تاریخ دادنامه قطعی: ۱۳۹۳/۰۸/۲۰
شماره دادنامه قطعی: ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۳۴۰۱۰۸۱

پیام: تخفیف مجازات در جرائم غیرقابل گذشت منوط به رضایت کلیه شکات است.

رأی دادگاه بدوی

در خصوص اتهام آقای ع. دایر بر سرقت و تخریب و ورود به عنف موضوع شکایت خانم ن. و غیره؛ دادگاه با توجه به جمیع محتویات پرونده، شکایت شاکی، گزارش مرجع انتظامی، گواهی گواهان و کیفرخواست صادره مورخ ۱۹/۱۱/۹۰ و دفاعیات نماینده محترم دادستان و با عنایت به نحوه دستگیری متهم و اعتراف و اقرار مقرون به واقع وی و سایر قرائن و امارات موجود در پرونده وقوع بزه انتسابی را از ناحیه نامبرده محرز و مسلم تشخیص داده و با استناد به مواد ۶۵۶ و ۶۶۷ و ۶۹۴ و ۶۷۷ قانون مجازات اسلامی و با رعایت ماده ۴۷ قانون مارالذکر دادگاه متهم موصوف را از بابت اتهام سرقت به تحمل سه سال حبس تعزیری و هفتادوچهار ضربه شلاق تعزیری و رد عین و در صورت فقدان عین به رد مثل یا قیمت اموال مسروقه در حق شکات طبق موارد قید شده در قرار مجرمیت صادره مورخ ۱۹/۱۱/۹۰ بازپرس محترم شعبه سوم دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه ۱۱ تهران محکوم می نماید. هم چنین دادگاه متهم موصوف را از بابت اتهام تخریب به تحمل یک سال حبس تعزیری و از بابت اتهام ورود به عنف به تحمل سه سال حبس تعزیری محکوم می نماید. رأی صادره حضوری محسوب می‌گردد و ظرف مهلت ۲۰ روز پس از ابلاغ به طرفین، قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.

رئیس شعبه ۱۰۰۶ دادگاه عمومی جزایی تهران - لهراسبی پور

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

در خصوص تجدیدنظرخواهی سرپرست محترم دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه ۱۱ تهران از دادنامه شماره ۱۱۴۰ مورخ ۲۹/۰۹/۹۱ صادره از شعبه ۱۰۰۶ دادگاه عمومی جزایی تهران که به موجب آن با اعمال مفاد ماده ۲۷۷ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری در مجازات های آقای ع. اعمال تخفیف گردیده است؛ با توجه به این که محکوم علیه رضایت تمام شکات را علی رغم صراحت ماده استنادی اخذ ننموده است، تجدیدنظرخواهی واصله را منطبق با ماده ۲۴۰ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری تشخیص و دادنامه تجدیدنظرخواسته را مستنداً به ماده ۲۵۷ همان قانون نقض می نماید. این رأی قطعی است.

رئیس شعبه ۳۴ دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه

سلیمی - کمالی