد متبانیاً بر آن واقع شده عنوان و توضیح می‌دهد وی در مراسم خواستگاری و مذاکرات اولیه خود را لیسانس بارزگانی و دارای کارت پایان خدمت معرفی کرد پس از ملاحظه کارهای نامتعارف از وی بعد از شروع زندگی مشترک علی‌رغم اصرار من حاضر به نشان دادن مدرک کارشناسی نگردید و فروردین امسال مرا از خانه بیرون کرد و در اثر پیگیری متوجه شدم معافیت وی پزشکی از نوع بند ۶ ماده ۳۳ می‌باشد و به علت مشکل روانی معاف شده و در معافیت وی مدرک تحصیلی‌اش سیکل قید شده، در هر حال این شخص هم‌شأن من نبوده لذا درخواست فسخ نکاح و وصول مهریه مافی‌القباله با احتساب خسارات دادرسی را دارم، رسیدگی به شعبه ۲۳۸ دادگاه خانواده ارجاع می‌گردد آقای ف.ق. با تقدیم وکالت‌نامه از سوی آقای م.الف. و خانم ل.خ. نیز از سوی زوجه اعلام وکالت نموده‌اند در جلسه مورخ ۱۳۹۳/۴/۲۴ خوانده اظهار داشته من خودم را مهندس معرفی نکردم ایشان قبلاً پیش من مشغول بوده‌اند و خبر داشتند، خواهان اظهار می‌دارد وقتی با رفتارهای نامتعارف وی مداقه نمودم متوجه عدم تعادل روحی و روانی وی شدم و گفت معافیتم به خاطر قلبم می‌باشد که بعداً متوجه شدم معافیت وی به لحاظ مشکل روانی است وی خود را لیسانس مدیریت بازرگانی معرفی و بیماری‌اش را از من پنهان کرد تقاضای صدور حکم بر فسخ نکاح دارم وکیل خوانده اظهار می‌دارد دعوی ایشان حرجی نیست چون در جلسه تمکین نامبرده به زندگی با زوج اعلام آمادگی کرده و این خود دلیل بر رد دعوی فسخ نکاح است و درواقع مشکل لکنت زبان است و مشکل روانی ندارد و موضوع مدرک را نیز قبلاً با خواهان مطرح کرده... در هرحال درخواست رد دعوی نموده است دادگاه با اعلام ختم رسیدگی طی دادنامه شماره ۰۸۶۸ مورخ ۱۳۹۳/۶/۲۴ در خصوص دعوی خانم س.م. با وکالت خانم ل.خ. به طرفیت آقای م.الف. با وکالت ف.ق. به خواسته اعلام و تأثیر فسخ نکاح اگرچه ادعای خواهان و وکیل وی در اینکه خوانده به لحاظ بیماری روانی از سربازی معاف شده ولی این موضوع نمی‌تواند مثبت ادعای خواهان در فسخ نکاح باشد و جنون تلقی نمی‌شود لذا حکم به بطلان دعوی خواهان صادر نموده وکلای خواهان بدوی از دادنامه فوق‌الذکر تجدیدنظرخواهی نموده‌اند و شعبه ۲۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران برابر دادنامه شماره ۰۲۸۶- ۱۳۹۳/۸/۲۸ نظر به اینکه رأی مطابق محتویات پرونده و قانون بوده و تجدیدنظرخواه ایراد موثری در نقض ارائه نکرده لذا ضمن رد تجدیدنظرخواهی دادنامه تجدیدنظرخواسته را تأیید می‌نماید خانم س.م. متعاقب ابلاغ دادنامه اخیر نسبت بدان اعتراض فرجامی‌نموده و تقاضای نقض دادنامه فرجام‌خواسته را می‌نماید و دلائل خود را در پنج بند احصاء نموده که اجمالاً از این قرار است چندین سال پیش در شرکت فرجام‌خوانده مشغول به کار بودم و همه پرسنل ایشان را آقای مهندس خطاب می‌کردند و مدرک قاب‌شده پشت میز ایشان بود که حکایت از میزان تحصیلات وی (لیسانس) داشت پس از آغاز زندگی مشترک به‌طور اتفاقی متوجه شدم که ایشان گواهی‌نامه رانندگی ندارد و پس از پرس‌وجو متوجه شدم از خدمت سربازی هم معاف شده و دلیل آن مسائل روان‌پزشکی بوده و سپس متوجه شدم میزان تحصیلات وی نیز سوم راهنمائی است و اگر این موارد را می‌دانستم هرگز به این وصلت تن نمی‌دادم و برای من دارا بودن وصف سلامت و تحصیلات و شغل اساسی بوده و عقد متبانیاً بر آن واقع شده است ولی دادگاه محترم توجهی به آن ننموده و هستند افرادی که از موضوع باخبرند ولی تمایلی به ادای شهادت ندارند که با اصرار اینجانب آماده شده‌اند برای گواهی با توجه به مراتب درخواست نقض دادنامه را نموده است پرونده پس از طی مراحل قانونی به دیوان‌عالی کشور ارسال و رسیدگی به این شعبه ارجاع گردیده است.

رأی شعبه دیوان عالی کشور

فرجام‌خواه ایراد و اعتراض موثر و موجهی که نقض رأی فرجام‌خواسته را ایجاب نماید به‌عمل نیاورده است و ایراد بر دادنامه از حیث استدلال و استناد به قانون و رعایت قواعد دادرسی نیز در حدی نیست که نقض رأی را موجب گردد علی‌هذا دادنامه موصوف به شماره ۰۰۲۸۶- ۱۳۹۳/۸/۲۸ صادره از شعبه بیست و ششم دادگاه تجدیدنظر استان تهران خالی از اشکال موثر تشخیص و ابرام می‌گردد.

رئیس و مستشار شعبه ۲۳ دیوان عالی کشور

انصاری - جعفری