تاریخ دادنامه قطعی: ۱۳۹۳/۰۷/۱۴
شماره دادنامه قطعی: ۹۳۰۹۹۷۰۹۰۷۴۰۰۸۷۱

پیام: تکثیر و توزیع آثار سمعی و بصری مستهجن از طریق گوشی تلفن همراه، مشمول قانون جرائم رایانه ای است.

رأی خلاصه جریان پرونده

اتهام آقایان ع. و م.، دایر بر مشارکت در تولید و تهیه فیلم مستهجن از صحنه تجاوز جنسی موضوع شکایت شاکی خصوصی و کیفرخواست دادسرا، رسیدگی و به شرح استدلال مقید در دادنامه شماره ۹۲۰۰۰۴۸۹- ۲۸/۱۰/۹۲ خاصه کشف فیلم مستهجن از گوشی تلفن همراه ردیف اول و اقاریر صریح آنان در دادگاه، بزهکاری مشارالیهما احراز و به استناد بند الف ماده ۳ قانون نحوه مجازات اشخاصی که در امور سمعی و بصری فعالیت غیرمجاز دارند هریک به تحمل سه سال حبس تعزیری، ضبط گوشی موصوف، پرداخت مبلغ یک صد میلیون ریال جزای نقدی در حق دولت و هفت سال محرومیت از اقامت (محل وقوع جرم) محکوم و رأی مرقوم به موجب دادنامه شماره ۹۳۰۰۰۶- ۱۷/۰۱/۹۳ صادره از شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان مرکزی با رد اعتراض تأیید و قطعیت آن اعلام شده است. وکیل محکوم علیهما به شرح لایحه تقدیمی که قرائت خواهد شد و پرداخت هزینه دادرسی نسبت به رأی قطعی اخیرالذکر درخواست تجویز اعاده دادرسی نموده و رسیدگی پس از ثبت به کلاسه فوق به این شعبه محول شده است.

رأی شعبه دیوان عالی کشور

مستفاد از منطوق صریح دادنامه بدوی اساساً عمل متهمین (مستدعیان فعلی اعاده دادرسی) تکثیر و توزیع عمده آثار سمعی و بصری مستهجن نیست بلکه فعل ارتکابی آنان از حیث میزان و مقدار فعالیت مخرب و حرام، مشمول تبصره ۴ ماده ۳ قانون نحوه مجازات اشخاصی که در امور سمعی و بصری فعالیت های غیرمجاز می نمایند و منصرف از بند الف و تبصره ۲ ماده یاد شده بوده و ازاین رو تعیین مجازات طبق بند الف ماده ۳ قانون موصوف غیرمتناسب می‌باشد، از طرفی نوع بزه ارتکابی توسط متهمین به لحاظ این که به صورت نوار، دیسکت و لوح های فشرده صورت نگرفته است، از شمول قانون مورد استناد خارج و تابع قانون جرائم رایانه ای ۱۳۸۸ می‌باشد، بنا به مراتب تقاضای وکیل محکوم علیهما ب. و ع. مبنی بر تجویز اعاده دادرسی نسبت به رأی قطعی شماره ۹۳۰۰۰۶- ۱۷/۰۱/۹۳ صادره از شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان مرکزی با فقره ۶ و ۷ ماده ۲۷۲ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری منطبق است و ضمن پذیرش تقاضا و تجویز اعاده دادرسی و به لحاظ مواد ۲۷۴ و ۲۷۵ قانون یادشده، رسیدگی مجدد به دادگاه هم عرض دادگاه صادرکننده رأی قطعی ارجاع می‌گردد.

رئیس شعبه چهاردهم دیوان عالی کشور - عضو معاون

صابر - خلف رضائی