مجازات نگهداری مشروبات الکلی خارجی

تاریخ دادنامه قطعی: 1393/09/10
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: مجازات نگهداری مشروبات الکلی خارجی، بر اساس قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز تعیین می‌شود؛ لذا حبس و شلاق ندارد.

رای دادگاه بدوی

به موجب کیفرخواست شماره 700289 - 02/06/89 صادرشده از دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه 21 تهران؛ ب. 24 ساله و متاهل و دارای سابقه کیفری متهم است به نگه داری مشروب الکلی و تجهیزات دریافت از ماهواره. دادگاه با عنایت به محتویات پرونده و گزارش مامورین و کشف حدود 18 قوطی مشروب الکلی و یک دستگاه رسیور متعلق به متهم و اقرار صریح و مقرون به واقع وی همراه با اظهار ندامت و سایر امارات و قرائن بزهکاری وی را محرز دانسته و به استناد مواد 702 قانون اصلاح موادی از قانون مجازات اسلامی مصوب 02/03/75 و 9 قانون ممنوعیت بکارگیری تجهیزات دریافت از ماهواره و بند 5 ماده 22 قانون مجازات اسلامی 1370 به جهت وضعیت خاص متهم و وضعیت تاهل نامبرده وی را با اعمال تخفیفات به پرداخت ده میلیون ریال جزای نقدی در حق صندوق دولت محکوم می کند و مشروبات مکشوفه در اجرای ماده 10 قانون مجازات اسلامی معدوم و تجهیزات مذکور نیز تحویل سازمان صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران گردد. این رای حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ، قابل اعتراض در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.

رئیس شعبه --- دادگاه عمومی جزایی تهران - غفاری

رای دادگاه تجدیدنظر استان

در خصوص درخواست سرپرست محترم اجرای احکام دادسرای ناحیه 21 تهران جهت ادغام محکومیت های آقای ب. که طی دادنامه شماره --- - 01160 این شعبه ناظر به دادنامه شماره --- مورخ 17/06/89 شعبه --- دادگاه عمومی جزایی تهران به اتهام نگه داری مشروب الکلی و تجهیزات دریافت از ماهواره به ده میلیون ریال جزای نقدی و به موجب دادنامه شماره --- مورخ 21/01/91 شعبه --- دادگاه عمومی جزایی تهران به اتهام نگه داری 35 قوطی مشروب الکلی به پرداخت مبلغ بیست میلیون ریال جزای نقدی بدل از حبس و تحمل 20 ضربه شلاق تعزیری و به پرداخت مبلغ بیست میلیون ریال جزای نقدی بابت ارزش تجاری مشروبات مکشوفه در حق صندوق دولت محکوم گردیده است؛ دادگاه درخواست واصله را منطبق با موازین قانونی تشخیص داده و مستندا به ماده 184 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری ضمن نقض احکام مربوط به مشروبات الکلی دادنامه های مذکور نظر به نوع مشروبات مکشوفه و ارزش عرفی آن کمتر از مبلغ یک صد میلیون ریال می‌باشد و توجها به این که قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز 1392 نسبت به قانون سابق ( 1387 ) اخف می‌باشد مستندا به بند ب ماده 10 قانون مجازات اسلامی 1392 و بند ب ماده 22 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز 1392 نامبرده را صرفا به پنج برابر ارزش تجاری کالای ممنوع طبق نظریه کارشناس گمرک ایران محکوم می‌نماید. این رای قطعی است.

رئیس شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه

سلیمی - کمالی

منبع
برچسب‌ها