ماده 11 قانون حفاظت و بهره‌‌ برداری از جنگلها و مراتع

مجری طرح ملزم است مازاد مقطوعات را در مدتیکه در پروانه قطع تصریح می ‌شود از جنگل خارج کند.