تاریخ دادنامه قطعی: ۱۳۹۳/۰۹/۱۰
شماره دادنامه قطعی: ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۳۹۰۱۱۴۹

پیام: اعمال مجازات های جایگزین حبس منوط به وجود شرایط قانونی ازجمله اخذ رضایت شاکی است.

رأی دادگاه بدوی

در خصوص شکایت شرکت ح. با مدیریت عاملی آقای ه. علیه ع.، دایر بر ایجاد مزاحمت تلفنی؛ دادگاه با توجه به اوراق پرونده و شکایت بی شائبه شاکی و گزارش مأمورین و پاسخ شرکت مخابرات مبنی بر تعلق شماره... به شرکت ن. با مدیریت عاملی متهم فوق الذکر و اقرار صریح متهم به تعلق خط مذکور به شرکت خود اگرچه در مقام دفاع بیان داشته متعلق به شرکت ک. که مسئول آن خانم م. است لکن دلیل و مدرک ارائه ننموده است و ملاحظه پرینت تلفن مذکور و برقراری ارتباط و سایر قرائن و امارات موجود در پرونده بزه انتسابی ثابت تشخیص، مستنداً به ماده ۶۴۱ قانون مجازات اسلامی با رعایت بند دو ماده سه قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین نامبرده را به پرداخت دو میلیون ریال جزای نقدی بدل از حبس محکوم می نماید. رأی صادره حضوری است و ظرف بیست روز پس از ابلاغ، قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران است.

رئیس شعبه ۱۰۳۲ دادگاه عمومی جزایی تهران - روحانی فر

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

تجدیدنظرخواهی آقای ه. مدیرعامل شرکت ح. از دادنامه شماره ۴۳۷ مورخ ۱۹/۰۵/۹۳ صادره از شعبه ۱۰۳۹ دادگاه عمومی جزایی تهران که وکیل تجدیدنظرخواه برحسب لایحه تقدیمی تقاضای مجازات مقرر در قانون را می نماید و آقای ع. محکوم علیه دادنامه بدوی که از حیث اتهام ایجاد مزاحمت تلفنی به پرداخت جزای نقدی بدل از حبس محکوم شده به رأی دادگاه اعتراض و تقاضای نقض حکم را از دادگاه تجدیدنظر نموده که پرونده به تجدیدنظر استان و این شعبه ارجاع گردیده که با وصول سابقه و ملاحظه آن اولاً کیفرخواست دادسرا برای متهم ع.، ۳۰ ساله، بابت اتهام ایجاد مزاحمت تلفنی می‌باشد که دادگاه بدوی به موجب کیفرخواست حکم صادر نموده و آقای ع. را محکوم به پرداخت جزای نقدی نموده و از جهت دیگر آقای ع. منکر فعل ارتکابی شده که باید گفت تلفن موبایل مندرج در دادنامه دادگاه بدوی که برحسب گزارش و استعلامات صورت گرفته در سابقه موجود است متعلق به شرکت ن. با مدیریت عاملی ع. بوده و گزارش ثبتی مانند اساسنامه و استعلام صورت گرفته موجود است که گزارشات موجود در سابقه و استعلامات به عمل آمده حکایت از ایجاد مزاحمت تلفنی توسط شرکت پ. (ن.) با مدیریت عاملی ع. می‌باشد ایرادات و دفاعیات ع. مردود اعلام می‌گردد. و اما اعتراض شرکت ح. نسبت به محکومیت که باید گفت فعل ارتکابی ایجاد مزاحمت تلفنی به موجب ماده ۶۴۱ قانون مجازات اسلامی بابت تعزیرات حبس ۱ ماه تا ۶ ماه بوده و به موجب ماده ۶۶ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ نسخ ضمنی شده چون قانون گذار ماده مرقوم را در فصل مجازات و جایگزین حبس پیش بینی نموده ماده ۷۹ مرتبط با این فصل به تصویب رسیده و در روزنامه رسمی منتشر گردیده و در ماده ۶۴ اعمال مجازات جایگزین حبس را مشروط به شرایط گذشت شاکی و وجود جهات تخفیف می داند که این ۲ لازم و ملزوم می‌باشد و تبصره ۳ ماده ۲۲ قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب و ماده ۲۵۸ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری اعمال مجازات در دادگاه تجدیدنظر ممنوع است مگر این که شاکی یا دادستان اعتراض کرده باشند که در این پرونده شاکی به میزان مجازات اعتراض و مقرر داشته حداقل مقررات قانونی رعایت نشده و از جهتی دادگاه می بایست مدت حبس را تعیین می کرد و سپس تبدیل به مجازات نقدی می نمود و نباید در تبدیل به قانون منسوخ استناد کرد. فلذا دادگاه ضمن رد اعتراض ع. و پذیرش اعتراض وکیل شرکت ح. و به استناد مواد مرقوم و رعایت ماده ۲۵۰ قانون آیین دادرسی مذکور و با رعایت ماده ۶۴۱ قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۵ و رعایت صدر ماده ۶۴ میزان مجازات تجدیدنظرخوانده آقای ع. به مدت ۴ ماه حبس تعیین می‌گردد و با عنایت به این که دادگاه بدوی حبس را تبدیل به جزای نقدی نموده و با توجه به جمیع جهات ضمن تعیین حبس و تعیین جزای نقدی ۲ میلیون ریال بدل از حبس با اصلاحات محکوم می نماید. رأی صادره قطعی است.

رئیس شعبه ۳۹ دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه

شفیعی خورشیدی - موسی پور