تاریخ دادنامه قطعی: ۱۳۹۳/۱۱/۲۸
شماره دادنامه قطعی: ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۴۴۰۱۴۲۲

پیام: صرف داشتن وکیل، نمی تواند دلیل بر ملائت مدعی اعسار باشد.

رأی دادگاه بدوی

در خصوص دعوی م.خ. با وکالت ح.ع. به طرفیت الف.چ. با وکالت الف.م. به خواسته اعسار از هزینه دادرسی، نظر به اینکه خواهان دارای وکیل انتخابی بوده و این امر حاکی از ملائت وی بوده که بر خلاف ادعای مطروحه می‌باشد، لذا دادگاه با توجه به حاکمیت اصل ملائت با استناد به ماده ۱۲۵۷ قانون مدنی، حکم به رد دعوی اعسار صادر می‌نماید. رأی دادگاه حضوری و ظرف مهلت ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ، قابل اعتراض در مراجع تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.

رئیس شعبه ۲ دادگاه عمومی حقوقی شهرستان قدس - انصاری فرد

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای م.خ. با وکالت آقای ح.ع. به طرفیت آقای الف.چ. با وکالت بعدی آقای الف.م. نسبت به دادنامه شماره ۰۰۵۰۱ مورخ ۱۳۹۳/۴/۲۵ صادره از شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی شهر قدس که بر اساس آن حکم به رد دعوی تجدیدنظرخواه بخواسته اعسار از پرداخت هزینه دادرسی صادر و اعلام شده‌است؛ نظر به اینکه دادگاه بدوی به صرف داشتن وکیل برای مدعی اعسار مبادرت به صدور حکم بنحو مذکور نموده، در حالیکه صرف داشتن وکیل نمی‌تواند دایر بر ملائت مدعی اعسار باشد و طرف مقابل نیز دلیلی بر تمکّن مالی تجدیدنظرخواه ارائه نداده، از سوی دیگر این دادگاه با تشکیل جلسه دادرسی و استماع شهادت شهود، گواهان حاضر جملگی بر معسر بودن تجدیدنظرخواه در مورد پرداخت هزینه دادرسی شهادت داده‌اند، بر این اساس تجدیدنظرخواهی قابل انطباق با بند ه- و ج ماده ۳۴۸ قانون آیین دادرسی مدنی تشخیص، باستناد صدر ماده ۳۵۸ همان قانون و مواد ۵۰۵ و۵۰۶ قانون مارالبیان، ضمن نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته، حکم به اعسار موقت تجدیدنظرخواه از پرداخت هزینه دادرسی صادر و اعلام می‌گردد. رأی صادره قطعی است.

رئیس و مستشار شعبه ۴۴ دادگاه تجدیدنظر استان تهران

شیخ علیا لواسانی - کرمی