تاریخ نظریه: ۱۳۹۴/۰۳/۱۰
شماره نظریه: ۷/۹۴/۶۳۷
شماره پرونده: ۹۳-۹۱-۲۱۸۱

استعلام:

...

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

۱- کلیه کارمندان دولت که رابطه استخدامی تحت هر عنوان (رسمی، پیمانی، قراردادی،خریدخدمت، روز مزد) با یکی از دستگاه­­های دولتی دارند، در صورت دارا بودن تصدی بیش از یک شغل دولتی، مشمول ماده واحده قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل مصوب ۱۳۷۳/۱۰/۱۱ می­شوند.
۳و۲- اعلام موافقت وزارتخانه­های دولتی با عضویت کارکنان رسمی خود در هیئت علمی در ساعات اداری، با توجه به تعریف شغل درتبصره ۲ قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل مصوب ۱۱/۱۰/۷۳، جزء اختیارات قانونی آنان نبوده و مغایر با قانون یاد شده می‌باشد (بدیهی است تدریس کارکنان مذکور در خارج از وقت اداری، بلا مانع است)
۴- به استناد تبصره ۱ ماده واحده قانون مارالذکر، دستگاه­های دولتی می­توانند، از اعضای هیئت علمی دانشگاه های دولتی به عنوان مأمور در دستگاه خود، استفاده نمایند و با آنها همانند مستخدم پیمانی رفتار نمایند، ولی استخدام رسمی و پیمانی و... اعضای مذکور، توسط دستگاه­های دولتی مجاز نمی­باشد./ع