تاریخ نظریه: ۱۴۰۱/۱۱/۱۲
شماره نظریه: ۷/۱۴۰۱/۸۴۰
شماره پرونده: ۱۴۰۱-۱۶۸-۸۴۰ ک

استعلام:

با عنایت به ماده ۷۰ قانون آیین دادرسی کیفری «در مواردی که تعقیب کیفری منوط به شکایت شاکی است و بزه دیده محجور می‌باشد و ولی یا قیم نداشته یا به آنان دسترسی ندارد و نصب قیم نیز موجب فوت وقت یا توجه ضرر به محجور شود، تا حضور و مداخله ولی یا قیم یا نصب قیم و همچنین در صورتی که ولی یا قیم خود مرتکب جرم شده یا مداخله در آن داشته باشد، دادستان شخصی را به عنوان قیم موقت تعیین و یا خود امر کیفری را تعقیب می کند و...».
حال سوال اینجاست که در فرضی که متارکه حاصل شده و حضانت طفل قانوناً به مادر سپرده شده است، آیا مادر به عنوان سرپرست طفل حق اقامه دعوی و شکایت از جانب فرزند خود و نیز اعلام گذشت را دارد یا این که در این حالت هم نصب قیم می‌بایست صورت گیرد و اعلام رضایت نیز لزوما طبق تبصره ۲ ماده ۱۰۱ قانون مجازات اسلامی می‌بایست به تأیید دادستان برسد؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

اولاً، برابر ماده ۶ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱ «مادر یا هر شخصی که حضانت طفل یا نگهداری محجور را بر عهده دارد، حق اقامه دعوی برای مطالبه نفقه طفل و محجور را دارد». بنابراین اطلاق «اقامه دعوی» اعم از دعوای کیفری یا حقوقی به منظور مطالبه نفقه طفل می‌باشد و در واقع مقنن در جهت حمایت از اطفال و محجوران، این حق را به مادران یا اشخاص دیگری که حضانت یا نگهداری آنان را بر عهده دارند، داده است تا از کلیه طرق قانونی به منظور وصول نفقه طفل یا محجور تحت حضانت یا نگهداری، بهره‌مند گردند و مقید کردن حق مطالبه به صرف اقامه دعوای حقوقی برخلاف اطلاق ماده مزبور و در جهت کاستن از حمایت مورد نظر مقنن می‌باشد و مقررات فوق‌الذکر تعارضی نیز با مقررات ماده ۷۰ و نیز ماده ۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ ندارد؛ زیرا این مواد در جهت نفی حق قانونی مقرر در ماده ۶ قانون صدرالذکر نمی‌باشد. در هر حال، قانون عام لاحق مخصص قانون خاص سابق نیست.
ثانیاً، در خصوص سایر موارد، موضوع تابع ماده ۷۰ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ است.
ثالثاً، در فرض اخیر (موارد ماده ۷۰ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲) در صورت طرح شکایت کیفری از سوی مادر حسب مورد به قیمومت یا قیمومت موقت از طفل موضوع به ترتیب مشمول اطلاق و عموم ماده ۱۲۴۲ قانون مدنی و حکم مقرر در تبصره ۲ ماده ۱۰۱ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ است و صلح دعوی و یا تأثیر گذشت وی منوط به تصویب و تأیید دادستان است.