بخش اول - تعاریف

از قانون مقررات استخدامی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی
استخدام در سپاه عبارتست از گزینش افراد واجد صلاحیت برای انجام خدمت موظف در یکی از مشاغل پیش بینی شده در این قانون.
مشاغل سپاه، ستاد کل و وزارت از نظر ماهیت شغل، به سه گروه تقسیم می‌شوند: شغل نظامی، شغل کارمندی و شغل مشترک.
تبصره 1 - مشاغل فرماندهی، مدیریتهای سطوح بالای سپاه و سایر مشاغلی که نیاز به دانش و مهارت نظامی داشته یا در ارتباط مستقیم با ماموریتهای نظامی سپاه باشند از مشاغل نظامی محسوب می‌شوند.
تبصره 2 - غیر از مشاغل موضوع تبصره 1 این ماده، مدیریت سایر رده های سپاه و سایر مشاغلی که با پشتیبانی های مستقیم و نیز غیرمستقیم ماموریتهای نظامی سپاه ارتباط دارند از مشاغل مشترک می‌باشند.
تبصره 3 - مشاغل نظامی، کارمندی، و مشترک با رعایت مفاد این قانون در جداول سازمان مشخص می‌شود.
پرسنل سپاه کسانی هستند که برابر شرایط و مقررات مندرج در این قانون و یا قانون خدمت وظیفه عمومی به خدمت پذیرفته می‌شوند و عبارتند از:
الف - کادر ثابت.
ب - وظیفه.
ج - پیمانی.
د - بسیجی.
کادر ثابت به پرسنلی اطلاق می‌گردد که برای انجام خدمت مستمر در سپاه استخدام می‌شوند و عبارتند از:
الف - پاسداران رسمی (نظامیان).
ب - کارمندان.
ج - محصلین.
پاسداران رسمی به پرسنلی اطلاق می‌گردد که برای جهاد در راه خدا و پاسداری و دفاع مسلحانه از انقلاب اسلامی و دستاوردهای آن و نظام جمهوری اسلامی ایران به استخدام سپاه در آمده و پس از طی دوره های آموزشی لازم به یکی از درجات پیش بینی شده در این قانون نائل و از لباس و علائم نظامی استفاده می نمایند.
کارمندان پرسنلی هستند که بر اساس مدارج تحصیلی و یا مهارت تجربی و تخصصی استخدام شده و بدون استفاده از لباس و علائم نظامی، به یکی از رتبه های پیش بینی شده در این قانون نائل می‌شوند.
محصلین، پرسنلی هستند که به منظور خدمت در کادر ثابت به عنوان پاسدار رسمی یا کارمند استخدام و قبل از انتصاب در یکی از مشاغل مندرج در این قانون در یکی از مراکز آموزشی سپاه، یا سایر موسسات آموزشی به هزینه سپاه مشغول تحصیل می‌باشند.
پرسنل وظیفه کسانی هستند که مطابق قانون خدمت وظیفه عمومی در یکی از دوره های ضرورت، احتیاط یا ذخیره مشغول خدمت می‌باشند.
پرسنل پیمانی به کسانی اطلاق می‌گردد که خدمت پیمانی را به صورت نظامی یا کارمند برابر مقررات مندرج در این قانون انجام می دهند.
پرسنل بسیجی به افرادی اطلاق می‌شود که جهت تحقق ارتش بیست میلیونی تحت پوشش سپاه در می آیند و عبارتند از:
الف - بسیجی عادی: عموم اقشار معتقد به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اهداف انقلاب اسلامی هستند که پس از گذراندن دوره آموزش عمومی به خدمت ارتش بیست میلیونی درآمده و سازماندهی می‌شوند.
ب - بسیجی فعال: آن دسته از بسیجیان عادی داوطلب هستند که واجد شرایط لازم بوده و پس از گذراندن دوره های آموزشی، سازماندهی شده و ضمن شرکت در برنامه های حفظ انسجام در انجام ماموریتهای محوله با سپاه همکاری می کنند.
ج - بسیجی ویژه (پاسداران افتخاری):پرسنلی هستند که صلاحیتهای یک پاسدار را دارا می‌باشند و پس از گذراندن آموزشهای مطروحه در این قانون سازماندهی گردیده و متعهد می گردند تا به هنگام نیاز به طور تمام وقت در اختیار سپاه قرار گیرند.
سپاه می‌تواند از پرسنل رسمی وزارتخانه ها و موسسات وابسته به دولت یا نهادهای انقلابی و نیروهای مسلح با کسب موافقت سازمان مربوطه به تناسب در وظایف مورد نیاز بر طبق آیین‌نامه ای که توسط ستاد کل سپاه با همکاری وزارت تهیه و به تصویب هیات دولت می‌رسد به صورت مامور و یا انتقال استفاده نماید.
تبصره - انتقال یا مامور به خدمت نمودن اینگونه پرسنل در زمان جنگ و بحران، تابع ضوابط خاصی است که توسط ستاد کل سپاه با همکاری وزارت و سازمان امور اداری و استخدامی کشور تهیه و به تصویب فرماندهی کل خواهد رسید.
افراد خرید خدمت سپاه، ستاد کل و وزارت دفاع به کسانی اطلاق می‌شود که بر طبق مقررات مربوط خدمت مشخصی را برابر قرارداد تنظیمی انجام می دهند.